เริ่มต้นใช้งาน API

เอกสารนี้อธิบายวิธีเริ่มต้นเขียนแอปที่ใช้ API ของ Google Bid Manager API นี้ช่วยให้จัดการคําค้นหาและเรียกข้อมูลเมตาของรายงานได้

Bid Manager API v2 คือเวอร์ชันล่าสุดที่มีให้บริการและแนะนํา

1. ก่อนจะเริ่ม

หากคุณไม่คุ้นเคยกับแนวคิดของ Google Display & Video 360 โปรดอ่านศูนย์ช่วยเหลือของ Display & AMP และการทดสอบด้วย UI

2. เตรียมพร้อมสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์

ในการเริ่มต้นใช้งาน Bid Manager API ก่อนอื่นคุณต้องใช้เครื่องมือการตั้งค่า ซึ่งจะแนะนําคุณในการสร้างโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API, เปิดใช้ API และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หากยังไม่ได้ดําเนินการ ให้สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth 2.0 โดยคลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth หลังจากที่คุณสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะเห็นรหัสไคลเอ็นต์ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ คลิกรหัสไคลเอ็นต์เพื่อดูรายละเอียด เช่น รหัสลับไคลเอ็นต์, URI การเปลี่ยนเส้นทาง, ที่อยู่ต้นทางของ JavaScript และที่อยู่อีเมล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ให้สิทธิ์คําขอ

3. เรียกใช้ Bid Manager API

แท็บด้านล่างจะเริ่มใช้การเขียนโค้ดในภาษาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดูโค้ดตัวอย่างที่คล้ายกันได้ในตัวอย่าง API ของ Bid Manager

Java

 1. นําเข้าไลบรารีที่จําเป็น

  import static java.nio.charset.StandardCharsets.UTF_8;
  import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
  import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
  import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
  import com.google.api.client.googleapis.util.Utils;
  import com.google.api.services.doubleclickbidmanager.DoubleClickBidManager;
  import com.google.api.services.doubleclickbidmanager.model.ListQueriesResponse;
  import com.google.api.services.doubleclickbidmanager.model.Query;
  import java.io.Reader;
  import java.nio.file.Files;
  import java.nio.file.Paths;
  
 2. โหลดไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์

  ครั้งแรกที่คุณทําขั้นตอนนี้ ระบบจะขอให้คุณยอมรับข้อความแจ้งการให้สิทธิ์ในเบราว์เซอร์ ก่อนยอมรับ ให้ตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Display & Video 360 แอปจะได้รับอนุญาตให้ เข้าถึงข้อมูลในนามของบัญชีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในขณะนี้

  // Read client secrets file.
  GoogleClientSecrets clientSecrets;
  try (Reader reader = Files.newBufferedReader(Paths.get(path-to-client-secrets-file), UTF_8)) {
   clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(Utils.getDefaultJsonFactory(), reader);
  }
  
  // Generate authorization credentials.
  // Set up the authorization code flow.
  GoogleAuthorizationCodeFlow flow =
    new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
      Utils.getDefaultTransport(),
      Utils.getDefaultJsonFactory(),
      clientSecrets,
      oauth-scopes)
    .build();
  
  Credential credential =
    new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
  
 3. สร้างไคลเอ็นต์ API ที่ได้รับอนุญาต

  // Create authorized API client.
  DoubleClickBidManager service =
    new DoubleClickBidManager.Builder(credential.getTransport(), credential.getJsonFactory(), credential)
      .setApplicationName("bidmanager-java-installed-app-sample")
      .build();
  
 4. ดําเนินการ

  // Perform an operation.
  // Call the API, getting a list of 10 queries.
  ListQueriesResponse queriesResponse = service.queries().list().setPageSize(10).execute();
  
  // Print them out.
  System.out.println("Id\t\tName");
  if (queriesResponse.getQueries().size() > 0) {
   for (int i = 0; i < queriesResponse.getQueries().size(); i++) {
    Query currentQuery = queriesResponse.getQueries().get(i);
    System.out.printf(
      "%s\t%s%n",
      currentQuery.getQueryId(),
      currentQuery.getMetadata().getTitle());
   }
  } else {
   System.out.println("No queries exist.");
  }
  

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Bid Manager API กับ Java ได้จากไฟล์ README ในตัวอย่าง Bid Manager API

Python

 1. นําเข้าไลบรารีที่จําเป็น

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient import discovery
  
 2. โหลดไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์

  ครั้งแรกที่คุณทําขั้นตอนนี้ ระบบจะขอให้คุณยอมรับข้อความแจ้งการให้สิทธิ์ในเบราว์เซอร์ ก่อนยอมรับ ให้ตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Display & Video 360 แอปจะได้รับอนุญาตให้ เข้าถึงข้อมูลในนามของบัญชีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในขณะนี้

