Thêm gtag.js vào trang web của bạn

Thẻ Google (gtag.js) là một API và khung gắn thẻ JavaScript cho phép bạn gửi dữ liệu sự kiện đến Google Analytics, Google Ads và Google Marketing Platform. Trang này mô tả cách sử dụng gtag.js để định cấu hình trang web cho Google Analytics. Để biết tài liệu chung về gtag.js (tức là không phải sản phẩm cụ thể), hãy đọc hướng dẫn cho nhà phát triển gtag.js.

Cài đặt thẻ Google

Để cài đặt thẻ Google, hãy sao chép và dán mã sau đây ngay sau thẻ <head> trên mỗi trang của trang web. Thay thế GA_TRACKING_ID bằng mã của tài sản Google Analytics mà bạn muốn gửi dữ liệu đến. Bạn chỉ cần một đoạn mã trên mỗi trang.

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){window.dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

Đoạn mã này sẽ tải thư viện gtag.js, thiết lập GA_TRACKING_ID làm mã tài sản Google Analytics mặc định và gửi lượt truy cập xem trang đến Google Analytics.

Tắt tính năng đo lường lượt xem trang

Hành vi mặc định của đoạn mã này là gửi một lượt xem trang đến Google Analytics. Đây là hành vi mong muốn trong hầu hết các trường hợp; số lượt xem trang sẽ tự động được ghi lại sau khi bạn thêm đoạn mã vào mỗi trang trên trang web của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn đoạn mã này gửi một lượt truy cập trang đến Google Analytics, hãy đặt thông số send_page_view thành false:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'send_page_view': false });

Định cấu hình các tài sản Google Analytics bổ sung

Theo mặc định, đoạn mã này định cấu hình một tài sản Google Analytics. Để định cấu hình tài sản Google Analytics thứ hai bằng Mã theo dõi GA_TRACKING_ID_2, hãy thêm lệnh config bổ sung:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID_2');