Google APIs Explorer

Google APIs Explorer là một công cụ có sẵn trên hầu hết các trang tài liệu tham khảo API REST, cho phép bạn dùng thử các phương thức API của Google mà không cần viết mã. API Explorer hoạt động trên dữ liệu thực, vì vậy, hãy thận trọng khi thử các phương thức tạo, sửa đổi hoặc xoá dữ liệu. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc tài liệu của Trình khám phá API.

Cách bắt đầu khám phá

  1. Nhấp vào tên của API mà bạn muốn khám phá trong danh sách dưới đây. Thao tác này sẽ mở tài liệu tham khảo API.
  2. Trong tài liệu, ở bên trái, hãy nhấp vào phương pháp bạn muốn thử.
  3. Ở bên phải, hãy nhập thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn vào bảng có nhãn "Dùng thử phương thức này". Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng Toàn màn hình để có thêm lựa chọn.
  4. Nhấp vào Thực thi để gửi yêu cầu của bạn đến API và xem phản hồi của API.

Thư mục Google APIs Explorer