Admin SDK: Reports API

SDK quản trị cho phép quản trị viên của các miền doanh nghiệp xem và quản lý các tài nguyên như người dùng, nhóm, v.v. SDK này cũng cung cấp báo cáo kiểm tra và sử dụng của miền.

Dịch vụ: admin.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. API này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://admin.googleapis.com

Tài nguyên Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST): hoạt động

Phương thức
list GET /admin/reports/v1/activity/users/{userKey}/applications/{applicationName}
Truy xuất danh sách hoạt động cho tài khoản và ứng dụng của khách hàng cụ thể, chẳng hạn như ứng dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên hoặc ứng dụng Google Drive.
watch POST /admin/reports/v1/activity/users/{userKey}/applications/{applicationName}/watch
Bắt đầu nhận thông báo về hoạt động của tài khoản.

Tài nguyên REST: customerUsageReports

Phương thức
get GET /admin/reports/v1/usage/dates/{date}
Truy xuất báo cáo tập hợp các thuộc tính và số liệu thống kê cho tài khoản của một khách hàng cụ thể.

Tài nguyên REST: entityUsageReports

Phương thức
get GET /admin/reports/v1/usage/{entityType}/{entityKey}/dates/{date}
Truy xuất báo cáo tập hợp các thuộc tính và số liệu thống kê cho các thực thể mà người dùng sử dụng trong tài khoản.

Tài nguyên REST: userUsageReport

Phương thức
get GET /admin/reports/v1/usage/users/{userKey}/dates/{date}
Truy xuất báo cáo tập hợp các thuộc tính và số liệu thống kê cho một nhóm người dùng có tài khoản.