Warunki korzystania z interfejsów API Google: podsumowanie zmian zabezpieczeń

Ten dokument zawiera podsumowanie zmian wprowadzonych w Warunkach korzystania z interfejsów API Google w podanych wyżej terminach. Przeczytaj też Warunki korzystania z usług Google na rok 2020.

9 listopada 2021 roku:

3b: zmiana danych osobowych umożliwiających identyfikację ('PII')&"na dane osobowe."

3d: jednoznacznie połącz z Zasadami dotyczącymi danych użytkownika w usługach interfejsu API Google, aby doprecyzować, że Warunki zawierają taką zasadę.

18 listopada 2020 roku:

2i: dodanie sformułowania warunkowego zawierającego Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google a podmiotami występującymi w roli administratorów.

16 stycznia 2019 roku:

Zmieniono „&Google LLC” na „Google LLC” w drugim akapicie.

5 listopada 2014 roku i 5 grudnia 2014 roku:

Pierwszy akapit: doprecyzowanie zakresu Warunków, aby obejmował interfejsy API, inne usługi dla deweloperów i powiązane oprogramowanie, wyjaśniając, że „Warunki” regulujące relację między użytkownikiem a Google obejmują warunki określone w Warunkach korzystania z interfejsów API Google, dodatkowych warunkach związanych z interfejsem API, warunkach w dokumentacji danego interfejsu API oraz obowiązujących zasadach i wytycznych.

2nd akcja: w zaktualizowanej tymczasowej wersji Warunków opublikowanej 5 listopada 2014 r. zmieniliśmy podmiot, z którym została zawarta umowa w Google, z Google Inc. na Google Ireland Ltd., Google Asia Pacific Pte. Ltd. lub Google Inc. w zależności od lokalizacji adresu rozliczeniowego (i tego, czy Google ma dla Ciebie adres rozliczeniowy). Jednak w najnowszej zaktualizowanej wersji opublikowanej 5 grudnia 2014 roku przywróciliśmy jedynie Google Inc. jako podmiot, z którym została zawarta umowa w Google, jednak w przypadku danego interfejsu API można go zastąpić innymi warunkami obowiązującymi tylko w tym interfejsie. Zmiana ta była jedyną zmianą dokonaną w wersji z 5 grudnia 2014 roku.

1b: pominięcie języka, w którym stwierdzono, że korzystanie z interfejsów API jest wymagane, może wymagać utworzenia konta Google. Pominięcie postanowienia dotyczącego bezpieczeństwa danych logowania i hasła do konta, które stanowią część innych Warunków. Można dodać, że jeśli Użytkownik korzysta z interfejsów API w imieniu podmiotu, oświadcza i zapewnia, że ma upoważnienie do przestrzegania Warunków (i akceptuje je) w imieniu tego podmiotu.

1c – informujemy Cię o najnowszych aktualizacjach.

2b: Zgadzasz się przestrzegać praw osób trzecich i nie naruszasz żadnych innych warunków korzystania z usług oferowanych przez Google (lub naszych podmioty stowarzyszone).

2d: Wyjaśnienie, że Google egzekwuje limity korzystania z interfejsów API, a jeśli Użytkownik chce korzystać z tych limitów, musi uzyskać jednoznaczną zgodę Google (która może odrzucić lub zaakceptować warunki umowy dotyczącej dodatkowych warunków lub opłat za korzystanie z nich). Dodanie tej prośby w celu uzyskania takiej zgody wymaga skontaktowania się z odpowiednim zespołem Google API (np. w Konsoli Google).

2e: Wyjaśnienie, że licencje na oprogramowanie typu open source stanowią oddzielne umowy pisemne, w przypadku niektórych interfejsów API oprogramowanie open source może być wymienione w dokumentacji, a w ograniczonym zakresie, w szczególności, licencja na oprogramowanie open source wyraźnie zastępuje niniejsze Warunki, zamiast tego licencja open source określa umowę z Google dotyczącą odpowiedniego oprogramowania typu open source.

2f (wcześniej): przenoszenie języka monitorowania do innej sekcji (sekcja 3(a)).

2h: Wyjaśnienie, że Warunki nie są wyłączne, a Google może opracowywać produkty lub usługi, które mogą konkurować z Klientami API lub z innymi produktami.

3a: dodanie języka monitorowania, który wcześniej znajdował się w sekcji 2f, i w ten sposób zwiększy to widoczność tego postanowienia (tzn. wszystkie wielkie litery).

