APK และแทร็ก

Google Play Developer API ช่วยให้คุณอัปโหลด APK ใหม่สําหรับแอปและเปิดตัวในแทร็กอื่นที่เผยแพร่ได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณใช้แอปเวอร์ชันอัลฟ่าและเบต้าได้ โดยแอปจะพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ ยังทําให้เวอร์ชันการเปิดตัวแบบทีละขั้นใช้งานได้ ซึ่งทําให้ผู้ใช้จํานวนน้อยใช้งานแอปโดยอัตโนมัติได้ เมื่อเปิดตัวเวอร์ชันการเปิดตัวแบบทีละขั้นแล้ว คุณสามารถค่อยๆ เพิ่มจํานวนผู้ใช้ที่ได้แอปเวอร์ชันนั้นไปในที่สุด จนกว่าคุณจะติดตั้งใช้งานเวอร์ชันนั้นเป็นเวอร์ชันของ "production"

การเพิ่มและแก้ไข APK

 1. อัปโหลด APK อย่างน้อย 1 รายการโดยเรียกเมธอด Edits.apks: Upload

  เมธอดนี้จะอัปโหลด APK ไปยังพื้นที่เก็บข้อมูล "bucket" ซึ่งได้รับการมอบหมายไปยัง "track" เพื่อทําให้ใช้งานได้แก่ผู้ใช้ (หากการลบทิ้งหรือลบทิ้ง APK ใดๆ ที่อัปโหลดไปยังการแก้ไขนั้นจะหายไปด้วย)

 2. เผยแพร่ APK ใน "tracks" โดยเรียกใช้ Edits.tracks: update คุณเผยแพร่ APK ในแทร็กต่อไปนี้ได้

  • แทร็กทดสอบ เช่น "alpha" และ "beta"

   แอปเวอร์ชันอัลฟ่าและเบต้าจะนําไปใช้กับผู้ใช้ที่คุณกําหนดให้กับกลุ่มทดสอบอัลฟ่าและเบต้า คุณจะกําหนดผู้ใช้ให้กับกลุ่มเหล่านี้ได้โดยใช้ Google Play Console

  • แทร็กทดสอบภายใน: "internal"

   แอปเวอร์ชันภายในทําให้ใช้งานได้กับแทร็กทดสอบภายในตามที่กําหนดค่าไว้ใน Google Play Console

  • แทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริง: "production"

   ผลงานบนแทร็ก "production" ทําให้ผู้ใช้ทุกคนใช้งานได้ คุณสามารถใช้การเผยแพร่แบบทีละขั้นบน "การผลิต&การเสนอราคา; ติดตาม เพื่อปรับใช้รุ่นของคุณได้อย่างปลอดภัยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานจริงเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก่อน จากนั้นค่อยๆ เพิ่มเปอร์เซ็นต์นี้เมื่อมีความเชื่อมั่นในรุ่นเพิ่มมากขึ้น

  ผู้ใช้ในโหมดปกติไม่ควรใส่ APK เกิน 1 รายการลงในแทร็กใดๆ ผู้ใช้ในโหมดขั้นสูงที่ใช้การรองรับ APK หลายรายการ สามารถอัปโหลด APK 0 หรือ 1 รายการขึ้นไปสําหรับแต่ละแทร็ก

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ APK

ส่วนนี้อธิบายถึงวิธีทั่วไปที่ควรใช้ API การติดตาม ในกรณีนี้ เราจะถือว่าคุณต้องการอัปโหลด APK เวอร์ชันใหม่สําหรับแต่ละแทร็ก และมอบหมายผู้ใช้จํานวนหนึ่งเพื่อรับเวอร์ชันการเปิดตัวแบบทีละขั้น (ในทางปฏิบัติ นักพัฒนาแอปไม่มีแนวโน้มที่จะดําเนินการทั้งหมดเหล่านี้ในการทํางานเดียวกัน แต่คุณอาจต้องอัปเดตรุ่นเบต้า 1 วัน สร้างการเปิดตัวแบบทีละขั้นในวันที่&&tt;เวอร์ชันที่ใช้งานจริง&อีกวันหนึ่ง เป็นต้น)

