Google Analytics 4 הוא העתיד של Google Analytics, והוא ברירת המחדל של נכסים חדשים. מידע על העברת נכס Universal Analytics ל-Google Analytics 4.

מדריכי העברה

מדריכי העברה למושגים כלליים של מדידה, כגון הגדרת תג, צפיות וירטואליות בדפים, אירועים וכו'.
הפעלה של תמיכה ב-Google Analytics 4 באפליקציות שלך באמצעות ממשקי ה-API האחרונים של הנתונים והאדמין.
כדי לפשט את ההעברה של מסחר אלקטרוני, אפשר להשתמש בהטמעה יחידה למדידת מסחר אלקטרוני של Universal Analytics ושל Google Analytics 4.
משאבי העברה של Universal Analytics