Uploads: uploadData

Yetkilendirme gerekir

Özel bir veri kaynağına ait verileri yükleyin. Örneğe göz atın

Bu yöntem, bir /upload URI'sini destekler ve aşağıdaki özellikleri taşıyan yüklenen medyayı kabul eder:

 • Maksimum dosya boyutu: 1 GB
 • Kabul edilen Medya MIME türleri: application/octet-stream

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/upload/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDataSources/customDataSourceId/uploads

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Yüklemeyle ilişkilendirilen Hesap Kimliği.
customDataSourceId string Yüklenen verilerin ait olduğu özel veri kaynağı kimliği.
webPropertyId string Yüklemeyle ilişkilendirilen web mülkü UA dizesi.
Gerekli sorgu parametreleri
uploadType string /upload URI'sine yükleme isteğinin türü. Kabul edilebilir değerler şunlardır:
 • media - Basit yükleme. Medya verilerini yükleyin.
 • multipart - Çok parçalı yükleme. Meta veri içeren dosyayı yükleyin (ör. dosya adı). İstek gövdesinin, meta veriler için ve ikinci olarak dosya verileri için 2 bölümü olmalıdır.
 • resumable - Devam ettirilebilir yükleme. En az iki istek dizisi kullanarak dosyayı devam ettirilebilir bir şekilde yükleyin.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektiriyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek metni

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Yüklemeler kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Data Import Developer Guide for details.
 */


// This request uploads a file for the authorized user.
File file = new File("data.csv");
InputStreamContent mediaContent = new InputStreamContent("application/octet-stream",
  new FileInputStream(file));
mediaContent.setLength(file.length());
try {
 analytics.management().uploads().uploadData("123456",
   "UA-123456-1", "122333444455555", mediaContent).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Data Import Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request uploads a file to a custom data source.
 */
try {
 $analytics->management_uploads->uploadData(
   '123456',
   'UA-123456-1',
   '122333444455555',
   array('data' => file_get_contents('example.csv'),
      'mimeType' => 'application/octet-stream',
      'uploadType' => 'media'));

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Data Import Developer Guide for details.


# This request uploads a file custom_data.csv to a particular customDataSource.
# Note that this example makes use of the MediaFileUpload Object from the
# apiclient.http module.
from apiclient.http import MediaFileUpload
try:
 media = MediaFileUpload('custom_data.csv',
             mimetype='application/octet-stream',
             resumable=False)
 daily_upload = analytics.management().uploads().uploadData(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   customDataSourceId='9876654321',
   media_body=media).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Data Import Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request uploads a file for the authorized user.
 */
function uploadData(fileData) {
 const boundary = '-------314159265358979323846';
 const delimiter = "\r\n--" + boundary + "\r\n";
 const close_delim = "\r\n--" + boundary + "--";

 var contentType = 'application/octet-stream'

 var reader = new FileReader();
 reader.readAsBinaryString(fileData);
 reader.onload = function(e) {
  var contentType = 'application/octet-stream';
  var metadata = {
   'title': fileData.name,
   'mimeType': contentType
  };

  var base64Data = btoa(reader.result);
  var multipartRequestBody =
    delimiter +
    'Content-Type: application/json\r\n\r\n' +
    JSON.stringify(metadata) +
    delimiter +
    'Content-Type: ' + contentType + '\r\n' +
    'Content-Transfer-Encoding: base64\r\n' +
    '\r\n' +
    base64Data +
    close_delim;

  var request = gapi.client.request({
   'path': 'upload/analytics/v3/management/accounts/123456/webproperties/UA-123456-1/customDataSources/ABCDEFG123abcDEF123/uploads',
   'method': 'POST',
   'params': {'uploadType': 'multipart'},
   'headers': {
    'Content-Type': 'multipart/mixed; boundary="' + boundary + '"'
   },
   'body': multipartRequestBody
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
 }
}