เริ่มต้นใช้งาน

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีเริ่มพัฒนาด้วย Awareness API ใน Android Awareness API เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Play

หากต้องการใช้ Awareness API คุณต้องมีบัญชี Google หากมีบัญชีอยู่แล้วก็ไม่ต้องดําเนินการใดๆ นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องการบัญชี Google แยกต่างหาก เพื่อใช้ในการทดสอบ

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

รับคีย์ API

หากยังไม่ได้เปิดใช้ API การรับรู้และได้รับคีย์ API ของ Google ให้ทําตามขั้นตอนในคีย์การลงทะเบียนและ API เพื่อดําเนินการดังกล่าว

กําหนดค่าแอปของคุณ

 1. ในไฟล์ build.gradle ระดับโปรเจ็กต์ ให้รวมที่เก็บ Maven ของ Google ไว้ทั้งในส่วน buildscript และ allprojects

  buildscript {
    repositories {
      google()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
    }
  }
  
 2. เพิ่ม Dependencies สําหรับ Awareness API ไปยังไฟล์ Gradle ระดับโมดูลของโมดูล ซึ่งโดยทั่วไปคือ app/build.gradle

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1'
  }
  
 3. เพิ่มคีย์ API การรับรู้ลงในไฟล์ AndroidManifest.xml ของแอป หากต้องการทําเช่นนั้น ให้เพิ่มแท็ก <meta-data> ด้วย android:name="com.google.android.awareness.API_KEY" สําหรับ android:value ให้ใส่คีย์ API การรับรู้ของคุณเองโดยใส่เครื่องหมายคําพูด

  <manifest>
    <application>
      <meta-data
        android:name="com.google.android.awareness.API_KEY"
        android:value="API_KEY"/>
    </application>
  </manifest>
  
 4. เพิ่มสิทธิ์ที่จําเป็นลงในไฟล์ AndroidManifest.xml ของแอป สิทธิ์ที่ต้องการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเมธอด API และประเภทรั้วที่แอปใช้

ตัวอย่างการโทร

ตัวอย่างการเรียกต่อไปนี้ไปยัง getDetectedActivity() จะแสดงวิธีใช้โมเดลบริการ Google Play ที่ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อด้วย Awareness API

  // Each type of contextual information in the snapshot API has a corresponding "get" method.
  // For instance, this is how to get the user's current Activity.
  Awareness.getSnapshotClient(this).getDetectedActivity()
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DetectedActivityResponse>() {
      @Override
      public void onSuccess(DetectedActivityResponse dar) {
        ActivityRecognitionResult arr = dar.getActivityRecognitionResult();
        // getMostProbableActivity() is good enough for basic Activity detection.
        // To work within a threshold of confidence,
        // use ActivityRecognitionResult.getProbableActivities() to get a list of
        // potential current activities, and check the confidence of each one.
        DetectedActivity probableActivity = arr.getMostProbableActivity();

        int confidence = probableActivity.getConfidence();
        String activityStr = probableActivity.toString();
        mLogFragment.getLogView().println("Activity: " + activityStr
          + ", Confidence: " + confidence + "/100");
      }
    })

ขั้นตอนถัดไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API ต่างๆ ภายใน Awareness API