เริ่มต้นใช้งาน PageSpeed Insights API

ใช้ PageSpeed Insights API เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • วัดประสิทธิภาพของหน้าเว็บ
 • รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพ การช่วยเหลือพิเศษ และ SEO ของเพจ
 • ดูวิธีแปลงหน้าเว็บเป็น Progressive Web App

PageSpeed Insights API จะแสดงข้อมูลการใช้งานจริงจากรายงานประสบการณ์ของผู้ใช้ Chrome และข้อมูลห้องทดลองจาก Lighthouse

ข้อกำหนดเบื้องต้น

บทแนะนำนี้จะถือว่าคุณมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งและการพัฒนาเว็บ

ไม่บังคับ: ตั้งค่าคีย์ API

หากคุณแค่ลองใช้ PageSpeed Insights API คุณไม่จำเป็นต้องใช้คีย์ API หากคุณวางแผนที่จะใช้ API ด้วยวิธีอัตโนมัติและสร้างคำค้นหาหลายรายการต่อวินาที คุณจะต้องใช้คีย์ API

การรับและการใช้คีย์ API

ซื้อคีย์

หรือสร้างไว้ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หลังจากมีคีย์ API แล้ว แอปพลิเคชันจะเพิ่มพารามิเตอร์การค้นหา key=yourAPIKey ต่อท้าย URL ของคำขอทั้งหมดได้

คีย์ API ปลอดภัยสำหรับการฝังใน URL โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้ารหัสใดๆ

โปรแกรมสำรวจ API

หากต้องการเรียกใช้ PageSpeed Insights API โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ ลองใช้ API Explorer

CURL

หากต้องการลองใช้ PageSpeed Insights API จากบรรทัดคำสั่ง ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเทอร์มินัล
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพิ่ม &key=yourAPIKey ต่อท้าย หากคุณใช้คีย์ API

  curl https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed?url=https://developers.google.com
  

  การตอบสนองเป็นออบเจ็กต์ JSON ดูการตอบกลับเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการในออบเจ็กต์การตอบกลับ

  {
   "captchaResult": "CAPTCHA_NOT_NEEDED",
   "kind": "pagespeedonline#result",
   "id": "https://developers.google.com/",
   "loadingExperience": {
   "id": "https://developers.google.com/",
   "metrics": {
    "FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS": {
    "percentile": 3482,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 1000,
     "proportion": 0.37151728768042963
     },
     {
     "min": 1000,
     "max": 2500,
     "proportion": 0.4244153519077991
     },
     {
     "min": 2500,
     "proportion": 0.2040673604117713
     }
    ],
    "category": "SLOW"
    },
    "FIRST_INPUT_DELAY_MS": {
    "percentile": 36,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 50,
     "proportion": 0.960628961482204
     },
     {
     "min": 50,
     "max": 250,
     "proportion": 0.02888834714773281
     },
     {
     "min": 250,
     "proportion": 0.010482691370063388
     }
    ],
    "category": "FAST"
    }
   },
   "overall_category": "SLOW",
   "initial_url": "https://developers.google.com/"
   },
   "originLoadingExperience": {
   "id": "https://developers.google.com",
   "metrics": {
    "FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS": {
    "percentile": 2761,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 1000,
     "proportion": 0.4236433226493666
     },
     {
     "min": 1000,
     "max": 2500,
     "proportion": 0.45045120795679117
     },
     {
     "min": 2500,
     "proportion": 0.1259054693938423
     }
    ],
    "category": "SLOW"
    },
    "FIRST_INPUT_DELAY_MS": {
    "percentile": 45,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 50,
     "proportion": 0.9537371485251699
     },
     {
     "min": 50,
     "max": 250,
     "proportion": 0.03044972719889055
     },
     {
     "min": 250,
     "proportion": 0.01581312427593959
     }
    ],
    "category": "FAST"
    }
   },
   "overall_category": "SLOW",
   "initial_url": "https://developers.google.com/"
   },
   "lighthouseResult": {
   "requestedUrl": "https://developers.google.com/",
   "finalUrl": "https://developers.google.com/",
   "lighthouseVersion": "3.2.0",
   "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/72.0.3584.0 Safari/537.36",
   "fetchTime": "2018-11-01T03:03:58.394Z",
   "environment": {
    "networkUserAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3559.0 Safari/537.36",
    "hostUserAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/72.0.3584.0 Safari/537.36",
    "benchmarkIndex": 590.0
   },
   "runWarnings": [],
   "configSettings": {
    "emulatedFormFactor": "desktop",
    "locale": "en-US",
    "onlyCategories": [
    "performance"
    ]
   },
   "audits": {
    "estimated-input-latency": {
    "id": "estimated-input-latency",
    "title": "Estimated Input Latency",
    "description": "The score above is an estimate of how long your app takes to respond to user input, in milliseconds, during the busiest 5s window of page load. If your latency is higher than 50 ms, users may perceive your app as laggy. [Learn more](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/estimated-input-latency).",
    "score": 1.0,
    "scoreDisplayMode": "numeric",
    "displayValue": "30 ms"
    },
    "uses-rel-preconnect": {
    "id": "uses-rel-preconnect",
    "title": "Preconnect to required origins",
    "description": "Consider adding preconnect or dns-prefetch resource hints to establish early connections to important third-party origins. [Learn more](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/resource-prioritization#preconnect).",
    "score": 1.0,
    "scoreDisplayMode": "numeric",
    "details": {
     "headings": [],
     "type": "opportunity",
     "items": [],
     "overallSavingsMs": 0.0
    }
    },
    ...
   },
   "categories": {
    "performance": {
    "id": "performance",
    "title": "Performance",
    "score": 0.96,
    "auditRefs": [
     {
     "id": "first-contentful-paint",
     "weight": 3.0,
     "group": "metrics"
     },
     {
     "id": "first-meaningful-paint",
     "weight": 1.0,
     "group": "metrics"
     },
     ...
    ]
    }
   },
   "categoryGroups": {
    "a11y-element-names": {
    "title": "Elements Have Discernible Names",
    "description": "These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader."
    },
    "a11y-language": {
    "title": "Page Specifies Valid Language",
    "description": "These are opportunities to improve the interpretation of your content by users in different locales."
    },
    ...
   },
   "i18n": {
    "rendererFormattedStrings": {
    "varianceDisclaimer": "Values are estimated and may vary.",
    "opportunityResourceColumnLabel": "Opportunity",
    "opportunitySavingsColumnLabel": "Estimated Savings",
    "errorMissingAuditInfo": "Report error: no audit information",
    "errorLabel": "Error!",
    "warningHeader": "Warnings: ",
    "auditGroupExpandTooltip": "Show audits",
    "passedAuditsGroupTitle": "Passed audits",
    "notApplicableAuditsGroupTitle": "Not applicable",
    "manualAuditsGroupTitle": "Additional items to manually check",
    "toplevelWarningsMessage": "There were issues affecting this run of Lighthouse:",
    "scorescaleLabel": "Score scale:",
    "crcLongestDurationLabel": "Maximum critical path latency:",
    "crcInitialNavigation": "Initial Navigation",
    "lsPerformanceCategoryDescription": "[Lighthouse](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/) analysis of the current page on an emulated mobile network. Values are estimated and may vary.",
    "labDataTitle": "Lab Data"
    }
   }
   },
   "analysisUTCTimestamp": "2018-11-01T03:03:58.394Z"
  }
  

JavaScript

หากต้องการลองใช้ PageSpeed Insights API จาก JavaScript ให้ทำดังนี้

 1. คัดลอกโค้ดด้านล่าง โค้ดดังกล่าวใช้ PageSpeed Insights API เพื่อวัดประสิทธิภาพของ https://developers.google.com จากนั้นจึงแสดงผลลัพธ์

  <script>
  function run() {
   const url = setUpQuery();
   fetch(url)
    .then(response => response.json())
    .then(json => {
     // See https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/reference/pagespeedapi/runpagespeed#response
     // to learn more about each of the properties in the response object.
     showInitialContent(json.id);
     const cruxMetrics = {
      "First Contentful Paint": json.loadingExperience.metrics.FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS.category,
      "First Input Delay": json.loadingExperience.metrics.FIRST_INPUT_DELAY_MS.category
     };
     showCruxContent(cruxMetrics);
     const lighthouse = json.lighthouseResult;
     const lighthouseMetrics = {
      'First Contentful Paint': lighthouse.audits['first-contentful-paint'].displayValue,
      'Speed Index': lighthouse.audits['speed-index'].displayValue,
      'Time To Interactive': lighthouse.audits['interactive'].displayValue,
      'First Meaningful Paint': lighthouse.audits['first-meaningful-paint'].displayValue,
      'First CPU Idle': lighthouse.audits['first-cpu-idle'].displayValue,
      'Estimated Input Latency': lighthouse.audits['estimated-input-latency'].displayValue
     };
     showLighthouseContent(lighthouseMetrics);
    });
  }
  
  function setUpQuery() {
   const api = 'https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed';
   const parameters = {
    url: encodeURIComponent('https://developers.google.com')
   };
   let query = `${api}?`;
   for (key in parameters) {
    query += `${key}=${parameters[key]}`;
   }
   return query;
  }
  
  function showInitialContent(id) {
   document.body.innerHTML = '';
   const title = document.createElement('h1');
   title.textContent = 'PageSpeed Insights API Demo';
   document.body.appendChild(title);
   const page = document.createElement('p');
   page.textContent = `Page tested: ${id}`;
   document.body.appendChild(page);
  }
  
  function showCruxContent(cruxMetrics) {
   const cruxHeader = document.createElement('h2');
   cruxHeader.textContent = "Chrome User Experience Report Results";
   document.body.appendChild(cruxHeader);
   for (key in cruxMetrics) {
    const p = document.createElement('p');
    p.textContent = `${key}: ${cruxMetrics[key]}`;
    document.body.appendChild(p);
   }
  }
  
  function showLighthouseContent(lighthouseMetrics) {
   const lighthouseHeader = document.createElement('h2');
   lighthouseHeader.textContent = "Lighthouse Results";
   document.body.appendChild(lighthouseHeader);
   for (key in lighthouseMetrics) {
    const p = document.createElement('p');
    p.textContent = `${key}: ${lighthouseMetrics[key]}`;
    document.body.appendChild(p);
   }
  }
  
  run();
  </script>
  
 2. วางโค้ดลงในไฟล์ HTML
 3. เปิดไฟล์ HTML ในเบราว์เซอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จ หน้าเว็บจะมีลักษณะเหมือนรูปที่ 1

  รูปที่ 1 การสาธิต JavaScript

ขั้นตอนถัดไป

 • ดูการตอบกลับเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการในออบเจ็กต์การตอบกลับ
 • ตั้งค่าคีย์ API หากคุณวางแผนที่จะสร้างคำค้นหามากกว่า 2 รายการต่อวินาที
 • ดูเกี่ยวกับ PageSpeed Insights API เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณการวัดประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น

หน้านี้มีประโยชน์ไหม