Hỗ trợ

Nếu bạn cần trợ giúp, phát hiện lỗi hay muốn yêu cầu tính năng, trang này sẽ chuyển bạn đến đúng nơi.

Nhận trợ giúp

Nếu bạn có thắc mắc, sự cố hoặc nhận xét chưa được tài liệu này giải quyết, hãy xem thẻ google-api-dotnet-client của Stack Overflow hoặc gửi sự cố trên GitHub.

Hỗ trợ API của Google

Mỗi API của Google đều có nhóm hỗ trợ riêng. Vui lòng đăng câu hỏi liên quan đến API lên từng nhóm hỗ trợ có trong tài liệu về API. Nếu bạn không chắc vấn đề của mình liên quan đến API hay thư viện ứng dụng, hãy tìm chủ đề của bạn trong cả hai nhóm. Nếu bạn không xác định được đúng nhóm, hãy đăng câu hỏi lên thẻ StackOverflow hoặc kho lưu trữ GitHub nêu trên.

Đóng góp

Thư viện này là một dự án nguồn mở trên GitHub. Nếu bạn muốn khắc phục vấn đề hoặc tự triển khai một tính năng, hãy trở thành người đóng góp.