Tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi

Để đủ điều kiện cho các tính năng podcast trong Google Podcasts, bạn phải làm như sau:

  • Hiển thị một nguồn cấp dữ liệu RSS hợp lệ mô tả podcast phù hợp với bản đặc tả RSS 2.0 và các yêu cầu về nguồn cấp dữ liệu của chúng tôi.
  • Đảm bảo rằng nguồn cấp dữ liệu chứa ít nhất một tập đáp ứng các yêu cầu về tập.
  • Đảm bảo rằng podcast có một trang chủ riêng đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi. Trang chủ phải có <link> trỏ đến nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn.
  • Đảm bảo Googlebot có thể truy cập vào trang chủ và nguồn cấp dữ liệu RSS. Trang chủ và nguồn cấp dữ liệu RSS đều không được phép yêu cầu đăng nhập và không được dùng tệp robots.txt hoặc thẻ meta robots để chặn thu thập dữ liệu. Tuy không bắt buộc, nhưng bạn cũng nên cho phép Googlebot truy cập và thu thập dữ liệu bất kỳ tệp âm thanh nào trong nguồn cấp dữ liệu RSS của mình.
  • Đảm bảo trang chủ của podcast tuân theo Nguyên tắc quản trị trang web.