Điều khoản dịch vụ bổ sung cho Chứng nhận dành cho nhà phát triển của Google

Lần sửa đổi gần đây nhất: 06/05/2022

Để tham gia Chương trình (như định nghĩa bên dưới), bạn phải chấp nhận (1) Điều khoản dịch vụ của Google, có tại https://policies.google.com/terms, và (2) Điều khoản dịch vụ bổ sung cho Giấy chứng nhận dành cho nhà phát triển của Google (“Điều khoản bổ sung về giấy chứng nhận dành cho nhà phát triển”). Vui lòng đọc kỹ từng tài liệu này. Những tài liệu này được gọi chung là các “Điều khoản”, sẽ được áp dụng trong khoảng thời gian bạn tham gia Chương trình. Những tài liệu này đặt ra những điều bạn có thể kỳ vọng ở chúng tôi khi tham gia Chương trình và những điều chúng tôi kỳ vọng ở bạn. Nếu xung đột với Điều khoản dịch vụ của Google dành cho nhà phát triển, thì Điều khoản bổ sung này dành cho nhà phát triển sẽ được ưu tiên áp dụng cho Chương trình.

Như được sử dụng trong Điều khoản:

 • “Tôi”, “tôi”, “tôi”, “chính tôi”, “bạn”, “của bạn” hoặc “Người được chứng nhận” là cá nhân theo đuổi (hoặc được cấp) “Google” là pháp nhân Google được chỉ định trong Điều khoản dịch vụ của Google.
 • “Giấy chứng nhận” là mọi giấy chứng nhận do nhóm Chứng nhận nhà phát triển của Google cung cấp.
 • "Bài kiểm tra" là bài đánh giá dựa trên hiệu suất dùng để xác định cấp độ kỹ năng của ứng viên chứng nhận.
 • “Thoát bài phỏng vấn” là tập hợp các câu hỏi được đặt ra cho ứng viên Chứng nhận sau một lần làm bài kiểm tra đủ điều kiện.
 • “Quy trình chứng nhận” là sự kết hợp giữa Bài kiểm tra và Bài phỏng vấn thoát, cũng như mọi yêu cầu khác mà Google đặt ra cho mọi Chứng nhận.
 • “Được Google chứng nhận” là một cá nhân đã đáp ứng thành công các yêu cầu của bất kỳ Giấy chứng nhận nào như được nêu trong các Điều khoản sau.
 • “Chương trình” là chương trình bao gồm mọi Giấy chứng nhận do nhóm Giấy chứng nhận nhà phát triển của Google cung cấp mà bạn đang cố gắng đáp ứng điều kiện. Dữ liệu này bao gồm tất cả các Bài kiểm tra có liên quan, Phỏng vấn khi thoát, các chương trình của cựu học viên, bản khảo sát và các Điều khoản.

Tôi đang cố gắng đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận và khẳng định rằng tôi đã đáp ứng các yêu cầu để được cấp giấy chứng nhận.

Tôi hiểu và đồng ý với những điều sau:

 1. Tôi sẽ tuân thủ “Quy tắc đạo đức về đạo đức” được xác định như sau:

  1. Tôi đồng ý tuân thủ tất cả hướng dẫn, chính sách, quy trình, quy trình và nguyên tắc của Chương trình chứng nhận.
  2. Tôi sẽ cung cấp thông tin trung thực về danh tính, tài liệu và nhân khẩu học của mình và để đáp lại bất kỳ yêu cầu nào của Google liên quan đến Chương trình.
  3. Tôi đồng ý không chia sẻ hoặc xâm phạm nội dung, câu hỏi hoặc câu trả lời nào trong Chương trình liên quan đến(các) yêu cầu Giấy chứng nhận của tôi.
  4. Tôi sẽ tự làm Bài kiểm tra và Phỏng vấn thoát mà không có sự hỗ trợ nào của người khác.
  5. Tôi hiểu rằng việc gửi bất kỳ tệp nào chứa mã hoặc dữ liệu do người khác viết sẽ bị coi là đạo văn.
  6. Tôi sẽ báo cáo việc ai đó đánh cắp, chia sẻ, thông đồng hoặc xâm phạm nội dung của Chương trình chứng nhận.
  7. Tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về cách ứng xử liên quan đến(các) giấy chứng nhận của mình.
  8. Tôi sẽ không vi phạm chính sách thi lại bằng cách đăng ký bằng một tên, địa chỉ email khác hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

