web.dev LIVE has kicked off! Join us now for our digital event from June 30th to July 2nd at web.dev/live

Buforowanie HTTP

Pobieranie przez sieć jest powolne i kosztowne: długie odpowiedzi na zapytania wymagają od klienta i serwera wielu kolejnych cykli wymiany danych, co blokuje na pewien czas przeglądarkę, ponadto przyczynia się do zwiększenia opłat za transfer. Z tego względu zdolność do buforowania i ponownego wykorzystania poprzednio pobranych zasobów jest kluczowym aspektem optymalizacji wydajności.

Dobra wiadomość – w każdej przeglądarce zaimplementowano pamięć podręczną HTTP. Tak więc wystarczy, że upewnimy się, że w każdej odpowiedzi serwera zamieszczane są poprawne dyrektywy nagłówka HTTP, a przeglądarka będzie wiedzieć, kiedy i jak długo buforować odpowiedź.

Żądanie HTTP

Gdy serwer zwraca odpowiedź, przesyła również zestaw nagłówków HTTP z opisem typu treści, jej długością, dyrektywami buforowania, tokenem walidacji i innymi informacjami. Na przykład w trakcie powyższej wymiany informacji serwer zwraca odpowiedź 1024-bajtową, poleca klientowi jej buforowanie przez 120 sekund i przesyła token walidacji (x234dff), którego po wygaśnięciu odpowiedzi można użyć do sprawdzenia, czy zasób został zmodyfikowany.

Walidacja buforowanych odpowiedzi za pomocą tokenów ETag

TL;DR

 • Token walidacji jest przekazywany przez serwer za pomocą nagłówka ETag HTTP
 • Token walidacji umożliwia efektywne sprawdzanie, czy zasób zaktualizowano: transfer danych nie następuje, jeśli zasób się nie zmienił.

Załóżmy, że od pierwszego pobrania upłynęło 120 sekund i przeglądarka chce wysłać nowe żądanie pobrania tego samego zasobu. Najpierw przeglądarka sprawdzi lokalną pamięć podręczną i znajdzie poprzednią odpowiedź, której niestety nie można użyć, ponieważ już wygasła. W tej chwili mogłaby po prostu wysłać nowe żądanie i pobrać nową pełną odpowiedź, ale to sposób nieefektywny, ponieważ jeśli zasób nie uległ zmianie, nie ma potrzeby pobierania dokładnie tych samych danych, już obecnych w pamięci podręcznej.

Do rozwiązania tego problemu służy token walidacji określony w nagłówku ETag: serwer generuje i zwraca pewien token, który zazwyczaj stanowi skrót lub określony w inny sposób cyfrowy odcisk zawartości pliku. Klient nie musi znać sposobu generacji odcisku cyfrowego, musi go tylko wysłać do serwera w następnym żądaniu: jeśli odcisk cyfrowy pozostaje taki sam, zasób się nie zmienił, a jego pobranie nie jest konieczne.

Przykład dyrektywy Cache-Control protokołu HTTP

W powyższym przykładzie klient automatycznie zapewnia token ETag w nagłówku żądania If-None-Match protokołu HTTP, serwer weryfikuje token względem aktualnego zasobu i, jeśli ten się nie zmienił, zwraca odpowiedź 304 Not Modified informującą przeglądarkę, że odpowiedź z pamięci podręcznej nie zmieniła się, a jej ważność można przedłużyć na kolejne 120 sekund. Zwróć uwagę, że nie trzeba ponownie pobierać odpowiedzi – pozwala to oszczędzić czas i łącze.

W jaki sposób jako programista witryn internetowych możesz efektywnie wykorzystać ponowną walidację? Przeglądarka wykonuje całą pracę za nas: automatycznie wykrywa, czy poprzednio określono token walidacji i dołącza go do żądania wychodzącego, a następnie w oparciu o odpowiedź z serwera aktualizuje sygnatury czasowe pamięci podręcznej. Musimy jedynie zapewnić, że serwer rzeczywiście wysyła wymagane tokeny ETag: w dokumentacji sprawdź, jakie ustawienia konfiguracji są wymagane.

