REST Resource: users.spaces

Tài nguyên: SpaceReadState

Trạng thái đã đọc của người dùng trong một không gian, dùng để xác định tin nhắn đã đọc và chưa đọc.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "name": string,
  "lastReadTime": string
}
Trường
name

string

Tên tài nguyên của trạng thái đọc không gian.

Định dạng users/{user}/spaces/{space}/spaceReadState

lastReadTime

string (Timestamp format)

Không bắt buộc. Thời điểm cập nhật trạng thái đọc không gian của người dùng. Thông thường, giá trị này tương ứng với dấu thời gian của tin nhắn đọc gần đây nhất hoặc dấu thời gian do người dùng chỉ định để đánh dấu vị trí đọc lần gần đây nhất trong không gian.

Phương thức

getSpaceReadState

Trả về thông tin chi tiết về trạng thái đã đọc của người dùng trong một không gian, dùng để xác định tin nhắn đã đọc và chưa đọc.

updateSpaceReadState

Cập nhật trạng thái đã đọc của người dùng trong một không gian. Trạng thái này dùng để xác định tin nhắn đã đọc và chưa đọc.