Mẫu chương trình khách hàng thân thiết

Hiển thị mẫu hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết. Nếu không có mẫu nào được xác định, mẫu mặc định sẽ được sử dụng.

Định nghĩa mẫu

Mẫu thẻ và vé được xác định ở cấp lớp và dùng để hiển thị mọi đối tượng liên kết với lớp. Mẫu xác định các trường cần hiển thị trong các phần khác nhau của thẻ và vé.

Mẫu được chia thành các phần sau:

Android

Tổng quan về mẫu

Web

Tổng quan về mẫu

Tiêu đề thẻ

Android

Thành phần tiêu đề thẻ
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Web

Thành phần tiêu đề thẻ
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Phần tiêu đề thẻ hiển thị biểu trưng, tên công ty phát hành và tiêu đề chương trình. Không được thay đổi thông tin tham chiếu đến trường được dùng để điền và cũng không thể thay đổi vị trí của các thông tin này.

Mẫu thẻ

Android

Tổng quan về mẫu

Web

Tổng quan về mẫu

Phần mẫu thẻ dùng để hiển thị các hàng bổ sung. Các hàng này có thể chứa trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc trường mô-đun văn bản.

Bạn có thể chỉ định số hàng xác định số lượng đối tượng trong danh sách class.classTemplateInfo.cardTemplateOverride.cardRowTemplateInfos[]. Danh sách này yêu cầu ít nhất một phần tử và chúng tôi khuyên bạn nên dùng lại tối đa hai phần tử. Mỗi phần tử phải thuộc một trong các loại sau:

 • oneItem chấp nhận một mục:
  • item
 • twoItems chấp nhận 2 mục:
  • startItem
  • endItem
 • threeItems, chấp nhận 3 mục:
  • startItem
  • middleItem
  • endItem

Mỗi mục có thể được xác định là một bộ chọn trường duy nhất (.firstValue), hai bộ chọn trường (.firstValue.secondValue) hoặc một mục được xác định trước (.predefinedItem). Cả giá trị của trường đã chọn và nhãn tương ứng của chúng đều hiển thị. Khi bạn xác định hai bộ chọn trường, giá trị của các trường đã chọn sẽ được hiển thị bằng dấu phân tách "/". Tương tự như vậy đối với nhãn của các trường đã chọn. Các mục định sẵn được dùng để xác định quy trình kết xuất phức tạp hơn.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè các mục hàng trong thẻ mẫu thẻ để chỉ định hai hàng. Mỗi hàng bao gồm ba mục, trong đó mỗi mục tham chiếu đến sáu trường tùy chỉnh textModuleData cấp lớp và tiêu đề dưới dạng nhãn:

Python

 {
  ... //Rest of class
  "textModulesData": [
    {
      "header": "Label 1",
      "body": "Some info 1",
      "id": "myfield1"
    },
    {
      "header": "Label 2",
      "body": "Some info 2",
      "id": "myfield2"
    },
    {
      "header": "Label 3",
      "body": "Some info 3",
      "id": "myfield3"
    },
    {
      "header": "Label 4",
      "body": "Some info 4",
      "id": "myfield4"
    },
    {
      "header": "Label 5",
      "body": "Some info 5",
      "id": "myfield5"
    },
    {
      "header": "Label 6",
      "body": "Some info 6",
      "id": "myfield6"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardTemplateOverride": {
      "cardRowTemplateInfos": [{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield1']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield2']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield3']"
              }]
            }
          },
        }
      },{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield4']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield5']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield6']"
              }]
            }
          },
        }
      }]
    }
  }
}
  

Java

// Rest of class
 .setTextModulesData((new ArrayList<TextModuleData>() {
  {
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 1")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield1"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 2")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield2"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 3")
    .setBody("Some info 3")
    .setId("myfield3"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 4")
    .setBody("Some info 4")
    .setId("myfield4"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 5")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield5"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 6")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield6"));
  }
 }))
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setCardTemplateOverride((new CardTemplateOverride())
   .setCardRowTemplateInfos(new ArrayList<CardRowTemplateInfo>() {
    {
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']"));
       }
      })))
     ));
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']"));
       }
      })))
     ));
     }
 })))
  

