دانلود بسته های گوگل برای یونیتی

این آرشیو شامل نسخه‌های فعلی و قدیمی‌تر بسته‌های رسمی Google برای Unity است.

برای دستورالعمل های نحوه وارد کردن این بسته ها به پروژه یونیتی خود اینجا را ببینید.

اندروید

Android App Bundle

com.google.android.appbundle

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
1.9.0 2023-03 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.7.0 02-2022 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.6.1 01-2022 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.3.0 2020-10 2017.4
tgz
هیچ یک
1.2.0 2020-07 2017.4
tgz
هیچ یک
1.1.1 2020-06 2017.4
tgz
هیچ یک
1.1.0 2020-05 2017.4
tgz
هیچ یک
1.0.0 2020-03 2017.4
tgz
هیچ یک

تیونر عملکرد اندروید

com.google.android.performancetuner

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
1.1.2 2021-05 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.1.1 2021-04 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.1.0 2021-02 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.0.0 2020-06 2017.4
.unitypackage
tgz
هیچ یک
هیچ یک

AR

برنامه های افزودنی ARCore برای بنیاد AR

com.google.ar.core.arfoundation.extensions-lite

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
1.30.0 03-2022 2019.4
tgz
com.google.external-dependency-manager

Firebase

Cloud Firestore برای Firebase

com.google.firebase.firestore

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

توابع ابری برای Firebase

com.google.firebase.functions

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

فضای ذخیره سازی ابری برای Firebase

com.google.firebase.storage

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.6.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.5.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.2 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.1 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.0 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.1 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.0 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.2 2020-07 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.1 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.0 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.1 2020-05 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.0 2020-04 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.13.0 2020-03 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth

برنامه Firebase (Core)

com.google.firebase.app

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.9.0 2024-04 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.8.1 03-2024 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.8.0 03-2024 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.7.0 2024-02 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.6.0 2023-10 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.5.0 09-2023 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.4.0 2023-08 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.3.0 07-2023 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.2.0 2023-06 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.1.0 2023-06 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
11.0.0 2023-05 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.7.0 2023-03 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.6.0 2023-03 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.5.0 02-2023 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.4.0 01-2023 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.3.0 2022-12 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.2.0 2022-11 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.1.1 2022-11 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.1.0 2022-11 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.0.1 2022-10 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
10.0.0 2022-10 2019.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
9.6.0 09-2022 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
9.5.0 09-2022 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
9.4.0 2022-08 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
9.3.0 2022-07 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
9.2.0 2022-07 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
9.1.0 2022-06 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
9.0.0 2022-05 2018.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.10.1 2022-05 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.10.0 2022-04 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.9.0 2022-04 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.8.0 01-2022 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.7.0 2021-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.6.2 2021-11 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.6.1 2021-11 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.6.0 2021-11 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.5.0 2021-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.4.0 2021-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.3.0 09-2021 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.2.0 09-2021 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.1.0 07-2021 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
8.0.0 2021-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
7.2.0 2021-05 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
7.1.0 2021-03 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
7.0.2 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
7.0.1 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
7.0.0 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
6.16.1 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
6.16.0 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
6.15.2 2020-07 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
6.15.1 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
6.15.0 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
6.14.1 2020-05 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
6.14.0 2020-04 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
6.13.0 2020-03 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager

بررسی برنامه Firebase

com.google.firebase.app-check

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

احراز هویت Firebase

com.google.firebase.auth

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Firebase Cloud Messaging

com.google.firebase.messaging

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.6.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.5.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017.1
tgz
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app

Firebase Crashlytics

com.google.firebase.crashlytics

نسخه تاریخ انتشار نسخه حداقل یونیتی دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app

com.google.firebase.dynamic-links

نسخه تاریخ انتشار حداقل نسخه وحدت دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.5.0 09-2022 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017.1
tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app

تاسیسات Firebase

com.google.firebase.installations

نسخه تاریخ انتشار حداقل نسخه وحدت دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app

شناسه نمونه Firebase

com.google.firebase.instance-id

نسخه تاریخ انتشار حداقل نسخه وحدت دانلود وابستگی ها
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app

پایگاه داده بیدرنگ Firebase

com.google.firebase.database

نسخه تاریخ انتشار حداقل نسخه وحدت دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.6.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.5.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.2 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.1 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
7.0.0 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.1 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.16.0 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.2 2020-07 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.1 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.15.0 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.1 2020-05 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.14.0 2020-04 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth
6.13.0 2020-03 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
com.google.firebase.auth

Firebase Remote Config

com.google.firebase.remote-config

نسخه تاریخ انتشار حداقل نسخه وحدت دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app