Dyrektywa Cache-Control

TL;DR

 • Każdy zasób może określić swoją politykę buforowania za pomocą nagłówka Cache-Control protokołu HTTP
 • Dyrektywy Cache-Control kontrolują, kto może buforować odpowiedź, w jakich warunkach i jak długo

Najlepszym żądaniem jest żądanie, które nie wymaga komunikacji z serwerem: lokalna kopia odpowiedzi pozwala wyeliminować czas oczekiwania na odpowiedź przez sieć i uniknąć opłat za transfer danych. Specyfikacja HTTP pozwala serwerowi zwrócić kilka różnych dyrektyw Cache-Control umożliwiających kontrolę sposobu i długości buforowania poszczególnych odpowiedzi przez przeglądarkę i inne bufory pośredniej pamięci podręcznej.

Przykład dyrektywy Cache-Control protokołu HTTP

"no-cache" i "no-store"

Dyrektywa "no-cache" wskazuje, że zwróconej odpowiedzi nie można użyć przy kolejnym żądaniu zasobu o tym samym adresie URL bez wcześniejszego sprawdzenia na serwerze, czy odpowiedź się nie zmieniła. W efekcie, jeśli obecny jest poprawny token walidacji (ETag), dyrektywa no-cache wymusza dodatkowe zwalidowanie zbuforowanej odpowiedzi, co pozwala wyeliminować pobieranie niezmodyfikowanego zasobu.

W odróżnieniu od powyższej dyrektywa no-store jest o wiele prostsza, ponieważ po prostu zabrania przeglądarce i wszystkim buforom pamięci podręcznej przechowywać jakiekolwiek wersje zwracanych odpowiedzi – np. zawierających dane prywatne lub bankowe. Za każdym razem, gdy użytkownik zażąda tego zasobu, do serwera wysyłane będzie żądanie i pobierana pełna odpowiedź.

Odpowiedź publiczna a prywatna

Po oznaczeniu odpowiedzi jako public będzie można ją buforować, nawet jeśli jest z nią związane uwierzytelnianie HTTP i nawet jeśli kod stanu odpowiedzi wskazuje, że normalnie buforować jej nie można. Zazwyczaj oznaczanie odpowiedzi jako public nie jest konieczne, ponieważ zamieszczone informacje odnośnie do buforowania (takie jak max-age) wskazują, że tę odpowiedź należy buforować.

Inaczej niż w powyższym przypadku, przeglądarka może buforować odpowiedzi typu private, ale zazwyczaj są one przeznaczone dla jednego użytkownika i dlatego zabronione jest ich buforowanie w pośrednich pamięciach podręcznych – np. stronę HTML z prywatnymi informacjami użytkownika może buforować przeglądarka użytkownika, ale nie sieć CDN.

max-age

Ta dyrektywa określa maksymalny czas trwania zezwolenia na ponowne wykorzystanie od momentu wysłania żądania – np. max-age=60 oznacza, że odpowiedź można zbuforować i ponownie jej używać przez kolejne 60 sekund.

Określanie optymalnej polityki Cache-Control

Schemat wyboru opcji buforowania

Postępując według powyższego schematu decyzji, ustal optymalną politykę buforowania dla konkretnego zasobu lub zestawu zasobów wymaganych przez Twoją aplikację. W idealnym przypadku powinno buforować się jak najwięcej odpowiedzi u klienta, przez najdłuższy możliwy okres czasu i udostępniać tokeny walidacji dla każdej odpowiedzi w celu zagwarantowania efektywnej ponownej walidacji.