1.199

// Rest of class
  $textModulesData1 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData1->setBody("Some info 1");
  $textModulesData1->setHeader("Label 1");
  $textModulesData1->setId("myfield1");

  $textModulesData2 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData2->setBody("Some info 2");
  $textModulesData2->setHeader("Label 2");
  $textModulesData2->setId("myfield2");

  $textModulesData3 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData3->setBody("Some info 3");
  $textModulesData3->setHeader("Label 3");
  $textModulesData3->setId("myfield3");

  $textModulesData4 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData4->setBody("Some info 4");
  $textModulesData4->setHeader("Label 4");
  $textModulesData4->setId("myfield4");

  $textModulesData5 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData5->setBody("Some info 5");
  $textModulesData5->setHeader("Label 5");
  $textModulesData5->setId("myfield5");

  $textModulesData6 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData6->setBody("Some info 6");
  $textModulesData6->setHeader("Label 6");
  $textModulesData6->setId("myfield6");

  $textModulesDatas = array($textModulesData1, $textModulesData2, $textModulesData3,
         $textModulesData4, $textModulesData5, $textModulesData6);

  $startItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']");

  $startItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue->setFields(array($startItemField));

  $startItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem->setFirstValue($startItemFirstValue);

  $middleItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']");

  $middleItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue->setFields(array($middleItemField));

  $middleItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem->setFirstValue($middleItemFirstValue);

  $endItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']");

  $endItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue->setFields(array($endItemField));

  $endItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem->setFirstValue($endItemFirstValue);

  $cardRowTemplate = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate->setStartItem($startItem);
  $cardRowTemplate->setMiddleItem($middleItem);
  $cardRowTemplate->setEndItem($endItem);

  $cardRowTemplateInfo1 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo1->setThreeItems($cardRowTemplate);

  $startItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']");

  $startItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue2->setFields(array($startItemField2));

  $startItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem2->setFirstValue($startItemFirstValue2);

  $middleItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']");

  $middleItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue2->setFields(array($middleItemField2));

  $middleItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem2->setFirstValue($middleItemFirstValue2);

  $endItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']");

  $endItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue2->setFields(array($endItemField2));

  $endItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem2->setFirstValue($endItemFirstValue2);

  $cardRowTemplate2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate2->setStartItem($startItem2);
  $cardRowTemplate2->setMiddleItem($middleItem2);
  $cardRowTemplate2->setEndItem($endItem2);

  $cardRowTemplateInfo2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo2->setThreeItems($cardRowTemplate2);

  $cardTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_CardTemplateOverride();
  $cardTemplateOverride->setCardRowTemplateInfos(array($cardRowTemplateInfo1,
         $cardRowTemplateInfo2));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardTemplateOverride($cardTemplateOverride);

  $payload->setTextModulesData($textModulesDatas);
  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  

Mã này sẽ tạo một lần truyền với định dạng phần mẫu mã sau:

Ví dụ về ghi đè nhãn.

Nếu một mục bị trống, thì mục đó không hiển thị. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Tài liệu tham khảo về các trường. Nếu tất cả các mục trong một hàng đều trống, thì hàng đó sẽ không xuất hiện. Nếu một số nhưng không phải tất cả các mục trong một hàng đều trống, các mục không trống sẽ được sắp xếp lại và hiển thị dưới dạng một hàng có ít mục hơn.

