Google Vault API Client Library برای دات نت

Google Vault API : Retention و eDiscovery برای Google Workspace. برای کار با منابع Vault، حساب باید [امتیازات Vault مورد نیاز](https://support.google.com/vault/answer/2799699) و دسترسی به موضوع را داشته باشد. برای دسترسی به یک موضوع، حساب باید موضوع را ایجاد کرده باشد، موضوع را با آنها به اشتراک گذاشته باشد، یا از امتیاز **مشاهده همه موارد** برخوردار باشد. به عنوان مثال، برای دانلود یک صادرات، یک حساب به امتیاز **Manage Exports** و موضوع به اشتراک گذاشته شده با آنها نیاز دارد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Vault API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Vault.v1 .