Ghi chú phát hành cho Thư viện ứng dụng Google API cho .NET

Xem GitHub để biết các thông báo về bản phát hành trong tương lai

Ghi chú phát hành hiện nằm trong kho lưu trữ GitHub.

Ghi chú phát hành cho tới phiên bản 1.10.0 (tháng 12 năm 2015)

Phiên bản 1.10.0

Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Thông báo

 • Vấn đề 606Vấn đề 612: Việc thực thi yêu cầu tới API Google khi sử dụng ServiceAccount có thể dẫn đến tắc nghẽn (tuỳ thuộc vào ngữ cảnh đồng bộ hoá hiện tại).
 • Vấn đề 616: Hỗ trợ kiểm thử Travis.
 • Vấn đề 624: Hỗ trợ tính năng xác thực gia tăng cho các ứng dụng web.
 • Vấn đề 622: Cải tiến MediaDownloader.
 • Vấn đề 592, Vấn đề 617Vấn đề 631: Sửa lỗi đồng thời trong ConfigurableMessageHandler.
 • Vấn đề 615: Kể từ bây giờ, GoogleApiException sẽ hiển thị đối tượng RequestError.
 • Vấn đề 609: Trường hợp ngoại lệ InvalidOperationException có thể được gửi trên Windows Phone trong quá trình xác thực.

Phiên bản 1.9.2

Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2015

Thông báo

 • Mã thư viện ứng dụng đã được di chuyển sang GitHub.
 • Vấn đề 238: Hỗ trợ một phiên bản Google.Apis đã ký. Pull Request (Yêu cầu kéo) bao gồm việc cập nhật các gói NuGet và công cụ phát hành.
 • Vấn đề 548: Một yêu cầu hàng loạt được dùng không thành công nếu phản hồi bao gồm các tiêu đề HTTP trùng lặp.
 • Chuyển đổi chữ ký ServiceAccountCredential để tuân thủ FIPS.
 • Vấn đề 561: Hỗ trợ khoá tài khoản dịch vụ JSON.

Phiên bản 1.9.1

Thứ hai, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Thông báo

 • Tools/Google.Apis.Release – Không dọn dẹp thư mục đã tạo vì thư mục này chứa tài liệu .NET.
 • Gói NuGet phải tham chiếu đến ghi chú phát hành là URL của dự án.
 • Cải thiện lỗi ComputeCredential khi cố yêu cầu một mã truy cập mới, xem xét mã.
 • Vấn đề 503: TokenResponse.IsExpired trả về giá trị true 1 phút sau khi mã thông báo hết hạn, xem xét mã.
 • Hỗ trợ ComputeCredential, xem xét mã.
 • Thay đổi phiên bản thành 1.9.1 và xuất XML cho các dự án WP8.1 mới.
 • Vấn đề 471: Hỗ trợ các dự án WP 8.1, xem xét mã.
 • Vấn đề 330: Thao tác có thể làm mất ổn định thời gian chạy Google.Api.Services.BaseClientService, xem xét mã.
 • Vấn đề 482: GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync – trình duyệt không tự đóng, xem xét mã.

Phiên bản 1.9.0

Thứ Ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Thông báo

 • Vấn đề 471: Hỗ trợ ứng dụng Windows 8.1 (LƯU Ý: Không có giải pháp đầy đủ cho WP8.1 và có sự cố khi xây dựng dự án bằng công cụ Google.Apis.Release), xem lại mã.
 • Vấn đề 475: Nhấp vào nút quay lại trên WP khiến ứng dụng bị lỗi, xem xét mã.
 • Vấn đề 471: Hỗ trợ Windows Phone 8.1 – Nâng cấp JSON.NET lên 6.0.4 và cập nhật các dự án di động lên cấu hình 328.
 • Hiện tại, hãy sử dụng hồ sơ 136 (mọi thứ đều được biên dịch lại). Cần điều tra cách chúng tôi có thể hỗ trợ xách tay-net40+sl50+win+wpa81+wp80 (hồ sơ 328) cho Newtonsoft.JsonZlib.Portable. Cả hai gói đó đều thiếu một số cấu hình cho hồ sơ 328.
 • Cập nhật các dự án để hỗ trợ hồ sơ 328 (dành cho ứng dụng toàn cầu).
 • Vấn đề 478: Cập nhật các phần phụ thuộc NuGet, xem xét mã.