Nếu bạn không ghi đè mẫu thẻ, thì hệ thống sẽ sử dụng số hàng mặc định, số mục mặc định và tham chiếu trường mặc định. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Sau khi bạn xác định Hình ảnh chính, hình ảnh đó có thể xuất hiện sau hàng đầu tiên, nếu có nhiều hàng trong danh sách cardRowTemplateInfos hoặc phía trên hàng, nếu chỉ có một hình ảnh.

Mã vạch thẻ

Android

Phần tử mã vạch thẻ
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail
 6. object.heroImage
  hoặc class.heroImage

Web

Phần tử mã vạch thẻ
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail

Phần mã vạch thẻ được dùng để hiển thị thêm văn bản hoặc hình ảnh ở phía trên và phía dưới mã vạch. Không có trường nào trong phần này là bắt buộc.

Bạn có thể sử dụng ba bộ chọn trường để xác định hai trường cạnh nhau ở phía trên và một trường bên dưới mã vạch. Các nhãn này hiển thị mà không có nhãn và có thể là trường dữ liệu có cấu trúc văn bản, trường mô-đun văn bản hoặc trường mô-đun hình ảnh. Nếu bạn sử dụng hình ảnh, các hình ảnh này phải tuân theo nguyên tắc về thương hiệu.

Mã vạch được xác định theo loại và giá trị. Để biết danh sách các loại mã vạch được hỗ trợ, hãy xem phần Tham khảo. Ngoài ra, văn bản có thể được hiển thị ngay bên dưới mã vạch. Văn bản này có thể giúp quét mã vạch dễ dàng hơn, trong số các mục đích sử dụng khác.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè phần mã vạch của thẻ và vé để hiển thị hình ảnh phía trên mã vạch:

Python

#... rest of class
  "imageModulesData": [
    {
      "mainImage": {
        "sourceUri": {
          "uri": "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg",
          "description": "Coffee"
        }
      },
      "Id": "myimage"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardBarcodeSectionDetails": {
      "firstTopDetail": {
        "fieldSelector": {
          "fields": [
            {
            "fieldPath": "class.imageModulesData['myimage'].mainImage"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setImageModulesData((new ArrayList<ImageModuleData>() {
  {
   add((new ImageModuleData())
    .setId("myimage")
    .setMainImage((new Image()).setSourceUri((new ImageUri()).setDescription("Coffee beans")
     .setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))));
    }
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setCardBarcodeSectionDetails((new CardBarcodeSectionDetails())
     .setFirstTopDetail((new BarcodeSectionDetail())
      .setFieldSelector((new FieldSelector())
       .setFields((new ArrayList<FieldReference>(){
        {
         add((new FieldReference()).setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage"));
        }
      })))))
   }
  

1.199

//... rest of class
  $imageUri = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
  $imageUri->setUri("https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg");
  $imageUri->setDescription("Baconrista flights image");
  $image = new Google_Service_Walletobjects_Image();
  $image->setSourceUri($imageUri);
  $imageModulesData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
  $imageModulesData->setMainImage($image);
      $imageModulesData->setId("myimage");

  $cardBarcodeFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $cardBarcodeFieldReference->setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage");

  $cardBarcodeFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $cardBarcodeFieldSelector->setFields(array($cardBarcodeFieldReference));

  $cardBarcodeDetail = new Google_Service_Walletobjects_BarcodeSectionDetail();
  $cardBarcodeDetail->setFieldSelector($cardBarcodeFieldSelector);

  $cardBarcodeSectionDetails = new Google_Service_Walletobjects_CardBarcodeSectionDetails();
  $cardBarcodeSectionDetails->setFirstTopDetail($cardBarcodeDetail);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardBarcodeSectionDetails($cardBarcodeSectionDetails);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
      $payload->setImageModuleData($imageModulesData);
  

Mã này sẽ tạo thẻ và vé có định dạng phần mã vạch sau:

Ví dụ về ghi đè mã vạch thẻ.

Nếu bạn không ghi đè phần mã vạch, thì các trường mã vạch mặc định sẽ được sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mẫu mặc định.

