Configure a Button

ابزار زیر به شما امکان می دهد دکمه اشتراک تعبیه شده را پیکربندی کنید. می‌توانید گزینه‌های نمایش دکمه را تنظیم کنید، دکمه را پیش‌نمایش کنید، و کد مورد نیاز برای درج آن دکمه را در صفحه خود کپی کنید.