 1. เปิดการแก้ไขใหม่ตามที่อธิบายไว้ในเวิร์กโฟลว์การแก้ไข
 2. เรียกเมธอด Edits.apks: Upload สําหรับ APK แต่ละรายการที่ต้องการอัปโหลด ส่ง APK ในเนื้อหาของคําขอเมธอด (การดําเนินการนี้จะวาง APK ในพื้นที่เก็บข้อมูล แต่ไม่ได้เปิดตัวในแทร็กนั้นๆ หรือทําให้ใช้งานได้) เมธอดดังกล่าวจะแสดงรหัสเวอร์ชัน สําหรับ APK แต่ละรายการที่คุณอัปโหลด คุณจะใช้รหัสเวอร์ชันนี้เพื่ออ้างอิง APK เมื่อคุณเผยแพร่ในแทร็ก
 3. เรียกเมธอด Edits.tracks: update สําหรับแต่ละแทร็กที่คุณต้องการปล่อย APK ในเนื้อหาคําขอ ให้ส่งแหล่งข้อมูล Edits.tracks ซึ่งมีรุ่นที่คุณต้องการเปิดตัว ตัวอย่างเช่น หากต้องการเผยแพร่ APK ที่มีรหัสเวอร์ชัน 88 ให้ทําดังนี้

  {
  "releases": [{
   "versionCodes": ["88"],
   "status": "completed"
  }]
  }
  

  ขณะนี้ผู้ใช้ยังใช้ APK ไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จะยังไม่มีผลจนกว่าคุณจะแก้ไข

 4. เรียกใช้เมธอด Edits: คอมมิต เพื่อทําการเปลี่ยนแปลง หลังจากดําเนินการดังกล่าว ผู้ใช้ในแต่ละแทร็กจะได้รับ APK เวอร์ชันอัปเดต (เช่นเดียวกับการแก้ไขทั้งหมด อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล)

การเปิดตัวแบบทีละขั้น

เมื่อมี APK เวอร์ชันใหม่ที่ต้องการค่อยๆ นําไปใช้แล้ว คุณอาจเลือกเปิดตัวเวอร์ชันเป็น "การเปิดตัวแบบทีละขั้น&การเสนอราคา{0} หากทําเช่นนี้ Google Play จะทําให้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติในเศษส่วนของผู้ใช้แอปที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ หาก "rollout" APK ไม่มีปัญหา (เช่น ข้อขัดข้อง ฯลฯ) คุณอาจเพิ่มสัดส่วนของผู้ใช้ที่ได้รับเวอร์ชันดังกล่าวได้เมื่อพร้อมใช้งาน คุณสามารถทําให้ APK ดังกล่าวเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงได้

ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนที่คุณต้องทําในการเปิดตัวแบบทีละขั้นของ APK จากนั้นจึงโปรโมตเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

 1. ทําการแก้ไขตามที่อธิบายไว้ในการแก้ไขเวิร์กโฟลว์

 2. อัปโหลด APK ใหม่ไปยังการแก้ไขโดยใช้เมธอด Edits.apks: Upload

 3. เริ่มการเผยแพร่แบบทีละขั้นของ "inProgress" ในแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริงโดยใช้เมธอด Edits.tracks: update เลือกส่วนย่อยของผู้ใช้ที่ควรได้รับ APK ใหม่ ในตอนนี้ APK ยังไม่พร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ปลายทาง

  {
  "releases": [{
   "versionCodes": ["99"],
   "userFraction": 0.05,
   "status": "inProgress"
  }]
  }
  

 4. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขที่ใช้งานอยู่โดยเรียกใช้การแก้ไข: คอมมิต ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ เราจะเปิดตัว APK ใหม่ให้ผู้ใช้ เศษส่วนของผู้ใช้ ที่เลือกจะได้รับ APK ใหม่

คุณอาจต้องการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สําหรับรุ่นนั้นๆ หรือหยุดรุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของการเปิดตัวแบบทีละขั้น

เพิ่มเศษส่วนของผู้ใช้สําหรับการเปิดตัวแบบทีละขั้น

สมมติว่าคุณมีการเปิดตัวแบบทีละขั้นอย่างต่อเนื่องที่ 5% ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า ส่วนนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่การเปิดตัวเป็นไปอย่างราบรื่น

 1. ทําการแก้ไขตามที่อธิบายไว้ในการแก้ไขเวิร์กโฟลว์

 2. เปลี่ยนการเปิดตัวแบบทีละขั้นของ "inProgress" ในแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริงโดยใช้เมธอด Edits.tracks: update เพิ่มเศษส่วนของผู้ใช้ที่ควรได้รับ APK ใหม่ ดังนี้

  {
  "releases": [{
   "versionCodes": ["99"],
   "userFraction": 0.1,
   "status": "inProgress"
  }]
  }
  

 3. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขที่ใช้งานอยู่โดยเรียกใช้การแก้ไข: คอมมิต ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ เราจะเปิดตัว APK ใหม่ให้ผู้ใช้ เศษส่วนของผู้ใช้ ที่เลือกจะได้รับ APK ใหม่