Mẫu chi tiết

Android

Các phần mẫu chi tiết
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Web

Các phần mẫu chi tiết
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Phần mẫu chi tiết là danh sách các mục class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[]. Các mục này có thể chứa bất kỳ loại trường dữ liệu có cấu trúc, trường mô-đun văn bản, trường mô-đun liên kết, trường mô-đun hình ảnh hoặc thông báo nào.

Mỗi mục có thể được xác định là một bộ chọn trường duy nhất (.firstValue), hai bộ chọn trường (.firstValue.secondValue) hoặc một mục được xác định trước (.predefinedItem). Cả giá trị của trường đã chọn và nhãn tương ứng của chúng đều hiển thị. Khi bạn xác định hai bộ chọn trường, giá trị của các trường đã chọn sẽ được hiển thị bằng dấu phân tách "/". Tương tự như vậy đối với nhãn của các trường đã chọn. Các mục định sẵn được dùng để xác định quy trình kết xuất phức tạp hơn. Các trường mô-đun hình ảnh được hiển thị trên toàn chiều rộng mà không có nhãn.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè phần thông tin chi tiết của thẻ và vé để hiển thị một trường linksModuleData duy nhất có nhãn:

Python

//... rest of class
  "linksModuleData": {
    "uris": [
      {
        "uri": "http://maps.google.com/",
        "description": "Nearby Locations",
        "id":"mylink"
      }
    ]
  },
  "classTemplateInfo": {
    "detailsTemplateOverride": {
      "detailsItemInfos": [
        {
          "item":{
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.linksModuleData.uris['mylink']"
              }]
            }
          }
        }
      ]
    }
   }
//... rest of class
  

Java

 //... rest of class
 .setLinksModuleData((new ArrayList<LinksModuleData>() {
  {
   add((new LinksModuleData()).setDescription("Nearby Locations")
    .setUri("http://maps.google.com/")
    .setId("mylink"));
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setDetailsTemplateOverride((new DetailsTemplateOverride())
     .setDetailsItemInfos(new ArrayList<DetailsItemInfo>(){
      {
       add((new DetailsItemInfo())
        .setItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
         {
          add((new FieldReference()).setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']"));
         }
        }))));
       }
      }))
//... rest of class
  

1.199  //... rest of class building
  $locationUri = new Google_Service_Walletobjects_Uri();
  $locationUri->setUri("http://maps.google.com/");
  $locationUri->setDescription("Nearby Locations");
  $locationUri->setId("mylink");

  $linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
  $linksModuleData->setUris(array($locationUri));

  $detailItemFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $detailItemFieldReference->setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']");
  $detailItemFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $detailItemFieldSelector->setFields(array($detailItemFieldReference));

  $detailItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $detailItem->setFirstValue($detailItemFieldSelector);

  $detailsItemInfo = new Google_Service_Walletobjects_DetailsItemInfo();
  $detailsItemInfo->setItem($detailItem);

  $cardDetailsTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_DetailsTemplateOverride();
  $cardDetailsTemplateOverride->setDetailsItemInfos(array($detailsItemInfo));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setDetailsTemplateOverride($cardDetailsTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  $payload->setLinksModuleData($linksModuleData);
  //... rest of class
  

Mã này sẽ tạo một thẻ và vé có định dạng phần thông tin chi tiết như sau:

Ví dụ về ghi đè chi tiết.

Nếu một mục bị trống, thì mục đó không hiển thị. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Tài liệu tham khảo về các trường.

