Method: applications.list

Liệt kê các ứng dụng có thể chuyển dữ liệu cho khách hàng.

Yêu cầu HTTP

GET https://admin.googleapis.com/admin/datatransfer/v1/applications

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
customerId

string

Mã nhận dạng không thể thay đổi của tài khoản Google Workspace.

maxResults

integer

Số lượng kết quả tối đa cần trả về. Giá trị mặc định là 100.

pageToken

string

Mã thông báo để chỉ định trang tiếp theo trong danh sách.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Mẫu cho một bộ sưu tập Ứng dụng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "etag": string,
 "applications": [
  {
   object (Application)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Các trường
kind

string

Xác định tài nguyên này là một tập hợp các Ứng dụng.

etag

string

ETag của tài nguyên.

applications[]

object (Application)

Danh sách các ứng dụng hỗ trợ chuyển dữ liệu và cũng được cài đặt cho khách hàng.

nextPageToken

string

Mã thông báo để chỉ định trang tiếp theo trong danh sách.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer
 • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.