Tham số chuyển

Trang này bao gồm thông tin về các thông số chuyển hiện có cho các ứng dụng hỗ trợ tính năng chuyển dữ liệu. Danh sách này có thể chưa được cập nhật và bạn có thể tìm nạp động danh sách các tham số bằng cách gọi Applications.list.

Lịch Google (Mã ứng dụng: 435070579839)
RELEASE_RESOURCES

Các loại tệp có thể được thu thập dữ liệu bao gồm:

  • TRUE – Phát hành tài nguyên cho các sự kiện sau này.

Bạn chỉ có thể chuyển các sự kiện trong tương lai, không phải là sự kiện riêng tư, có ít nhất một khách hoặc tài nguyên, và nằm trong lịch chính của người dùng nguồn. Nếu không đáp ứng tất cả những điều kiện này, thì một lịch phụ trống sẽ được tạo cho người dùng đích. Nếu trường này không được chỉ định trong yêu cầu, thì các tài nguyên sẽ không được phát hành.

Trang Currents (Mã đơn đăng ký: 553547912911)
Không có tham số nào được hỗ trợ.
Google Tài liệu và Google Drive (ID ứng dụng: 55656082996)
PRIVACY_LEVEL

Mức độ riêng tư của tệp cần chuyển. Các loại tệp có thể được thu thập dữ liệu bao gồm:

  • PRIVATE – Các tệp không được chia sẻ với bất kỳ ai.
  • SHARED – Các tệp được chia sẻ với ít nhất một người dùng khác.

Nếu không được chỉ định trong yêu cầu, tham số này sẽ mặc định là SHARED. Để chuyển tất cả các tệp, hãy chỉ định cả PRIVATESHARED trong yêu cầu.