Phiên bản 1.8.2

Thứ hai, ngày 26 tháng 5 năm 2014

Thông báo

 • Vấn đề 452: Khắc phục một thay đổi không tương thích đã được cam kết trước đó (FileDataStore), xem xét mã.
 • Vấn đề 464: Không thể gửi yêu cầu HTTP khi thiết lập một etag không hợp lệ, xem xét mã.
 • Vấn đề 463: Thêm tính năng hỗ trợ trong việc thu hồi mã thông báo, xem xét mã.
 • Vấn đề 462: Cải thiện cách triển khai FileDataStore, xem xét mã.
 • Cải thiện nhật ký NuGet Publisher.
 • Vấn đề 455: Translate API không hoạt động ở chế độ POST (lỗi trong MaxUrlLengthInterceptor), xem xét mã.

Phiên bản 1.8.1

Thứ hai, ngày 17 tháng 3 năm 2014

Thông báo

Phiên bản 1.8.0 (RC)

Thứ hai, ngày 17 tháng 2 năm 2014

Thông báo

 • Bản sửa lỗi xác thực WP.
 • Cải thiện nhận xét về quá trình doxygen.
 • Cải thiện nhận xét cho AuthActionFilter.
 • Chỉnh sửa bình luận.
 • Vấn đề 362: Thêm phương thức tiếp tục để tải nội dung nghe nhìn lên, xem xét mã.
 • Công cụ phát hành phải hỗ trợ RC.
 • Sửa lỗi nhận xét (và\or ==> và \ or).
 • Vấn đề 422: Nút quay lại không hoạt động khi đăng nhập xác thực WP.
 • Vấn đề 431: WebAuthenticationBrokerUserControl.OnBrowserNavigationFailed gửi ArgumentNullException khi không có kết nối mạng, xem xét mã.
 • Vấn đề 436: Thêm phương thức Utility để phân tích cú pháp DateTime thành stringstring thành DateTime, xem xét mã.
 • Vấn đề 432: BatchRequest với lệnh gọi lại rỗng gửi trường hợp ngoại lệ, xem xét mã.

Phiên bản 1.7.0 (beta)

Thứ Tư, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Thông báo

 • Lỗi DateTime khi máy chủ nhận được "2013-12-17T23:26:42Z" chứ không phải "Updated=2013-12-17T23:26:42.000Z".
 • Vấn đề 428: Sửa lỗi khi sử dụng DateTime làm tham số truy vấn.
 • Vấn đề 401: Yêu cầu HTTP không đúng định dạng dựa trên việc không tuân thủ thông số kỹ thuật của Mẫu URI (http://tools.ietf.org/html/rfc6570).
 • Vấn đề 425: Thiết lập HttpStatusCode trên GoogleApiException khi có sẵn.
 • Vấn đề 420: RequestAccessTokenAsyncRefreshAccessTokenAsync phải ở chế độ công khai.
 • Vấn đề 60: Hỗ trợ một BatchRequest mới.
 • Gọi ConfigureAwait trong mọi lệnh gọi để chờ (nếu có).
 • Vấn đề 407: Phân tách Google.Apis thành Google.Apis.CoreGoogle.Apis.
 • Vấn đề 404: Xoá mã GoogleApis.Authentication đã lỗi thời.

Phiên bản 1.6 (beta)

Thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2013

Thông báo

 • Thay đổi nội dung mô tả về nuspec.
 • Khắc phục lỗi khi tạo các gói Nuget cốt lõi.
 • Xoá tất cả nội dung trong thư viện bên thứ ba, ngoại trừ DotNetOpenAuth.
 • Nâng cấp Newtonsoft.Json lên 5.0.8 và thêm giao diện IClientServiceRequest mới (không chung).
 • Đổi tên gói MVC NuGet từ MVC4 thành MVC.
 • Khắc phục một lỗi nhỏ trong quá trình phát hành.
 • Vấn đề 351: Triển khai lại thư viện OAuth 2.0 (Bước 7): Thay đổi quy trình phát hành để hỗ trợ các gói mới, xem xét mã.
 • Vấn đề 351: Triển khai lại thư viện OAuth 2.0 (Bước 5): Hỗ trợ Windows Phone, xem xét mã.
 • Vấn đề 351: Triển khai lại thư viện OAuth 2.0 (Bước 6): Hỗ trợ WinRT, xem xét mã.
 • Vấn đề 361: MediaDownloader không tải được danh sách xuất Drive xuống, hãy xem xét mã.
 • Vấn đề 351: Triển khai lại thư viện OAuth 2.0 (Bước 4): Tài khoản dịch vụ và MVC, xem xét mã.
 • Vấn đề 351: Triển khai lại thư viện OAuth 2.0 (Bước 3): Thêm kiểm thử, UserCredential và quy trình, xem xét mã.
 • Vấn đề 146: Truyền tiêu đề HTTP ghi đè khi URI yêu cầu quá dài, xem xét mã.
 • Vấn đề 383: ExecuteAsync tạo một Task bổ sung không cần thiết, quá trình xem xét mã.
 • Vấn đề 377: Công cụ bản dựng mới phát hành một phiên bản mới, xem xét mã.
 • Vấn đề 351: Triển khai lại thư viện OAuth 2.0 (Bước 2): Xác thực PCL – chỉ xác định các loại dữ liệu, xem xét mã.
 • Vấn đề 148: Phương thức mở rộng phải là nội bộ (và không công khai).
 • Thêm NuGet.exe vào thư mục Tootls/.nuget.
 • Vấn đề 351: Triển khai lại thư viện OAuth 2.0 (Bước 1): Điều chỉnh thư viện hiện tại, xem xét mã.
 • Thay đổi thư mục của dự án Google.Apis.NuGet.Publisher.
 • Đổi tên tệp IMediaDownloaded thành IMediaDownloader.
 • Vấn đề 376: Tạo nhà xuất bản NuGet để xuất bản các gói Google.Apis, xem xét mã.