3b: dodanie obowiązku raportowania w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

3d: pominięcie ostatniego zdania w zasadzie „Safe Harbor”.

4a: dodając, że nie możesz zezwalać podmiotom działającym w Twoim imieniu na wykonywanie zabronionych działań i dodawanie nowych zakazów: (i) korzystania z interfejsów API w przypadku czynności, których używanie lub błąd może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub szkód dla środowiska, (ii) korzystania z interfejsów API do przetwarzania lub przechowywania danych podlegających ITAR, (iii) usuwania, zasłaniania lub modyfikowania jakichkolwiek warunków Google albo warunków korzystania z tych warunków. Dodanie tych interfejsów API nie stanowi obowiązku uzyskania zgodności z ustawą HIPAA i nie składa żadnych oświadczeń, że interfejsy te spełniają wymagania ustawy HIPAA oraz że nie będziesz ich używać do przesyłania chronionych informacji o stanie zdrowia do Google, chyba że Google wyrazi na to pisemną zgodę.

4b1: Wyjaśnienie, że dane uwierzytelniające programisty są przeznaczone do użytku przez Ciebie, zidentyfikowanie Twojego klienta interfejsu API oraz że będziesz dbać o poufność tych danych, dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić ich użycie i nie zniechęcać ich do korzystania z nich oraz nie umieszczać ich w projektach open source.

4b2: Wyjaśnienie, że nasze interfejsy API mogą zawierać informacje poufne Google, lub gdy użytkownik otrzyma od Google informacje oznaczone jako poufne lub które zostałyby normalnie uznane za poufne, nie ujawni ich żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Google; dodaje nowe wyjątki do definicji poufności i umożliwia ujawnienie danych w sytuacji, gdy użytkownik zdecyduje się o tym poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem (chyba że orzeczenie sądowe stanowią inaczej).

5b (wcześniej): pominięcie przepisów reklamowych.

5b: Wyjaśnienie, że licencja na treść jest udostępniana Google tylko w celu umożliwienia Google udostępniania, zabezpieczania i ulepszania interfejsów API (oraz powiązanych usług) i tylko zgodnie z odpowiednimi politykami prywatności Google. Wyjaśniamy, że Google otrzymuje licencję na „korzystanie” z treści „zdefiniowanych jako przeznaczone do użytku, hostowania, przechowywania, modyfikowania, komunikacji i publikowania”.

5d: doprecyzowanie, że przenoszenie danych jest ważne tak długo, jak długo przechowujesz lub przechowujesz dane użytkownika uzyskane za pomocą interfejsów API. Jeśli dodasz zakaz, możesz udostępniać dane osobom trzecim, które nie spełnią tego zobowiązania.

5e: dodanie osób działających w Twoim imieniu nie może pozwolić na żadne zabronione działania.

8a: Wyjaśnienie, że użytkownik może zaprzestać korzystania z interfejsów API bez powiadomienia, lub w przypadku chęci unieważnienia Warunków, musi powiadomić o tym Google z wyprzedzeniem, przedstawiając, że Google zastrzega sobie prawo do unieważnienia Warunków Użytkownikowi lub do zaprzestania dostępu użytkownika do tych interfejsów API, dowolnej części lub funkcji w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem niego.

8c: Wyjaśnienie, że punkty 4b, 5 i 8–10 pozostają w mocy po rozwiązaniu tych Warunków.

9a: Wyjaśnienie, że oprócz wyraźnych postanowień niniejszych Warunków, w zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszystkie gwarancje, gwarancje, warunki, oświadczenia i zobowiązania.

9b: Wyjaśnienie, że ograniczenia są w zakresie dozwolonym przez prawo. Dodanie Google, naszych dostawców ani dystrybutorów nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydatki, których nie można przewidzieć.

9c: Wyjaśnienie, że o ile nie jest to niezgodne z obowiązującym prawem, jeśli jesteś firmą, będziesz bronić i zabezpieczać firmę Google i wymienionych przed rekompensatą przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami, kosztami, opłatami (w tym kosztami prawnymi) oraz wydatkami związanymi z wszelkimi zarzutami lub postępowaniami prawnymi osób trzecich w takim zakresie: (i) użytkownik lub użytkownik interfejsu API

10a: Regularne przeglądanie Warunków

10b: Dodawanie postanowień dotyczących agencji federalnej w Stanach Zjednoczonych.

10c: Wyjaśnienie, że wszyscy zgodzimy się na umowę o połączeniu