Dyrektywy Cache-Control Wyjaśnienie
max-age=86400 Odpowiedź może zostać zbuforowana przez przeglądarkę i inne bufory pośredniej pamięci podręcznej (tzn. pozostanie `publiczna`) przez 1 dzień (60 sekund x 60 minut x 24 godziny)
private, max-age=600 Odpowiedź może zostać zbuforowana przez przeglądarkę klienta przez jedynie 10 minut (60 sekund x 10 minut)
no-store Odpowiedzi nie wolno buforować; trzeba pobierać pełną odpowiedź przy każdym żądaniu.

Według projektu HTTP Archive, wśród najpopularniejszych 300 000 witryn (według rankingu Alexa) prawie połowa wszystkich pobieranych odpowiedzi może być buforowana przez przeglądarki, co zapewnia duże oszczędności przy powtórnych odwiedzinach danej strony. Oczywiście nie oznacza to, że dla konkretnej aplikacji dokładnie 50% zasobów będzie buforowanych: w przypadku niektórych witryn będzie to 90% i więcej, w przypadku innych wiele prywatnych i szybko dezaktualizujących się danych nie będzie nigdy buforowane.

Audytuj swoje strony i wyszukuj zasoby, które mogą zostać zbuforowane. Pilnuj, by były dla nich zwracane odpowiednie nagłówki Cache-Control i ETag.

Unieważnianie i aktualizacja zbuforowanych odpowiedzi

TL;DR

 • Lokalnie zbuforowane odpowiedzi są używane do momentu wygaśnięcia zasobu
 • Umieszczenie odcisku cyfrowego zawartości pliku w adresie URL pozwala wymusić u klienta aktualizację do nowej wersji odpowiedzi
 • Aplikacja może uzyskać najwyższą wydajność, określając własną hierarchię buforowania

Wszystkie żądania HTTP generowane przez przeglądarkę są najpierw kierowane do pamięci podręcznej przeglądarki, co umożliwia sprawdzenie obecności w pamięci podręcznej ważnej odpowiedzi, której można użyć w odpowiedzi na żądanie HTTP. Po znalezieniu pasującej odpowiedzi jest ona odczytywana z pamięci podręcznej; w ten sposób eliminuje się opóźnienia przesyłania przez sieć i opłaty za transfer danych. Jednak co zrobić, jeśli chcemy zaktualizować lub unieważnić odpowiedź w pamięci podręcznej?

Załóżmy na przykład, że poleciliśmy przeglądarkom użytkowników buforowanie arkusza stylów CSS przez 24 godziny (max-age=86400), ale nasz projektant właśnie zaktualizował arkusz i chcemy go od razu udostępnić wszystkim użytkownikom. Jak powiadomić wszystkich użytkowników z przestarzałą kopią arkusza CSS w pamięci podręcznej, by ją odświeżyli? To podchwytliwe pytanie – nie jest to możliwe, przynajmniej nie bez zmiany adresu URL zasobu.

Po zbuforowaniu odpowiedzi przez przeglądarkę wersja ta jest używana do momentu utraty ważności określonego wartością max-age lub expires albo do momentu usunięcia jej z pamięci podręcznej z jakiegoś innego powodu – np. wyczyszczenia przez użytkownika. Z tego powodu może się zdarzyć, że podczas konstruowania strony różni użytkownicy będą korzystać z różnych wersji pliku; użytkownicy z właśnie pobranym zasobem będą używać nowej wersji, użytkownicy z wcześniej zbuforowanym (ale nadal ważnym) zasobem będą używać starszej wersji.

Jak najlepiej pogodzić ze sobą te dwa różne podejścia: buforowanie po stronie klienta i szybkie aktualizacje? Można po prostu zmienić adres URL zasobu i wymusić na użytkowniku pobranie nowego zasobu przy każdej zmianie jego zawartości. Zazwyczaj wykonuje się to przez zamieszczenie w nazwie pliku cyfrowego odcisku jego zawartości lub numer wersji – np. style.x234dff.css.