Phiên bản 1.5.0 (beta)

Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2013

Thông báo

 • Vấn đề 369: Thay đổi hành vi mặc định của yêu cầu HTTP (Số lần thử = 3, BackOff là 503 theo mặc định), xem xét mã.
 • Thêm tài liệu vào dự án DotNet4.
 • Thay đổi .hgignore rồi thêm Google.Apis.*xml.
 • Các vấn đề 373 (thực thi lỗi), 374 (xoá tập hợp Tests.Utility) và 375 (cảnh báo sạch), xem xét mã.
 • Cập nhật tệp .hgignore.
 • Vấn đề 360: Sửa lỗi trong ResumableUpload khi không xác định được kích thước nội dung đa phương tiện, xem xét mã.
 • Vấn đề 325: Xoá các phần Khám phá và tạo mã khỏi thư viện, xem xét mã.
 • Vấn đề 368: Cập nhật NuGet.exe.
 • Cập nhật Microsoft.Http.Client.LICENSE.rtf.

Phiên bản 1.4.0 (beta)

Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2013

Thông báo

 • Vấn đề 322: Sử dụng tên chuẩn cho lớp dịch vụ khi có thể.
 • Vấn đề 338: Hỗ trợ trình tải nội dung đa phương tiện.
 • Vấn đề 334: Thêm Google.Apis.FullProfile vào bản phát hành của chúng tôi.
 • Vấn đề 320: Thay đổi Google.Apis thành một tập hợp PCL.
 • Vấn đề 321: Hỗ trợ CancellationToken trong các yêu cầu về dịch vụ và nội dung đa phương tiện.
 • Vấn đề 329: Thuật toán thời gian đợi luỹ thừa.
 • Xoá ResourcePath khỏi một yêu cầu dịch vụ.
 • Lỗi gói NuGet trên Windows 8.
 • Cập nhật Công cụ và thêm DLL và giấy phép vào thư viện bên thứ ba.
 • Thêm NuGet.exe vào thư mục .nuget.
 • Vấn đề 320, 324 và 260: Nâng cấp .NET 4.0, tạo không gian tên Google.Api.Http và hỗ trợ NuGet.
 • Sửa URI ResumableUpload.
 • Vấn đề 310 và 311: ResumableUpload – hỗ trợ lỗi máy chủ và luồng có kích thước không xác định.
 • Vấn đề 308: Đặt URL ResumableUpload thành /upload + resource-uri.
 • Vấn đề 304: ServiceGenerator phải sử dụng khoá rootUrl trong tài liệu Khám phá.

Phiên bản 1.3.0 (beta)

Thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Thông báo

 • Thêm một không gian tên Google.Apis.Services mới.
 • Vấn đề 303: ServiceGenerator không hoạt động với các tệp URL chỉ đọc.
 • Vấn đề 300: Lỗi trong ResumableUpload URL.
 • Vấn đề 293: Bao gồm phiên bản CLR (Kiểm thử đơn vị).
 • Vấn đề 293 và 295: Đưa phiên bản CLR và phiên bản API vào phần tiêu đề tác nhân người dùng.
 • Vấn đề 292: Cải thiện quy trình xây dựng.
 • Vấn đề 277: Cần phải xoá DiscoveryDocument khỏi mỗi API được tạo.
 • Vấn đề 193 (chỉ định tham số thay thế trên ServiceRequest) và 249 (bỏ qua giá trị mặc định trong truy vấn).