Google Analytics برای Firebase

com.google.firebase.analytics

نسخه تاریخ انتشار حداقل نسخه وحدت دانلود وابستگی ها
12.0.0 2024-05 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.9.0 2024-04 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.8.1 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.8.0 03-2024 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.7.0 2024-02 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.6.0 2023-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.5.0 09-2023 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.4.0 2023-08 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.3.0 07-2023 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.2.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.1.0 2023-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
11.0.0 2023-05 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.7.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.6.0 2023-03 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.5.0 02-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.4.0 01-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.3.0 2022-12 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.2.0 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.1 2022-11 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.1.0 2022-11 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.1 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
10.0.0 2022-10 2019.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.6.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.5.0 2022-09 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.4.0 2022-08 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.3.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.2.0 2022-07 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.1.0 2022-06 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
9.0.0 2022-05 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.1 2022-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.10.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.9.0 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.8.0 01-2022 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.7.0 2021-12 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.2 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.1 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.6.0 2021-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.5.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.4.0 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.3.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.2.0 09-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.1.0 07-2021 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
8.0.0 2021-06 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.2.0 2021-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.1.0 2021-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.2 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.1 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
7.0.0 2020-12 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.1 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.16.0 2020-10 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.2 2020-07 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.1 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.15.0 2020-06 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.1 2020-05 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.14.0 2020-04 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app
6.13.0 2020-03 2017.1
.tgz
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.firebase.app

گوگل پلی

تحویل دارایی را بازی کنید

com.google.play.assetdelivery

نسخه تاریخ انتشار حداقل نسخه وحدت دانلود وابستگی ها
1.9.0 03-2024 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.play.core
1.8.2 2023-03 2023.1.0 (بتا)
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.play.core
1.8.1 09-2022 2023.1.0 (بتا)
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.play.core
1.8.0 2022-07 2023.1.0 (بتا)
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.play.core
1.7.0 02-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.play.core
1.6.1 01-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.play.core
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
Com.Google.External-Defigency-Manager
com.google.play.core
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.0.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core

Play Billing Library

com.google.play.billing

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
3.2.4 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
3.2.3 02-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
3.2.2 01-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
3.2.1 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
3.2.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
3.1.2 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
3.1.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
3.0.2 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
3.0.0 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
2.2.1 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
2.2.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle

Play Common

com.google.play.common

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
1.9.0 03-2024 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.8.2 2023-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.7.0 02-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.6.1 01-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.0.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle

Play Core

com.google.play.core

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
1.8.3 01-2024 2018.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.8.2 2023-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.7.0 02-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.6.1 01-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.external-dependency-manager
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
1.0.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle

Play In-App Review

com.google.play.review

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.7.0 02-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.1 01-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core

Play In-App Update

com.google.play.appupdate

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
1.8.1 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.7.0 02-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.1 01-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.play.core

Play Instant

com.google.play.instant

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
1.8.0 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.7.0 02-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.6.1 01-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.6.0 2021-11 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.5.0 2021-06 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.4.0 2021-03 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.3.0 2020-10 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.2.0 2020-07 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.1.1 2020-06 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.1.0 2020-05 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
1.0.0 2020-03 2017.4
.tgz
com.google.android.appbundle
com.google.play.common

Play Integrity API

com.google.play.integrity

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
1.3.1 01-2024 2018.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.3.0 2023-11 2018.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.1.0 04-2023 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.0.2 2022-09 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.0.1 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core
1.0.0 02-2022 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.android.appbundle
com.google.play.common
com.google.external-dependency-manager
com.google.play.core

Input SDK

com.google.android.libraries.play.games.inputmapping

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
1.1.0-beta 04-2023 2018.1
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager

Input SDK deprecated versions

com.google.play.inputmapping

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
1.0.0-beta 2022-07 2017.4
.unitypackage
.tgz
مشمول
com.google.external-dependency-manager

ابزار

External Dependency Manager for Unity

com.google.external-dependency-manager

نسخه تاریخ انتشار Minimum Unity Version دانلود وابستگی ها
1.2.180 2024-06 2019.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.179 2024-02 2019.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.177 2023-08 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.176 04-2023 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.175 2022-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.174 2022-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.173 2022-09 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.172 2022-06 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.171 2022-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.170 2022-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.169 01-2022 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.168 2021-12 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.167 2021-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.166 2021-06 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.165 2021-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.164 2021-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.163 2020-12 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.162 2020-11 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.161 2020-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.160 2020-10 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.159 2020-09 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.158 2020-09 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.157 2020-08 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.156 2020-06 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.155 2020-05 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.153 2020-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.152 2020-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.151 2020-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.149 2020-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.148 2020-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.147 2020-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.146 2020-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.145 2020-04 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.144 2020-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک
1.2.143 2020-03 2017.1
.unitypackage
.tgz
هیچ یک
هیچ یک