  # Set up a flow object to create the credentials using the
  # client secrets file and OAuth scopes.
  credentials = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
    path-to-client-secrets-file, oauth-scopes).run_local_server()
  
 3. สร้างไคลเอ็นต์ API ที่ได้รับอนุญาต

  # Build the discovery document URL.
  discovery_url = f'https://doubleclickbidmanager.googleapis.com/$discovery/rest?version=v2'
  
  # Build the API service.
  service = discovery.build(
    'doubleclickbidmanager',
    'v2',
    discoveryServiceUrl=discovery_url,
    credentials=credentials)
  
 4. ดําเนินการ

  # Build and execute queries.listqueries request.
  response = service.queries().list(pageSize='10').execute()
  
  # Print queries out.
  if 'queries' in response:
   print('Id\t\tName')
   for query in response['queries']:
    print('%s\t%s' % (query['queryId'], query['metadata']['title']))
  else:
   print('No queries exist.')
  

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Bid Manager API กับ Python ได้จากไฟล์ README ในตัวอย่าง Bid Manager API

PHP

ตัวอย่างนี้จะถือว่าคุณกําลังเรียกใช้ PHP ที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวและได้กําหนดค่าให้ข้อมูลรับรองของคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น โค้ดนี้ในไฟล์ index.php สามารถเรียกใช้ได้โดยใช้คําสั่งและข้อมูลเข้าสู่ระบบต่อไปนี้ซึ่งกําหนดค่าให้เปลี่ยนเส้นทางไปยัง http://localhost:8000 หลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้ว:

php -S localhost:8000 -t ./

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งไคลเอ็นต์ PHP API ของ Google API

  วิธีที่แนะนําคือการใช้ Composer ดังนี้

  composer require google/apiclient:^2.12.1
  

  เมื่อติดตั้งแล้ว อย่าลืมใส่ตัวโหลดอัตโนมัติ

  require_once '/path/to/your-project/vendor/autoload.php';
  

 2. สร้างออบเจ็กต์ Google_Client

  $client = new Google_Client();
  
 3. ตั้งค่าไคลเอ็นต์ เปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL การตรวจสอบสิทธิ์หากจําเป็น และเรียกโทเค็นเพื่อการเข้าถึง

  ครั้งแรกที่คุณทําขั้นตอนนี้ ระบบจะขอให้คุณยอมรับข้อความแจ้งการให้สิทธิ์ในเบราว์เซอร์ ก่อนยอมรับ ให้ตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Display & Video 360 แอปจะได้รับอนุญาตให้ เข้าถึงข้อมูลในนามของบัญชีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในขณะนี้

  // Set up the client.
  $client->setApplicationName('DBM API PHP Samples');
  $client->addScope(oauth-scope);
  $client->setAccessType('offline');
  $client->setAuthConfigFile(path-to-client-secrets-file);
  
  // If the code is passed, authenticate. If not, redirect to authentication page.
  if (isset($_GET['code'])) {
   $client->authenticate($_GET['code']);
  } else {
   $authUrl = $client->createAuthUrl();
   header('Location: ' . $authUrl);
  }
  
  // Exchange authorization code for an access token.
  $accessToken = $client->getAccessToken();
  $client->setAccessToken($accessToken);
  
 4. สร้างไคลเอ็นต์สําหรับบริการ Display & Video 360 API

  $service = new Google_Service_DoubleClickBidManager($client);
  
 5. ดําเนินการ

  // Configure params for the Queries.listqueries request.
  $optParams = array('pageSize' => 10);
  
  // Execute the request.
  $result = $service->queries->listQueries($optParams);
  
  // Print the retrieved queries.
  if (!empty($result->getQueries())) {
   print('<pre><p>Id Name</p>');
   foreach ($result->getQueries() as $query) {
    printf('<p>%s %s</p>', $query->queryId, $query->metadata->title);
   }
   print('</pre>');
  } else {
   print '<p>No queries exist.</p>';
  }
  

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Bid Manager API กับ PHP ได้จากไฟล์ README ในตัวอย่าง Bid Manager API

4. ขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณมีไลบรารีของไคลเอ็นต์แล้ว ให้สํารวจเอกสารประกอบข้อมูลอ้างอิงและเริ่มสร้างการใช้งาน

นอกจากนี้ ยังมีคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รายงานที่กําหนดเวลาไว้และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติแนะนําในการรายงาน