WebGL

Lớp WebGLOverlayView

Lớp google.maps.WebGLOverlayView

Chế độ xem lớp phủ WebGL cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào cùng ngữ cảnh kết xuất WebGL mà Google Maps Platform sử dụng để hiển thị bản đồ cơ sở vectơ. Việc sử dụng bối cảnh kết xuất chung này mang lại các lợi ích như đổ bóng độ sâu bằng hình học tòa nhà 3D và khả năng đồng bộ hóa nội dung 2D/3D với kết xuất bản đồ cơ sở.

Với Chế độ xem lớp phủ WebGL, bạn có thể trực tiếp thêm nội dung vào bản đồ bằng WebGL hoặc các thư viện Đồ họa phổ biến như Triple.js hoặc Deck.gl. Để sử dụng lớp phủ, bạn có thể mở rộng google.maps.WebGLOverlayView và cung cấp phương thức triển khai cho từng móc trong vòng đời: WebGLOverlayView.onAdd, WebGLOverlayView.onContextRestored, WebGLOverlayView.onDraw, WebGLOverlayView.onContextLostWebGLOverlayView.onRemove.

Bạn phải gọi WebGLOverlayView.setMap bằng một đối tượng Map hợp lệ để kích hoạt lệnh gọi đến phương thức onAdd()setMap(null) để kích hoạt phương thức onRemove(). Phương thức setMap() có thể được gọi tại thời điểm xây dựng hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó khi lớp phủ được hiển thị lại sau khi xóa. Phương thức onDraw() sau đó sẽ được gọi bất cứ khi nào một thuộc tính bản đồ thay đổi có thể thay đổi vị trí của phần tử, chẳng hạn như thu phóng, căn giữa hoặc loại bản đồ. Chỉ có thể thêm WebGLOverlayView vào bản đồ vectơ có MapOptions.mapId.

Lớp này mở rộng MVCObject.

WebGLOverlayView
WebGLOverlayView()
Thông số: Không có
Tạo WebGLOverlayView.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map|null|undefined
onAdd
onAdd()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Triển khai phương thức này để tìm nạp hoặc tạo cấu trúc dữ liệu trung gian trước khi lớp phủ được vẽ mà không yêu cầu quyền truy cập ngay vào ngữ cảnh kết xuất WebGL.
onContextLost
onContextLost()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Phương thức này được gọi khi ngữ cảnh kết xuất bị mất vì bất kỳ lý do gì và là nơi bạn nên dọn dẹp mọi trạng thái GL hiện có trước vì nó không còn cần thiết nữa.
onContextRestored
onContextRestored(options)
Thông số:
  • options: WebGLStateOptions cho phép các nhà phát triển khôi phục ngữ cảnh GL.
Giá trị trả về: Không có
Phương thức này được gọi khi có ngữ cảnh kết xuất. Sử dụng hàm này để khởi tạo hoặc liên kết bất kỳ trạng thái WebGL nào, chẳng hạn như chương trình đổ bóng hoặc đối tượng vùng đệm.
onDraw
onDraw(options)
Thông số:
  • options: WebGLDrawOptions cho phép các nhà phát triển hiển thị nội dung tới một bản đồ cơ sở được liên kết của Google.
Giá trị trả về: Không có
Triển khai phương thức này để vẽ nội dung WebGL trực tiếp trên bản đồ. Lưu ý rằng nếu lớp phủ cần vẽ một khung mới thì hãy gọi WebGLOverlayView.requestRedraw.
onRemove
onRemove()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Phương thức này được gọi khi lớp phủ bị xoá khỏi bản đồ bằng WebGLOverlayView.setMap(null) và là nơi bạn nên xoá tất cả các đối tượng trung gian.
onStateUpdate
onStateUpdate(options)
Thông số:
  • options: WebGLStateOptions cho phép các nhà phát triển khôi phục ngữ cảnh GL.
Giá trị trả về: Không có
Triển khai phương thức này để xử lý mọi bản cập nhật trạng thái GL bên ngoài khung ảnh động kết xuất.
requestRedraw
requestRedraw()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Kích hoạt bản đồ để vẽ lại khung.
requestStateUpdate
requestStateUpdate()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Kích hoạt bản đồ để cập nhật trạng thái GL.
setMap
setMap([map])
Thông số:
  • mapMap optional Bản đồ để truy cập vào div, mô hình và trạng thái xem.
Giá trị trả về: Không có
Thêm lớp phủ vào bản đồ.
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện WebGLDrawOptions

Giao diện google.maps.WebGLDrawOptions

Các tuỳ chọn vẽ.

gl
WebGLRenderContext để hiển thị WebGLOverlayView này.
transformer
Biến đổi ma trận từ không gian máy ảnh sang vĩ độ/kinh độ.

Giao diện WebGLStateOptions

Giao diện google.maps.WebGLStateOptions

Tùy chọn trạng thái GL.

gl
WebGLRenderContext để hiển thị WebGLOverlayView này.

Giao diện CoordinateTransformer

Giao diện google.maps.CoordinateTransformer

Giao diện này cung cấp các phương thức thuận tiện để tạo ma trận dùng để hiển thị các cảnh WebGL ở đầu bản đồ cơ sở của Google.

Lưu ý: Tham chiếu đến đối tượng này không được giữ nằm ngoài phạm vi của lệnh gọi WebGLOverlayView.onDraw đóng gói.

fromLatLngAltitude
fromLatLngAltitude(latLngAltitude[, rotations, scale])
Thông số:
Giá trị trả về: Ma trận MVP Float64Array để sử dụng với WebGL.
getCameraParams
getCameraParams()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: CameraParams thông số máy ảnh

Giao diện CameraParams

Giao diện google.maps.CameraParams

Dùng để truy xuất các tham số camera, chẳng hạn như tham số camera của GL dùng cho WebGLOverlayView.

Giao diện này mở rộng CameraOptions.

center
Loại: LatLng
heading
Loại: number
tilt
Loại: number
zoom
Loại: number