   Việc không tuân thủ Bộ quy tắc chứng nhận có thể dẫn đến việc theo quyết định riêng của Google: (i) nếu chưa được Google chứng nhận, (A) hủy bỏ và hủy bỏ mọi Giấy chứng nhận đang chờ xử lý, và (B) bạn bị loại khỏi Chương trình; hoặc (ii) nếu đã được Google chứng nhận, (A) bãi bỏ và hủy mọi Chứng nhận hợp lệ, và (B) bị loại khỏi Chương trình.

 2. Google có thể yêu cầu tôi cung cấp ý kiến phản hồi tự nguyện về Chương trình. Google giữ quyền sở hữu, quyền sở hữu và tất cả quyền đối với phản hồi và nội dung gửi của tôi, Chương trình cũng như mọi nội dung và thông tin liên quan, cũng như mọi nội dung khác mà Google cung cấp cho tôi. Chương trình, mọi nội dung liên quan và mọi thông tin được Google chia sẻ với tôi đều là thông tin mật của Google. Thông tin tôi đã biết trước khi nhận được thông tin đó từ Google, thông tin được bên thứ ba tiết lộ theo cách hợp pháp cho tôi và thông tin công khai không phải là thông tin mật theo Điều khoản này. Tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Google nếu bắt buộc phải công bố thông tin mật của Google. Tôi sẽ giữ bí mật mọi thông tin mật của Google và chỉ sử dụng thông tin đó để tham gia Chương trình.

 3. Google và/hoặc(các) nhà thầu phụ của Google sẽ theo dõi(các) bài kiểm tra của tôi cũng như thu thập và lưu trữ dữ liệu liên quan. Những dữ liệu này sẽ chỉ được dùng cho các mục đích của Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hiện gian lận và cải thiện Chương trình. Tất cả thông tin tôi thu thập cho mục đích Chương trình sẽ phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Google có tại https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/.

 4. Nếu tôi tham gia vào một Phỏng vấn thoát, Google và/hoặc(các) nhà thầu phụ của Google sẽ ghi lại và lưu trữ các câu trả lời của tôi cho các câu hỏi để Thoát khỏi phỏng vấn, mà Google sẽ chỉ sử dụng cho các mục đích của Chương trình. Theo đó, tôi đồng ý và cấp cho Google và(các) nhà thầu phụ của Google quyền ghi lại Phỏng vấn thoát của tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, lượt thích, giọng nói và các tuyên bố của tôi (gọi chung là “Lượt thích của tôi”) cho các mục đích của Chương trình. Tất cả các bản ghi âm như vậy đều thuộc sở hữu của Google. Tôi theo đó cấp cho Google và(các) nhà thầu phụ của Google một giấy phép miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới đối với mọi bản quyền, quyền công khai và bất kỳ quyền pháp định nào khác cần thiết để họ sử dụng giống tôi của tôi cho các mục đích của Chương trình. Tôi đảm bảo rằng tôi có quyền hạn và tất cả các quyền cần thiết để cấp giấy phép và sự cho phép này thay mặt cho chính tôi và chủ lao động của tôi (nếu có, trong trường hợp cần phải có sự cho phép, xác nhận hoặc đồng ý của chủ lao động). Tôi xác nhận và đồng ý rằng tôi sẽ không được trả thù lao (nếu công ty tôi không được trả tiền nếu sử dụng tính năng Thích của tôi). Tôi cũng từ bỏ (và liên quan đến chủ lao động của mình, nếu có) bất kỳ quyền đạo đức nào mà tôi có thể có đối với Tài khoản của mình.

