Method: spreadsheets.get

Trả về bảng tính ở mã nhận dạng đã cho. Phương thức gọi phải chỉ định mã nhận dạng bảng tính.

Theo mặc định, dữ liệu trong lưới không được trả về. Bạn có thể bao gồm dữ liệu lưới theo một trong 2 cách:

  • Chỉ định mặt nạ trường liệt kê các trường mà bạn muốn bằng cách sử dụng tham số URL fields trong HTTP

  • Đặt tham số URL includeGridData thành đúng (true). Nếu bạn đặt mặt nạ trường, tham số includeGridData sẽ bị bỏ qua

Đối với bảng tính lớn, phương pháp hay nhất là chỉ truy xuất các trường bảng tính cụ thể mà bạn muốn.

Để chỉ truy xuất các tập hợp con của dữ liệu bảng tính, hãy sử dụng tham số URL ranges. Bạn có thể chỉ định các dải bằng cách sử dụng ký hiệu A1. Bạn có thể xác định một ô (ví dụ: A1) hoặc nhiều ô (ví dụ: A1:D5). Bạn cũng có thể lấy các ô từ trang tính khác trong cùng một bảng tính (ví dụ: Sheet2!A1:C4) hoặc truy xuất nhiều dải ô cùng một lúc (ví dụ: ?ranges=A1:D5&ranges=Sheet2!A1:C4). Giới hạn chỉ trả về các phần của bảng tính giao với các dải ô được yêu cầu.

Yêu cầu HTTP

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
spreadsheetId

string

Bảng tính để yêu cầu.

Tham số truy vấn

Thông số
ranges[]

string

Dải ô để truy xuất từ bảng tính.

includeGridData

boolean

Đúng nếu trả về dữ liệu lưới. Tham số này sẽ bị bỏ qua nếu bạn đã đặt một mặt nạ trường trong yêu cầu.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Spreadsheet.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn ủy quyền.