Điều khoản dịch vụ API của Google

Lần sửa đổi gần đây nhất: 9/11/2021 (xem phiên bản trước)

Cảm ơn bạn đã sử dụng API của Google, các dịch vụ khác dành cho nhà phát triển và phần mềm liên kết (gọi chung là "APIs"). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng API của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản bên dưới. Nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung áp dụng cho một API nhất định, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên đối với mâu thuẫn đó. Chúng tôi đề cập đến các điều khoản bên dưới, bất kỳ điều khoản bổ sung nào, các điều khoản trong tài liệu API đi kèm và mọi chính sách và nguyên tắc áp dụng dưới dạng "Terms." Bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này và Điều khoản đó kiểm soát mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Vì vậy, vui lòng đọc kỹ tất cả Điều khoản. Nếu bạn sử dụng API làm giao diện hoặc kết hợp với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Google, thì các điều khoản cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đó cũng sẽ được áp dụng.

Theo Điều khoản &&tt;Google" là Google LLC, có văn phòng tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Hoa Kỳ, trừ trường hợp có quy định khác nếu điều khoản bổ sung áp dụng cho một API nhất định. Chúng tôi có thể đề cập đến "Google" là "we", "our" hoặc "us" trong Điều khoản.

Phần 1: Tài khoản và đăng ký

a. Chấp nhận Điều khoản

Bạn không được sử dụng các API và không được chấp nhận các Điều khoản này nếu (a) bạn chưa đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc với Google, hoặc (b) bạn là người bị cấm sử dụng hoặc nhận được API theo luật hiện hành của Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác, bao gồm quốc gia mà bạn cư trú hoặc quốc gia mà bạn sử dụng API.

b. Chấp nhận cấp độ pháp nhân

Nếu đang sử dụng các API thay mặt cho một pháp nhân, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó với các Điều khoản và bằng cách chấp nhận các Điều khoản đó, bạn đại diện cho pháp nhân đó (và tất cả các thông tin tham chiếu đến "you" trong Các Điều khoản đề cập đến pháp nhân đó).

c. Đăng ký

Để truy cập một số API nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định (chẳng hạn như thông tin nhận dạng hoặc chi tiết liên hệ) như một phần của quá trình đăng ký cho các API, hoặc khi bạn tiếp tục sử dụng các API. Mọi thông tin đăng ký bạn cung cấp cho Google sẽ luôn chính xác và mới nhất và bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về mọi nội dung cập nhật.

d. Công ty con và Đơn vị liên kết

Google có các công ty con và pháp nhân liên kết trên toàn thế giới. Những công ty này có thể thay mặt Google cung cấp các API cho bạn, đồng thời các Điều khoản cũng sẽ điều chỉnh mối quan hệ của bạn với các công ty này.

Phần 2: Sử dụng API của chúng tôi

a. Người dùng cuối của bạn

Bạn sẽ yêu cầu người dùng cuối của mình tuân thủ (và không cố ý cho phép họ vi phạm) luật, quy định và Điều khoản hiện hành.

b. Tuân thủ luật pháp, quyền của bên thứ ba và Điều khoản dịch vụ khác của Google

Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và quyền của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các luật về nhập hoặc xuất dữ liệu hoặc phần mềm, quyền riêng tư và luật địa phương). Bạn sẽ không sử dụng API để khuyến khích hay quảng bá hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba. Bạn sẽ không vi phạm bất kỳ điều khoản dịch vụ nào khác với Google (hoặc các đơn vị liên kết của Google).

c. Quyền truy cập được phép

Bạn sẽ chỉ truy cập (hoặc tìm cách truy cập) một API bằng những phương thức được mô tả trong tài liệu về API đó. Nếu Google chỉ định cho bạn thông tin đăng nhập của nhà phát triển (ví dụ: mã ứng dụng), thì bạn phải sử dụng các thông tin này cùng với các API thích hợp. Bạn sẽ không hiển thị sai hoặc che giấu danh tính hoặc danh tính của Ứng dụng API khi sử dụng API hoặc tài khoản nhà phát triển.