 5. Việc tham gia Chương trình và/hoặc có được Giấy chứng nhận này không có nghĩa là tôi có thể chứng nhận về khả năng tuyển dụng của mình cũng như các cam kết về công việc hay hiệu suất sau này của tôi. Tôi không có mối quan hệ đối tác, chủ lao động/nhân viên, đại lý hoặc doanh nghiệp liên doanh với Google bằng cách tham gia Chương trình. Bằng việc tham gia Chương trình, tôi sẽ không được hưởng thù lao, quyền lợi, cổ phiếu hoặc các quyền hoặc lợi ích nào khác mà nhân viên của Google được hưởng, đồng thời tôi cam đoan mọi quyền có liên quan đến họ và hứa hẹn không bao giờ yêu cầu họ.

 6. Google tuân thủ danh sách các quốc gia bị cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ. Danh sách quốc gia bị cấm vận hiện tại là Cuba, Iran, Triều Tiên, Syria và Crimea. Google có thể yêu cầu tôi cung cấp giấy tờ tuỳ thân được phê duyệt cho thấy cư trú ở một quốc gia không bị cấm vận, và nếu tôi không thể xuất trình giấy tờ tuỳ thân có trạng thái là cư trú ở một quốc gia không bị cấm vận, tôi sẽ không được phép tham gia Chương trình.

 7. Google giữ quyền sửa đổi Quy trình chứng nhận và các Điều khoản này tùy từng thời điểm. Google sẽ thông báo cho tôi về mọi thay đổi quan trọng đối với Quy trình chứng nhận hoặc các Điều khoản này. Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi có thông báo đó. Nếu không đồng ý với những thay đổi đó, trong vòng 30 ngày kể từ khi được thông báo, tôi sẽ thông báo cho Google bằng văn bản để chấm dứt việc tham gia Chương trình. Tôi có thể chấm dứt quyền tham gia Chương trình của mình bất cứ lúc nào bằng văn bản thông báo cho Google. Khi tôi gửi thông báo bằng văn bản cho tôi, Google có thể chấm dứt việc tham gia Chương trình của tôi bất cứ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với tôi nếu tôi, theo quyết định riêng của Google, không tuân thủ Bộ quy tắc đạo đức của Giấy chứng nhận theo mô tả trong Mục 1 của các Điều khoản này. Sau khi chấm dứt, tôi sẽ ngừng sử dụng Chương trình.

 8. Nếu được cấp Chứng nhận, tôi hiểu và đồng ý với những điều sau:

  1. Google có thể đưa tôi vào danh sách thư mục công khai và/hoặc cộng đồng xã hội của Những người có Giấy chứng nhận dành cho nhà phát triển của Google.
  2. Để duy trì trạng thái Chứng nhận cho từng Giấy chứng nhận mà tôi có, tôi cần chứng nhận lại theo định kỳ kể từ ngày Chứng nhận hiện hành. Google không có nghĩa vụ nhắc tôi về thời hạn chứng nhận lại như vậy. Các bài kiểm tra trong tương lai sẽ phản ánh các tiêu chuẩn và phương pháp phát triển hiện hành vào thời điểm đó, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì kiến thức và thông tin về những tiến bộ phù hợp để vượt qua một Bài kiểm tra.
   1. Đối với chương trình Chứng chỉ Học viện Google Play, tôi cần xác nhận lại mỗi (1) năm một lần kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận thích hợp.
   2. Đối với tất cả các Giấy chứng nhận khác, tôi sẽ cần chứng nhận lại sau mỗi ba (3) năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận thích hợp.
  3. Tôi có thể được yêu cầu tham gia các sự kiện, cuộc khảo sát và cơ hội nghiên cứu về người dùng.