Nếu bạn không ghi đè mẫu chi tiết, danh sách mặc định của các trường tham chiếu theo thứ tự mặc định sẽ hiển thị. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Mẫu danh sách

Liệt kê các phần tử của mẫu
 1. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .firstRowOption.fieldOption.fields[]
 2. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .secondRowOption.fields[]
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor

Phần mẫu danh sách dùng để chọn trường sẽ hiển thị trong chế độ xem "Thẻ và vé" của ứng dụng Google Wallet. Thẻ và vé được thể hiện trong danh sách bằng biểu trưng, màu nền và ba hàng.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè mẫu danh sách của một thẻ và vé để hiển thị trường ngày hết hạn đối tượng của một thẻ và vé trong hàng đầu tiên của mẫu danh sách:

Python


#... rest of class definition
  "classTemplateInfo": {
    "listTemplateOverride":{
      "firstRowOption": {
        "fieldOption":{
          "fields": [{
            "fieldPath": "object.validTimeInterval.end"
          }]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setListTemplateOverride((new ListTemplateOverride())
   .setFirstRowOption((new FirstRowOption())
    .setFieldOption((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
     {
      add((new FieldReference()).setFieldPath("object.validTimeInterval.end"));
     }
    }))))
//... rest of class
  

1.199

  //... rest of class
  $fieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $fieldReference->setFieldPath("object.validTimeInterval.end");

  $fieldOption = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $fieldOption->setFields(array($fieldReference));

  $firstRowOption = new Google_Service_Walletobjects_FirstRowOption();
  $firstRowOption->setFieldOption($fieldOption);

  $listTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_ListTemplateOverride();
  $listTemplateOverride->setFirstRowOption($firstRowOption);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setListTemplateOverride($listTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  //... rest of class
  

Mã này sẽ tạo một lần truyền với tham chiếu mẫu danh sách sau đây:

Ví dụ về ghi đè danh sách.

Bạn có thể xác định ba hàng bằng bộ chọn trường. Các trường này sẽ hiển thị mà không có nhãn.

Nhãn

Tất cả các trường dữ liệu có cấu trúc đều có nhãn do Google cung cấp. Google chịu trách nhiệm cung cấp bản dịch cho mỗi nhãn trong số này bằng tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Bạn có thể tuỳ chỉnh một số nhãn này bằng cách sử dụng một trong các trường class.custom<name_of_the_field>Label. Khi tùy chỉnh nhãn, bạn có trách nhiệm cung cấp bản dịch cho nhãn cụ thể đó bằng tất cả ngôn ngữ mà bạn muốn hỗ trợ.

Tham chiếu trường

Tệp tham chiếu trường được dùng trong nhiều phần của mẫu với biểu mẫu class.classTemplateInfo.*.fields[]. Tệp tham chiếu trường chứa danh sách đường dẫn đến các trường dữ liệu có cấu trúc, trường mô-đun văn bản, trường mô-đun liên kết, trường mô-đun hình ảnh hoặc thông báo.

Không phải tất cả các loại đường dẫn đều được phép trong mọi tham chiếu trường. Ví dụ: một số tệp tham chiếu trường chỉ cho phép đường dẫn đến các trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc các trường mô-đun văn bản. Trường có cấu trúc dựa trên văn bản là các trường dữ liệu có cấu trúc bao gồm chuỗi loại, chuỗi đã được bản địa hoá, ngày hoặc tiền.

Danh sách này có thể dùng để triển khai logic dự phòng. Tức là nếu đường dẫn đầu tiên trong danh sách phân giải thành một trường trống, thì đường dẫn tiếp theo sẽ được đánh giá. Logic dự phòng chủ yếu nhắm đến các trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc trường mô-đun văn bản. Đừng kết hợp nhiều loại trường trong cùng một danh sách. Hãy thận trọng khi sử dụng logic dự phòng và chỉ trong các trường hợp cụ thể khi bạn mong muốn một mẫu các trường nhất quán tồn tại trong một số đối tượng. Trong hầu hết các trường hợp, việc tạo các lớp riêng cho các trường hợp sử dụng riêng sẽ dễ dàng hơn.

Nếu tất cả đường dẫn trong danh sách tham chiếu trường đều phân giải thành các trường trống, thì mục sử dụng tham chiếu trường sẽ không hiển thị. Nếu bạn muốn mục sử dụng tham chiếu trường luôn hiển thị, hãy đảm bảo ít nhất một đường dẫn không trống. Bạn nên đặt một trường thành một ký tự đặc biệt, chẳng hạn như ‘-’, để biểu thị giá trị rỗng, ngay cả khi một số trường chỉ cho phép các chuỗi có khoảng trắng.