d. Giới hạn về API

Google đặt và thực thi các giới hạn về việc sử dụng API (ví dụ: giới hạn số lượng yêu cầu API mà bạn có thể thực hiện hoặc số lượng người dùng mà bạn có thể phân phát), theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn đồng ý và sẽ không tìm cách tránh né các giới hạn được nêu trong mỗi API. Nếu muốn sử dụng bất kỳ API nào ngoài các giới hạn này, bạn phải có được sự đồng ý rõ ràng của Google (và Google có thể từ chối yêu cầu hoặc chấp nhận điều kiện đó về thỏa thuận của bạn đối với các điều khoản và/hoặc khoản phí bổ sung cho việc sử dụng đó). Để được phê duyệt như vậy, hãy liên hệ với nhóm Google API có liên quan (ví dụ: bằng cách sử dụng bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của Google).

e. Phần mềm nguồn mở

Một số phần mềm mà API của chúng tôi yêu cầu hoặc đi kèm có thể được cung cấp theo giấy phép nguồn mở. Giấy phép phần mềm nguồn mở tạo thành các thỏa thuận bằng văn bản riêng. Đối với một số API, phần mềm nguồn mở được liệt kê trong tài liệu này. Trong phạm vi có giới hạn, giấy phép phần mềm nguồn mở sẽ thay thế cho Điều khoản một cách rõ ràng, thì giấy phép nguồn mở sẽ nêu rõ thỏa thuận của bạn với Google về phần mềm nguồn mở hiện hành.

f. Liên lạc với Google

Chúng tôi có thể gửi cho bạn một số thông báo liên quan đến việc bạn sử dụng API. Vui lòng xem lại tài liệu API hiện hành để biết thông tin về cách chọn không nhận một số loại giao tiếp nhất định.

Ví dụ: Ý kiến phản hồi

Nếu bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc đề xuất về API của chúng tôi, thì chúng tôi (và những người mà chúng tôi cho phép) có thể sử dụng thông tin đó mà không phải chịu nghĩa vụ với bạn.

giờ Không độc quyền

Các Điều khoản này là không độc quyền. Bạn xác nhận rằng Google có thể phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể cạnh tranh với Ứng dụng API hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác.

i. Điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát của Google

Trong phạm vi yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho các bên thứ ba: việc xử lý dữ liệu cá nhân theo các Điều khoản này, các bên đồng ý với Các điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa đơn vị kiểm soát và đơn vị kiểm soát của Google.

Phần 3: Các ứng dụng API của bạn

a. Ứng dụng và theo dõi API

Các API này được thiết kế để giúp bạn nâng cao trang web và ứng dụng của mình ("API Client-s)"). DO VẬY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI GOOGLE CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUẢNG CÁO SỬ DỤNG API ĐỂ BẢO DƯỠNG CHẤT LƯỢNG, KHẨN CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA GOOGLE, VÀ XÁC MINH TÍNH PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN. Quá trình theo dõi này có thể bao gồm việc Google truy cập và sử dụng Ứng dụng API của bạn, ví dụ: để xác định các vấn đề bảo mật có thể ảnh hưởng đến Google hoặc người dùng Google. Bạn sẽ không can thiệp vào quá trình theo dõi này. Google có thể sử dụng mọi phương tiện kỹ thuật để khắc phục sự can nhiễu đó. Google có thể tạm ngưng quyền truy cập vào API của bạn hoặc Ứng dụng API mà không cần thông báo nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng bạn vi phạm Điều khoản.

b. Bảo mật

Bạn sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để bảo vệ thông tin người dùng mà Ứng dụng API của bạn thu thập, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, khỏi việc truy cập hoặc sử dụng trái phép và sẽ báo cáo ngay cho người dùng của bạn mọi hoạt động truy cập hoặc sử dụng trái phép thông tin đó trong phạm vi yêu cầu của luật hiện hành.