การหยุดการเปิดตัวแบบทีละขั้น

สมมติว่าคุณมีการเปิดตัวแบบทีละขั้นอย่างต่อเนื่องที่ 5% ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการหยุดการเปิดตัวแบบทีละขั้นในกรณีที่คุณพบปัญหา

 1. ทําการแก้ไขตามที่อธิบายไว้ในการแก้ไขเวิร์กโฟลว์

 2. เปลี่ยนการเปิดตัวแบบทีละขั้นของ "inProgress" ในแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริงโดยใช้เมธอด Edits.tracks: update ตั้งค่าสถานะเป็น "halted"

  {
  "releases": [{
   "versionCodes": ["99"],
   "status": "halted"
  }]
  }
  

 3. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขที่ใช้งานอยู่โดยเรียกใช้การแก้ไข: คอมมิต รุ่นของคุณจะไม่พร้อมใช้งาน สําหรับผู้ใช้ใหม่อีกต่อไป

หากตัดสินใจที่จะกลับมาเผยแพร่รุ่นที่ถูกระงับในภายหลัง คุณสามารถทําได้โดยตั้งค่าสถานะกลับไปเป็น "inProgress"

การเปิดตัวแบบทีละขั้นให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อพอใจกับการเปิดตัวแบบทีละขั้นแล้ว และต้องการเปิดตัวรุ่นนี้ต่อผู้ใช้ 100% คุณก็สามารถตั้งค่าสถานะรุ่นเป็น "completed" ดังนี้

 1. ทําการแก้ไขตามที่อธิบายไว้ในการแก้ไขเวิร์กโฟลว์

 2. เปลี่ยนการเปิดตัวแบบทีละขั้นของ "inProgress" ในแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริงโดยใช้เมธอด Edits.tracks: update ตั้งค่าสถานะเป็น "halted"

  {
  "releases": [{
   "versionCodes": ["99"],
   "status": "completed"
  }]
  }
  

 3. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขที่ใช้งานอยู่โดยเรียกใช้การแก้ไข: คอมมิต ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ เราจะเปิดตัว APK ใหม่ให้ผู้ใช้ เศษส่วนของผู้ใช้ ที่เลือกจะได้รับ APK ใหม่

เวอร์ชันร่าง

เวอร์ชันร่างช่วยให้คุณอัปโหลด APK โดยอัตโนมัติและสร้างรุ่น ผ่าน API ซึ่งสามารถทําให้ใช้งานได้ผ่าน Google Play Console ในภายหลัง วิธีสร้างเวอร์ชันร่างในแทร็ก

 1. เปิดการแก้ไขใหม่ตามที่อธิบายไว้ในเวิร์กโฟลว์การแก้ไข
 2. เรียกเมธอด Edits.apks: Upload สําหรับ APK แต่ละรายการที่ต้องการอัปโหลด ส่ง APK ในส่วนเนื้อหาของคําขอ เมธอดดังกล่าวจะแสดงรหัสเวอร์ชันของ APK แต่ละรายการที่คุณอัปโหลด คุณจะใช้รหัสเวอร์ชันนี้เพื่ออ้างถึง APK เมื่อคุณกําหนดให้กับรุ่นนั้นๆ
 3. เรียกเมธอด Edits.tracks: update สําหรับแต่ละแทร็กที่คุณต้องการเผยแพร่ ในเนื้อหาคําขอ ให้ส่งทรัพยากร Edits.tracks ซึ่งมีเวอร์ชันร่างที่คุณต้องการสร้าง เช่น

  {
  "releases": [{
   "name": "My draft release",
   "versionCodes": ["88"],
   "status": "draft"
  }]
  }
  

 4. เรียกใช้เมธอด Edits: คอมมิต เพื่อทําการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถตรวจสอบและเผยแพร่ฉบับร่างได้แล้วใน Google Play Console หรือ API

การระบุบันทึกประจํารุ่น

เมื่อเปิดตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ คุณไฮไลต์เวอร์ชันใหม่ให้แก่ผู้ใช้ได้ โดยระบุบันทึกประจํารุ่นในรุ่นนั้นๆ

โดยใช้ช่อง "releaseNotes" เมื่อใส่ทรัพยากร Edits.tracks ลงในเมธอด Edits.tracks: update

{
 "releases": [{
   "name": "Release with notes",
   "versionCodes": ["88"],
   "status": "completed",
   "releaseNotes": [
    {"language": "en-US", "text": "Describe what's new in this release."}
   ]
 }]
}