Để tham chiếu đến một trường có trong danh sách, bạn có thể sử dụng chỉ mục của trường đó trong danh sách hoặc trong hầu hết trường hợp, bạn có thể sử dụng mã tham chiếu. Các mục trong danh sách có thể được tham chiếu theo mã nhận dạng sẽ có trường .id. Bạn nên dùng mã tham chiếu đối với chỉ mục của trường trong danh sách khi có thể.

Sau đây là ví dụ về cách tham chiếu các trường có trong danh sách.

 • object.imageModulesData[0].id = my-first-id
 • object.imageModulesData[1].id = my-second-id
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[0].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[‘my-second-id’]
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[1].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[0]

Trong trường hợp này, mục đầu tiên trong phần thông tin chi tiết của thẻ và vé là hình ảnh thứ hai được khai báo trong đối tượng. Trong khi đó, mục thứ hai trong phần thông tin chi tiết của thẻ và vé là hình ảnh đầu tiên được khai báo trong đối tượng.

Mẫu mặc định

Android

Phần tử mẫu mặc định
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. POINTS
  hoặc object.loyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. PHẦN THƯỞNG
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 10. object.heroImage
  hoặc class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. TÊN THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountNameLabel
  hoặc class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MÃ THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountIdLabel
  hoặc class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. PHẦN THƯỞNG
  hoặc class.localizedRewardsTierLabel
  hoặc class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  hoặc class.rewardsTier
 18. TIỆC THƯỞNG TRUNG BÌNH
  hoặc class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  hoặc class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  hoặc class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Web

Phần tử mẫu mặc định
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. POINTS
  hoặc object.loyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. PHẦN THƯỞNG
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 10. object.heroImage
  hoặc class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. TÊN THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountNameLabel
  hoặc class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MÃ THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountIdLabel
  hoặc class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. PHẦN THƯỞNG
  hoặc class.localizedRewardsTierLabel
  hoặc class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  hoặc class.rewardsTier
 18. TIỆC THƯỞNG TRUNG BÌNH
  hoặc class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  hoặc class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  hoặc class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Đối với các trường mô-đun hình ảnh, chúng tôi hiển thị một và chỉ một trường mô-đun hình ảnh từ lớp và một và chỉ một trường mô-đun hình ảnh từ đối tượng. Nếu bạn cần nhiều trường mô-đun hình ảnh ở một trong hai cấp, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với các trường mô-đun văn bản, chúng tôi chỉ hiển thị tối đa 20 trường mô-đun văn bản từ lớp và 20 trường mô-đun văn bản từ đối tượng. Các trường này hiển thị theo cùng thứ tự được xác định trong mảng. Nếu bạn cần nhiều hơn 20 trường mô-đun văn bản ở một trong hai cấp, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với thông báo, chúng tôi chỉ hiển thị tối đa 20 thông báo từ lớp và 20 thông báo từ đối tượng. Chúng tôi không đảm bảo thứ tự của thư. Nếu bạn cần nhiều hơn 20 thông báo ở cả hai cấp, hoặc để đảm bảo cho đơn đặt hàng bất kỳ, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với trường mô-đun liên kết, không có giới hạn về số lượng uris bạn có thể xác định. Uri được phân nhóm theo thứ tự sau cho mỗi cấp (lớp hoặc đối tượng):

 1. Tọa độ bản đồ
 2. Số điện thoại
 3. Địa chỉ email
 4. Các trang web

Đối với mỗi nhóm, URI được hiển thị theo cùng thứ tự mà chúng được xác định trong mảng. Nếu bạn cần một thứ tự khác, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Phần tử mẫu danh sách mặc định
 1. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 2. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor