Hỗ trợ dành cho nhà phát triển SDK của Google Cast

Trợ giúp và cộng đồng trợ giúp

Đặt câu hỏi và yêu cầu nhóm Truyền SDK và cộng đồng nhà phát triển trợ giúp trên Stack Overflow bằng cách sử dụng thẻ google-cast.

Nếu bạn mới phát triển tính năng Truyền, hãy tìm hiểu thêm về các chính sách của chúng tôi tại Trung tâm trợ giúp dành cho Nhà phát triển tính năng truyền.

Tin tức và thông báo

Hãy tham gia Nhóm Google của chúng tôi để nhận tất cả tin tức và thông báo mới nhất về SDK truyền.

Quyền riêng tư

Bắt đầu từ iOS 14, Apple yêu cầu nhà phát triển ứng dụng iOS 14 cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư trong ứng dụng cho ứng dụng của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quyền riêng tư trong SDK truyền tại đây.

Báo cáo vấn đề

Sử dụng Trình theo dõi vấn đề với SDK truyền để báo cáo vấn đề về:

  • SDK truyền
  • Lớp học lập trình truyền
  • Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của Cast
  • Shaka Player vì nó liên quan đến Bộ thu CAF

Hãy nhớ cung cấp thông tin mô tả chi tiết về vấn đề đó trong báo cáo, cùng với các luồng mẫu, thông báo lỗi và nhật ký đầy đủ.

Ứng dụng mẫu trên GitHub

Báo cáo các vấn đề với ứng dụng mẫu GitHub trong Cast như một vấn đề trên chính kho lưu trữ mẫu.