Hierarchia pamięci podręcznej

Możliwość określania polityki buforowania dla każdego zasobu osobno pozwala tworzyć hierarchie buforowania dające kontrolę nie tylko nad długością okresu buforowania, ale również szybkością udostępniania nowych wersji użytkownikom. Przeanalizujmy powyższy przykład:

 • Znaczniki HTML opatrzono dyrektywą no-cache, co oznacza, że przeglądarka będzie przy każdym żądaniu sprawdzać ważność dokumentu i pobierać jego ostatnią wersję, jeśli treść uległa zmianie. Ponadto w adresach URL zasobów CSS i JavaScript w znacznikach HTML zamieszczono odciski cyfrowe: jeśli zawartość tych plików się zmieni, zmienią się również znaczniki HTML strony, co pociągnie za sobą pobranie odpowiedzi.
 • Zezwolono na buforowanie kodu CSS przez przeglądarki i bufory pośredniej pamięci podręcznej (np. sieci CDN), a ich datę ważności określono na 1 rok. Zwróć uwagę, że można bez obaw używać długich okresów ważności, takich jak 1 rok, ponieważ w nazwie pliku zamieszczamy jego odcisk cyfrowy: w przypadku aktualizacji kodu CSS adres URL również ulegnie zmianie.
 • W przypadku skryptu JavaScript określono okres ważności o długości 1 roku, ale skrypt oznaczono jako prywatny, być może dlatego, że zawiera pewne prywatne dane użytkowników, których buforowanie przez sieć CDN jest niewskazane.
 • Obraz ma być buforowany bez stosowania wersji ani unikalnego odcisku cyfrowego, a jego datę ważności określono na 1 dzień.

Połączenie tokenów ETag, dyrektyw Cache-Control i unikalnych adresów URL pozwala wykorzystać najlepsze cechy wszystkich rozwiązań: długie okresy ważności, możliwość kontroli nad miejscem buforowania odpowiedzi i aktualizacje na żądanie.

Buforowanie – lista czynności

Nie istnieje jedna najlepsza polityka konfiguracji pamięci podręcznej. Zależnie od charakterystyki ruchu sieciowego, typu przesyłanych danych i wymagań aplikacji odnośnie do ważności danych może być konieczne określenie i skonfigurowanie osobnych ustawień odpowiednich dla konkretnych zasobów, jak również ogólnej hierarchii buforowania.

Niektóre wskazówki i techniki, o których trzeba pamiętać przy określaniu strategii buforowania:

 1. Używaj spójnej metody tworzenia adresów URL: przy przesyłaniu tej samej treści pod różnymi adresami URL będzie ona pobierana i przechowywana wiele razy. Wskazówka: pamiętaj, że w przypadku adresów URL rozróżniana jest wielkość liter.
 2. Upewnij się, że serwer udostępnia token walidacji (ETag): tokeny eliminują potrzebę transferu tych samych danych przy braku zmian zasobu na serwerze.
 3. Określ, które zasoby mogą być buforowane przez pośredników: dobrymi kandydatami do buforowania przez sieci CDN i innych pośredników są odpowiedzi identyczne dla wszystkich użytkowników.
 4. Określ optymalny okres ważności pamięci podręcznej dla każdego zasobu: różne zasoby mogą wymagać różnych okresów ważności. Przeprowadź audyt i ustal odpowiednią wartość max-age dla każdego zasobu.
 5. Określ najlepszą hierarchię buforowania w swojej witrynie: częstotliwość pobierania aktualizacji przez klientów można kontrolować dzięki połączeniu adresów URL i cyfrowych odcisków zasobów z krótkim czasem ważności lub brakiem buforowania dokumentów HTML.
 6. Unikaj chaosu: niektóre zasoby są aktualizowane częściej niż inne. Jeśli istnieje szczególna część zasobu (np. funkcja JavaScript lub zestaw stylów CSS), która jest często aktualizowana, rozważ dostarczanie tego kodu w osobnym pliku. Takie postępowanie pozwoli na pobieranie pozostałej treści (np. kodu biblioteki nie zmieniającej się zbyt często) z pamięci podręcznej i ograniczy ilość danych pobieranych podczas aktualizacji.