c. Quyền sở hữu

Google không có quyền sở hữu trong Ứng dụng API của bạn, và bằng cách sử dụng API của chúng tôi, bạn không có quyền sở hữu quyền nào trong các API của chúng tôi hoặc nội dung được truy cập thông qua các API của chúng tôi.

d. Quyền riêng tư của người dùng và ứng dụng API

Bạn sẽ tuân thủ (1) tất cả luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư, bao gồm cả những luật áp dụng cho dữ liệu cá nhân và (2) Chính sách về dữ liệu người dùng của Dịch vụ API của Google. Chính sách này điều chỉnh việc bạn sử dụng các API khi yêu cầu quyền truy cập vào thông tin người dùng trên Google. Bạn sẽ cung cấp và tuân thủ chính sách quyền riêng tư cho Ứng dụng API của mình, trong đó mô tả rõ ràng và chính xác cho người dùng Ứng dụng API của bạn về những thông tin người dùng mà bạn thu thập cũng như cách bạn sử dụng và chia sẻ những thông tin đó (bao gồm nội dung quảng cáo) với Google và bên thứ ba.

Phần 4: Các trường hợp nghiêm cấm và bảo mật

a. Các trường hợp nghiêm cấm của API

Khi sử dụng API, bạn không được (hoặc cho phép những người hành động thay mặt bạn):

 1. Cấp phép thứ cấp cho API để bên thứ ba sử dụng. Do đó, bạn sẽ không tạo ứng dụng API hoạt động giống như các API và cung cấp API để các bên thứ ba sử dụng.
 2. Thực hiện hành động với mục đích giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Google bằng mọi loại vi-rút, sâu máy tính, lỗi Trojan horse, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ nội dung nào có tính chất phá hoại.
 3. Phỉ báng, lăng mạ, quấy rối, đeo bám hoặc đe dọa người khác.
 4. Can thiệp vào hoặc làm gián đoạn API hoặc máy chủ hay mạng cung cấp API.
 5. Quảng bá hoặc tạo điều kiện cho hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp hoặc quảng cáo hoặc quảng cáo gây phiền toái.
 6. Kỹ sư đảo ngược hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn từ bất kỳ API hoặc phần mềm nào có liên quan, ngoại trừ trong phạm vi bị hạn chế rõ ràng theo luật hiện hành.
 7. Sử dụng API cho mọi hoạt động mà việc sử dụng hoặc lỗi của API có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc hủy hoại môi trường (chẳng hạn như việc vận hành cơ sở hạt nhân, hệ thống kiểm soát không lưu hoặc hệ thống hỗ trợ sự sống).
 8. Sử dụng các API để xử lý hoặc lưu trữ mọi dữ liệu tuân theo Quy định về lưu lượng truy cập quốc tế trong vũ khí do Bộ tiểu bang Hoa Kỳ duy trì.
 9. Xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản dịch vụ nào của Google hoặc bất kỳ đường liên kết nào đến hoặc thông báo về những điều khoản đó.

Google sẽ không có ý định sử dụng các API này để tạo nghĩa vụ theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và khả năng chuyển đổi bảo hiểm sức khoẻ, như đã sửa đổi ("HIPAA") và không đưa ra tuyên bố rằng các API đáp ứng các yêu cầu của HIPAA. Nếu bạn đang là (hoặc sẽ trở thành) một pháp nhân thuộc phạm vi bảo hành và có hạn; hoặc "doanh nghiệp liên kết" theo định nghĩa trong Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), bạn sẽ không sử dụng các API cho bất kỳ mục đích nào hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc chuyển thông tin sức khỏe được bảo vệ đến Google trừ khi bạn đã được Google đồng ý trước bằng văn bản.

