Yêu cầu đối với nguồn cấp dữ liệu RSS cho Google Podcasts

Để đủ điều kiện xuất hiện trong Google Podcasts, bạn phải hiển thị một nguồn cấp dữ liệu RSS mô tả podcast của mình. Nguồn cấp dữ liệu RSS này phải phù hợp với đặc tả RSS 2.0, với các thẻ và giá trị bổ sung như mô tả trong phần sau. Một số trong những thẻ này áp dụng ở cấp độ podcast, còn một số khác sẽ áp dụng ở cấp độ tập.

Nếu bạn sử dụng bất kỳ thẻ nào được xác định trong tiện ích Google Play hoặc iTunes, hãy đảm bảo bao gồm các thuộc tính xmlns thích hợp trong thẻ <rss> ở đầu nguồn cấp dữ liệu của bạn, như minh họa bên dưới:

  <rss version="2.0"
     xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
     xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

Dưới đây là ví dụ về nguồn cấp dữ liệu podcast có hai tập nằm tại https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <rss version="2.0" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
     xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
   <channel>
    <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
    <googleplay:author>Dafna</googleplay:author>
    <description>A pet-owner's guide to the popular striped equine.</description>
    <googleplay:image href="http://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
    <language>en-us</language>
    <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
    <item>
     <title>Top 10 myths about caring for a zebra</title>
     <description>Here are the top 10 misunderstandings about the care, feeding, and breeding of these lovable striped animals.</description>
     <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
     <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
           type="audio/mpeg" length="34216300"/>
     <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
     <guid isPermaLink="false">dzpodtop10</guid>
    </item>
    <item>
     <title>Keeping those stripes neat and clean</title>
     <description>Keeping your zebra clean is time consuming, but worth the effort.</description>
     <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
     <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
           type="audio/mpeg" length="26004388"/>
     <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
     <guid>dzpodclean</guid>
    </item>
   </channel>
  </rss>

Thẻ RSS cấp podcast

Để đủ điều kiện xuất hiện trong Google Podcasts, bạn phải bao gồm các thẻ bắt buộc ở cấp độ podcast. Bạn cũng có thể bao gồm các thẻ mà chúng tôi khuyên dùng để thêm nhiều thông tin hơn về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Thẻ bắt buộc
<item>

Một hoặc nhiều phần mô tả về các tập riêng lẻ. Bạn phải có ít nhất một phần tử <item> trong nguồn cấp dữ liệu. Để biết chi tiết về thẻ đánh dấu dùng để mô tả các tập, hãy xem phần Thẻ RSS ở cấp độ tập.

<link>

URL hoàn toàn đủ điều kiện cho trang chủ của podcast của bạn. Đừng quên kiểm tra bằng Công cụ kiểm tra URL hoặc công cụ Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động nhằm đảm bảo rằng Googlebot có thể truy cập vào trang chủ.

<title>

Tên của podcast.

Thẻ nên dùng
Thẻ tác giả

(Các) tác giả của podcast. Bạn có thể nêu tác giả bằng cách sử dụng một hoặc cả hai thẻ sau:


  <googleplay:author>...</googleplay:author>

  <itunes:author>...</itunes:author>

Ví dụ: "Công ty nào đó" hoặc "Dafna Smith".

Thẻ danh mục

Chủ đề chung của podcast sẽ được hiển thị trong kết quả Tìm kiếm. Danh mục phải bằng tiếng Anh và ký hiệu & phải được viết thành &amp;. Bạn có thể cung cấp danh mục bằng cách sử dụng một hoặc cả hai thẻ sau:


  <googleplay:category text="..."/>

  <itunes:category text="..."/>

Thẻ mô tả

Đoạn mô tả podcast bằng văn bản thuần, được hiển thị nếu người dùng nhấp để biết thêm thông tin trong kết quả Tìm kiếm. Các thẻ HTML bị bỏ qua và nội dung mô tả bị cắt ngắn thành 1.000 ký tự. Nếu có, phần mô tả thường phải thống nhất với nội dung trên trang chủ podcast, nhưng không cần phải là bản sao y hệt với nội dung đó. Bạn có thể cung cấp phần mô tả bằng cách sử dụng một hoặc kết hợp nhiều thẻ trong số sau với nhau:


