Đo lường các sự kiện Google Analytics

Trang này giải thích cách sử dụng gtag.js để gửi sự kiện Google Analytics.

Gửi sự kiện

Để gửi các sự kiện Google Analytics trên trang web đã thêm thẻ Google, hãy sử dụng lệnh event gtag.js với cú pháp sau:

gtag('event', <action>, {
  'event_category': <category>,
  'event_label': <label>,
  'value': <value>
});
Tên Loại Giá trị mặc định Nội dung mô tả
<action> string Giá trị sẽ xuất hiện dưới dạng hành động của sự kiện trong báo cáo Sự kiện Google Analytics.
<category> string "general" Danh mục của sự kiện.
<label> string Nhãn của sự kiện.
<value> number Số nguyên không âm sẽ xuất hiện dưới dạng giá trị sự kiện.

Lệnh sau đây sẽ gửi một sự kiện có thao tác là 'aaa', danh mục 'bbb' và nhãn là 'ccc':

gtag('event', 'aaa', {
  'event_category' : 'bbb',
  'event_label' : 'ccc'
});

Nếu <category> hoặc <label> bị bỏ qua, các giá trị này sẽ được đặt thành giá trị mặc định là "(not set)".

Xem bản phân tích các tham số Sự kiện Google Analytics để biết thêm thông tin về cách Google Analytics diễn giải cấu trúc của sự kiện.

Sự kiện Google Analytics mặc định

Bạn nên sử dụng Sự kiện Google Analytics mặc định, có danh mục và nhãn được đặt trước. Việc sử dụng các sự kiện này giúp tạo điều kiện cho hoạt động báo cáo nhất quán và khả năng tương tác với các chức năng trong tương lai.

Bảng sau đây liệt kê các Sự kiện Google Analytics mặc định, các danh mục mặc định của các Sự kiện đó và loại nhãn mặc định (nếu có). Đối với các tên sự kiện không được liệt kê trong bảng này (ví dụ: tên sự kiện tuỳ ý mà bạn tạo), danh mục mặc định là "engagement" và nhãn mặc định là "(not set)".

Tên sự kiện Danh mục mặc định Loại nhãn mặc định
add_payment_info ecommerce  
add_to_cart ecommerce  
add_to_wishlist ecommerce  
begin_checkout ecommerce  
checkout_progress ecommerce  
generate_lead engagement  
login engagement method
purchase ecommerce  
refund ecommerce  
remove_from_cart ecommerce  
search engagement search_term
select_content engagement content_type
set_checkout_option ecommerce  
share engagement method
sign_up engagement method
view_item engagement  
view_item_list engagement  
view_promotion engagement  
view_search_results engagement search_term

Gửi các sự kiện không tương tác

Để gửi một sự kiện không tương tác, hãy đặt thông số non_interaction thành true:

gtag('event', 'video_auto_play_start', {
  'event_label': 'My promotional video',
  'event_category': 'video_auto_play',
  'non_interaction': true
});