b. Bảo mật

 1. Thông tin đăng nhập của nhà phát triển (chẳng hạn như mật khẩu, khóa và ID ứng dụng) là dành cho bạn sử dụng và xác định Ứng dụng API của bạn. Bạn sẽ giữ bí mật thông tin xác thực và thực hiện các nỗ lực hợp lý để ngăn chặn và ngăn cản các Ứng dụng API khác sử dụng thông tin đăng nhập của bạn. Thông tin xác thực nhà phát triển không được nhúng trong các dự án nguồn mở.
 2. Nội dung trao đổi của bạn với bạn và các API của chúng tôi có thể chứa thông tin mật của Google. Thông tin mật của Google bao gồm mọi tài liệu, thông tin và phương tiện được đánh dấu là bí mật hoặc thường được coi là bảo mật trong mọi trường hợp. Nếu bạn nhận được bất kỳ thông tin nào như vậy, thì bạn sẽ không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Google. Thông tin mật của Google không bao gồm thông tin mà bạn đã phát triển độc lập, được một bên thứ ba cung cấp hợp pháp cho bạn mà không có nghĩa vụ bảo mật hoặc bị công khai mà không phải do lỗi của bạn. Bạn có thể tiết lộ thông tin mật của Google khi luật pháp bắt buộc làm vậy nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông báo trước hợp lý, trừ khi tòa án ra lệnh cho chúng tôi không nhận được thông báo.

Phần 5: Nội dung

a. Nội dung có thể truy cập được qua các API của chúng tôi

API của chúng tôi chứa một số nội dung của bên thứ ba (chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, video, âm thanh hoặc phần mềm). Nội dung này là trách nhiệm duy nhất của người cung cấp nội dung đó. Đôi khi, chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hay vi phạm chính sách hoặc Điều khoản của chúng tôi hay không và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung. Cuối cùng, nội dung có thể truy cập được qua các API của chúng tôi có thể phải tuân theo các quyền sở hữu trí tuệ, và nếu có thì bạn không được sử dụng nội dung đó trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung cấp phép làm như vậy hoặc được luật pháp cho phép. Quyền truy cập của bạn vào nội dung do API cung cấp có thể bị hạn chế, hạn chế hoặc lọc theo luật hiện hành, quy định và chính sách.

b. Gửi nội dung

Một số API của chúng tôi cho phép gửi nội dung. Google không có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với nội dung mà bạn gửi đến API của chúng tôi thông qua Ứng dụng API của bạn, ngoại trừ được nêu rõ ràng trong các Điều khoản. Mục đích duy nhất là cho phép Google cung cấp, bảo mật và cải thiện các API (và(các) dịch vụ liên quan) và chỉ theo các chính sách quyền riêng tư hiện hành của Google, bạn cấp cho Google giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, có thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sử dụng nội dung được gửi, đăng hoặc hiển thị đến hoặc từ API thông qua Ứng dụng API. "Sử dụng" có nghĩa là sử dụng, lưu trữ, lưu trữ, sửa đổi, giao tiếp và xuất bản. Trước khi gửi nội dung tới API thông qua Ứng dụng API, bạn phải đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết (bao gồm các quyền cần thiết từ người dùng cuối) để cấp cho chúng tôi giấy phép.

c. Truy xuất nội dung

Khi nội dung không công khai của người dùng có được thông qua API, bạn không được hiển thị nội dung đó cho người dùng khác hoặc cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng đó.

d. Khả năng có thể di chuyển dữ liệu

Google hỗ trợ khả năng di chuyển dữ liệu. Miễn là bạn sử dụng hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu người dùng nào mà bạn đã nhận được thông qua các API, bạn đồng ý cho phép người dùng xuất dữ liệu tương đương của họ sang các dịch vụ hoặc ứng dụng khác mà họ chọn nhanh chóng và dễ dàng như xuất dữ liệu từ các sản phẩm và dịch vụ của Google, tuân theo luật hiện hành và bạn đồng ý sẽ không cung cấp dữ liệu đó cho các bên thứ ba không tuân thủ nghĩa vụ này.

e. Việc nghiêm cấm nội dung

Trừ khi được chủ sở hữu nội dung hoặc luật hiện hành cho phép một cách rõ ràng, bạn sẽ không cho phép người dùng cuối hoặc người khác hành động thay mặt bạn, làm những việc sau đây với nội dung được trả về từ các API:

 1. Cóp nhặt, xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc tạo các bản sao vĩnh viễn của nội dung này hoặc lưu giữ các bản sao được lưu trong bộ nhớ đệm lâu hơn tiêu đề bộ nhớ đệm cho phép;
 2. Sao chép, dịch, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, bán, cho thuê, cho thuê, chuyển tiếp, phân phối, hiển thị công khai hoặc cấp phép thứ cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 3. Trình bày sai nguồn gốc hoặc quyền sở hữu; hoặc
 4. Xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền độc hữu nào khác hoặc làm giả hay xóa bất kỳ thông tin ghi nhận tác giả, thông báo pháp lý hoặc nhãn khác của nguồn gốc hoặc nguồn tài liệu.

Phần 6: Đặc điểm thương hiệu; Phân bổ

a. Đặc điểm thương hiệu

"Đặc điểm thương hiệu" được định nghĩa là tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm thương hiệu khác biệt khác của mỗi bên. Ngoại trừ những điều được nêu rõ, Điều khoản không cấp bất kỳ quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào cho bên kia hoặc đối với Đặc điểm thương hiệu của bên kia. Mọi hoạt động sử dụng Đặc điểm thương hiệu của Google (bao gồm mọi uy tín kinh doanh có liên quan) sẽ mang lại lợi ích của Google.

b. Nguồn gốc ghi nhận

Bạn đồng ý hiển thị(các) thuộc tính mà Google yêu cầu như mô tả trong tài liệu về API. Tại đây, Google cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép và không độc quyền trong khi Điều khoản có hiệu lực để hiển thị Đặc điểm thương hiệu của Google nhằm mục đích quảng bá hoặc quảng cáo mà bạn sử dụng API. Bạn chỉ được sử dụng Đặc điểm thương hiệu của Google theo Điều khoản và để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Mục này. Khi sử dụng Đặc điểm thương hiệu của Google, bạn phải tuân thủ Nguyên tắc sử dụng đặc điểm thương hiệu của Google. Bạn hiểu và đồng ý rằng Google có toàn quyền quyết định để xác định xem(các) phân bổ và việc sử dụng Đặc điểm thương hiệu của Google có tuân theo các yêu cầu và nguyên tắc trên không.

c. Quảng bá

Bạn không được đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng API để đề xuất mối quan hệ đối tác với Google, hay được Google tài trợ hoặc chứng thực mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Google.

d. Sử dụng cho mục đích quảng bá và tiếp thị

Trong quá trình quảng bá, tiếp thị hoặc giới thiệu các API mà bạn đang sử dụng và các sản phẩm có liên quan của Google, Google có thể tạo và phân phối các nội dung mô tả ngẫu nhiên, bao gồm ảnh chụp màn hình, video hoặc nội dung khác từ Ứng dụng API, và có thể sử dụng tên công ty hoặc tên sản phẩm của bạn. Bạn cấp cho chúng tôi mọi quyền cần thiết cho các mục đích ở trên.

a. Chính sách quyền riêng tư của Google

Bằng việc sử dụng API, Google có thể sử dụng thông tin đã gửi theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

b. Chính sách về DMCA của Google

Chúng tôi cung cấp thông tin giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý tài sản trí tuệ của họ trên mạng, nhưng chúng tôi không thể xác định liệu nội dung nào đang được sử dụng hợp pháp hay không mà không có thông tin của họ. Chúng tôi phản hồi các thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của những người vi phạm nhiều lần theo quy trình được nêu trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ. Nếu bạn cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể tìm thông tin về cách gửi thông báo cũng như chính sách của Google về việc phản hồi thông báo trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Phần 8: Chấm dứt

a. Ngày chấm dứt

Bạn có thể ngừng sử dụng API của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Ngoài ra, nếu muốn chấm dứt các Điều khoản này, bạn phải thông báo trước cho Google bằng văn bản và ngừng sử dụng các API hiện hành. Google giữ quyền chấm dứt Điều khoản với bạn hoặc ngừng cung cấp các API hay bất kỳ phần hoặc tính năng nào hoặc quyền truy cập của bạn vào đó vì bất kỳ lý do gì và bất cứ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ nào khác đối với bạn.

b. Nghĩa vụ của bạn sau khi chấm dứt

Khi chấm dứt các Điều khoản hoặc việc tiếp tục truy cập API, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng API, ngừng sử dụng các Tính năng thương hiệu của Google và xóa mọi nội dung đã lưu vào bộ nhớ đệm hoặc đã được lưu trữ mà tiêu đề bộ nhớ đệm cho phép trong Mục 5. Google có thể trao đổi độc lập với bất kỳ chủ sở hữu tài khoản nào có(các) tài khoản được liên kết với Ứng dụng API và thông tin xác thực của nhà phát triển của bạn để thông báo về việc chấm dứt quyền sử dụng API của bạn.

c. Điều khoản tồn tại

Khi các Điều khoản này kết thúc, các điều khoản mà bản chất các điều khoản đó là tiếp tục vô thời hạn sẽ tiếp tục có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Mục 4b, 5, 8, 9 và 10.

Phần 9: Trách nhiệm pháp lý đối với các API của chúng tôi

a. BẢO ĐẢM

NGOẠI TRỪ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN, TRỪ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA GOOGLE NOR HOẶC CÁC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO VỀ các API. VÍ DỤ: CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT NÀO VỀ NỘI DUNG CÓ THỂ TRUY CẬP BỞI QUA API, chức năng cụ thể của API, HOẶC ĐỘ TIN CẬY, TÌNH TRẠNG SẴN CÓ HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN. CHÚNG TÔI CUNG CẤP API "AS IS".

Một số QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CHO ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC, GIÚP BẠN BẢO ĐẢM MẶC NHIÊN về TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM. NGOẠI TRỪ ĐƯỢC CUNG CẤP RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Chúng tôi LOẠI TRỪ TẤT CẢ ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO, ĐIỀU KIỆN, CAM KẾT VÀ CAM KẾT TÍN HIỆU.

b. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

THEO PHÁP LUẬT CHO PHÉP, GOOGLE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ PHÂN ĐOẠN CỦA GOOGLE, SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, DOANH NGHIỆP HOẶC DỮ LIỆU NÀO; LOẠI TÀI KHOẢN CHÍNH THỨC, HOẶC các tổn hại thường gặp, đặc biệt, do bộ phận tài chính tương tự, hay các thiệt hại do vi phạm.

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Trách nhiệm PHÁP LÝ CỦA GOOGLE, NHÀ CUNG CẤP VÀ PHÂN TÍCH CỦA GOOGLE, ĐỐI VỚI MỌI KHIẾU NẠI THEO ĐIỀU KHOẢN, BAO GỒM CẢ ĐẢM BẢO MẶC NHIÊN, ĐƯỢC THAY ĐỔI TRONG SỐ TIỀN DƯỚI ĐÂY MÀ BẠN SỬ DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THEO TH thuật NÀY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, GOOGLE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ PHÂN TÍCH CỦA GOOGLE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ KHI MỞ RỘNG, THAY ĐỔI HOẶC THIỆT HẠI NÀO KHÔNG THỂ RÕ RÀNG.

c. Sự đảm bảo bồi thường

Trừ khi bị nghiêm cấm theo luật hiện hành, nếu bạn là một doanh nghiệp, bạn sẽ bảo vệ và bồi thường cho Google cũng như các đơn vị liên kết, giám đốc, viên chức, nhân viên và người dùng của Google, chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí, phí (bao gồm cả phí pháp lý) và các chi phí liên quan đến mọi cáo buộc hoặc thủ tục pháp lý của bên thứ ba phát sinh từ:

 1. hành vi sử dụng sai API hoặc sử dụng sai API của người dùng cuối;
 2. vi phạm hoặc vi phạm Điều khoản của người dùng cuối; hoặc
 3. bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào được bạn định tuyến hoặc sử dụng với các API, những người hoạt động thay mặt bạn hoặc người dùng cuối của bạn.

Phần 10: Quy định chung

a. Ngày sửa đổi

Chẳng hạn, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản hoặc bất kỳ phần nào để phản ánh những thay đổi đối với luật hoặc các thay đổi đối với API của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên xem các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về việc sửa đổi các Điều khoản trong tài liệu của từng API hiện hành, đến trang web này và/hoặc trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của Google. Các nội dung thay đổi sẽ không có hiệu lực hồi tố và sẽ có hiệu lực sau ngày công bố ít nhất 30 ngày. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến các chức năng mới cho một API hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu không đồng ý với các Điều khoản được sửa đổi cho API, thì bạn nên ngừng sử dụng API đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng API nghĩa là bạn chấp nhận Điều khoản đã sửa đổi.

b. Tổ chức đại lý liên bang Hoa Kỳ

Các API này được phát triển hoàn toàn bằng chi phí riêng, đồng thời là phần mềm máy tính thương mại và tài liệu có liên quan trong phạm vi ý nghĩa của Quy định về hoạt động thu mua liên bang của Hoa Kỳ cũng như các quy định bổ sung cho đại lý.

Mỗi bên đều đồng ý ký kết hợp đồng bằng tiếng Anh. Nếu chúng tôi cung cấp bản dịch Điều khoản, thì chúng tôi chỉ làm như vậy để bạn tiện sử dụng và Điều khoản bằng tiếng Anh sẽ kiểm soát mối quan hệ của chúng tôi một cách duy nhất. Điều khoản không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ đại lý, đối tác hay liên doanh nào. Không có nội dung nào trong Điều khoản này sẽ giới hạn khả năng của bên kia trong việc yêu cầu bồi thường theo lệnh. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện do gặp phải tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý. Nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản và Google không thực hiện hành động ngay lập tức, thì không có nghĩa là Google sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào mà Google có thể có (chẳng hạn như thực hiện hành động trong tương lai). Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể không thể thực thi, thì điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác. Điều khoản là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Google có liên quan đến đối tượng của Điều khoản đó và thay thế mọi thỏa thuận trước đây hoặc hiện hành về đối tượng đó. Để biết thông tin về cách liên hệ với Google, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Ngoại trừ những quy định dưới đây: (i) luật của California, Hoa Kỳ, ngoại trừ các quy tắc về xung đột pháp luật của California, sẽ áp dụng cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản hoặc API và (ii) TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI ĐƯỢC ĐƯA RA VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ ĐIỀU KHOẢN VỀ NHỮNG ĐIỀU CHỈNH THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIÚP NÀY

Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản thay mặt cho một pháp nhân liên bang ở Hoa Kỳ, thì các điều sau sẽ áp dụng thay cho đoạn ở trên: luật của Hoa Kỳ, ngoại trừ các quy tắc về xung đột pháp luật, sẽ áp dụng cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản hoặc API. Duy nhất trong phạm vi được luật Liên bang Hoa Kỳ cho phép: (i) luật của Tiểu bang California (không bao gồm quy tắc về xung đột pháp luật của California) sẽ áp dụng trong trường hợp không có luật liên bang hiện hành; và (ii) ĐỐI VỚI TẤT CẢ KHIẾU NẠI VỀ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỂN HÌNH VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA CÁC ĐIỀU CHỈNH, ĐIỂN HÌNH, DỮ LIỆU,

Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản thay mặt cho một thành phố, tiểu bang hoặc cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ, thì quy định sau sẽ áp dụng thay cho đoạn nêu trên: các bên đồng ý giữ im lặng về luật điều chỉnh và nơi xét xử.