Method: matters.holds.update

อัปเดตขอบเขต (หน่วยขององค์กรหรือบัญชี) และพารามิเตอร์การค้นหาของการคงไว้ชั่วคราว คุณจะเพิ่มบัญชีในการเก็บรักษาที่มีผลกับหน่วยขององค์กรและเพิ่มหน่วยขององค์กรในการเก็บรักษาที่มีผลกับบัญชีส่วนบุคคลไม่ได้ หากคุณลองใช้ ระบบจะไม่สนใจค่าที่ไม่รองรับ

คำขอ HTTP

PUT https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
matterId

string

รหัสกรณี

holdId

string

รหัสของการคงไว้ชั่วคราว

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อความของคำขอมีอินสแตนซ์ของ Hold

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Hold

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์