Cấp phép cho yêu cầu

Khi ứng dụng của bạn yêu cầu dữ liệu riêng tư, yêu cầu này phải được một người dùng đã xác thực có quyền truy cập vào dữ liệu đó cấp phép.

Khi ứng dụng của bạn yêu cầu dữ liệu công khai, yêu cầu này không cần phải được cho phép, nhưng cần đi kèm với một giá trị nhận dạng, chẳng hạn như khoá API.

Mọi yêu cầu mà ứng dụng của bạn gửi tới Google Play EMM API phải bao gồm mã cấp phép. Mã này cũng giúp Google xác định ứng dụng của bạn.

Giới thiệu về giao thức cấp phép

Ứng dụng của bạn phải sử dụng OAuth 2.0 để cấp phép các yêu cầu. Chúng tôi không hỗ trợ giao thức cấp phép nào khác. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng chức năng Đăng nhập bằng Google, thì Google sẽ giúp bạn xử lý một số bước trong quá trình cấp phép.

Cấp phép cho các yêu cầu bằng OAuth 2.0

Tất cả các yêu cầu đến API EMM của Google Play phải được người dùng đã xác thực cấp phép.

Các chi tiết của quy trình cấp phép đối với OAuth 2.0 sẽ khác nhau đôi chút tuỳ thuộc vào loại ứng dụng bạn đang viết. Quy trình chung sau đây áp dụng cho tất cả các loại ứng dụng:

  1. Khi tạo ứng dụng của mình, bạn sẽ đăng ký ứng dụng bằng Google API Console. Sau đó, Google cung cấp thông tin bạn sẽ cần sau này, chẳng hạn như ID ứng dụng khách và khoá bí mật của ứng dụng.
  2. Kích hoạt API Google Play EMM trong Google API Console. (Nếu API không được liệt kê trong API Console, thì hãy bỏ qua bước này.)
  3. Khi cần quyền truy cập vào dữ liệu người dùng, ứng dụng sẽ yêu cầu Google cung cấp phạm vi truy cập cụ thể.
  4. Google hiển thị màn hình yêu cầu sự đồng ý cho người dùng để hỏi xem họ có cho phép ứng dụng của bạn yêu cầu một số dữ liệu của họ hay không.
  5. Nếu người dùng đồng ý, thì Google sẽ cấp cho ứng dụng của bạn một mã truy cập ngắn hạn.
  6. Sau đó, ứng dụng yêu cầu dữ liệu người dùng và đính kèm mã truy cập trong yêu cầu.
  7. Nếu xác định rằng yêu cầu của bạn và mã này là hợp lệ, Google sẽ trả về dữ liệu mà ứng dụng yêu cầu.

Một số quy trình cấp phép có các bước bổ sung khác, chẳng hạn như sử dụng mã làm mới để lấy mã truy cập mới. Để biết thông tin chi tiết về quy trình cho các loại ứng dụng khác nhau, hãy xem tài liệu về OAuth 2.0 của Google.

Dưới đây là thông tin về phạm vi truy cập của OAuth 2.0 cho API EMM của Google Play:

https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để yêu cầu quyền truy cập bằng OAuth 2.0, ứng dụng của bạn cần thông tin về mức truy cập, cũng như thông tin mà Google cung cấp khi bạn đăng ký ứng dụng của mình (chẳng hạn như ID ứng dụng khách và khoá bí mật của ứng dụng).