  <description>...</description>

  <googleplay:description>...</googleplay:description>

  <itunes:summary>...</itunes:summary>

Thẻ nội dung không phù hợp

Nếu thẻ này hiện diện và được đặt thành yes (không phân biệt chữ hoa chữ thường), thẻ này cho biết podcast chứa nội dung không phù hợp. Bạn cũng có thể gắn thẻ các tập riêng lẻ với thuộc tính này để kiểm soát chi tiết hơn. Bạn có thể chỉ ra nội dung không phù hợp bằng cách sử dụng một hoặc cả hai thẻ sau:


  <googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>

  <itunes:explicit>yes</itunes:explicit>

Thẻ hình ảnh

Hình ảnh liên kết với podcast của bạn. Googlebot phải truy cập được hình ảnh này. Bạn có thể cung cấp hình ảnh bằng cách sử dụng một hoặc kết hợp nhiều thẻ trong số sau với nhau:


  <googleplay:image href="...">

  <itunes:image href="...">

  <image>
   <link>...</link>
   <title>...</title>
   <url>...</url>
  </image>
<language>

Mã ngôn ngữ gồm hai chữ cái của podcast theo định nghĩa trong ISO 639-1.

Thẻ RSS cấp tập

Để đủ điều kiện xuất hiện trong Google Podcasts, bạn phải bao gồm các thẻ RSS bắt buộc ở cấp độ tập. Bạn cũng có thể bao gồm các thẻ mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về podcast nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Thẻ bắt buộc
<enclosure>

URL hoàn toàn đủ điều kiện của tệp âm thanh của tập. Google hỗ trợ các tệp âm thanh có đuôi sau: aac, m4a, mp3, ogg, wav. Các tập sẽ chỉ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nếu phần lớn các tập đó ở định dạng tệp âm thanh được hỗ trợ. Bạn phải đảm bảo rằng các tệp này không bị tệp robots.txt chặn và cho phép Googlebot truy cập.

<title>

Tiêu đề của tập podcast.

Thẻ nên dùng

Thẻ mô tả

Phần mô tả về tập này để hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Các thẻ HTML bị bỏ qua và nội dung mô tả bị cắt ngắn thành 200 ký tự. Bạn có thể cung cấp phần mô tả bằng cách sử dụng một hoặc kết hợp nhiều thẻ trong số sau với nhau:


  <description>...</description>

  <googleplay:description>...</googleplay:description>

  <itunes:summary>...</itunes:summary>

Thẻ nội dung không phù hợp

Nếu thẻ này hiện diện và được đặt thành yes (không phân biệt chữ hoa chữ thường), thẻ này cho biết tập chứa nội dung không phù hợp. Bạn có thể chỉ ra nội dung không phù hợp bằng cách sử dụng một hoặc cả hai thẻ sau:


  <googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>

  <itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<guid>

Mã định danh duy nhất trên toàn cầu (GUID) có phân biệt chữ hoa chữ thường và được gán cố định cho một tập podcast. Mã này phải riêng biệt và không thay đổi theo thời gian, chỉ dành cho podcast này. Các giá trị GUID sẽ được so sánh để xác định đâu là tập mới. Thêm isPermaLink="false" khi chuỗi không phải là URL hợp lệ. Nếu bạn không chỉ định thẻ <guid> thì thay vào đó, hệ thống sẽ sử dụng URL tệp trong thẻ <enclosure>.

<itunes:duration>

Thời lượng của tập ở một trong các định dạng sau:

 • [giờ]:[phút]:[giây]
 • [phút]:[giây]
 • [tổng số giây]

Trong hai định dạng đầu tiên, mỗi giá trị cho giờ, phút hoặc giây không được vượt quá hai chữ số.

<pubDate>

Ngày xuất bản tập ở định dạng RFC 822 (phần 5.1).