Method: courses.aliases.create

יצירת כינוי לקורס.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה ליצור את הכינוי או עבור שגיאות גישה.
  • NOT_FOUND אם הקורס לא קיים.
  • ALREADY_EXISTS אם הכינוי כבר קיים.
  • FAILED_PRECONDITION אם הכינוי שביקשת לא מתאים למשתמש או לקורס ששלח את הבקשה (לדוגמה, אם משתמש שאינו בדומיין מנסה לגשת לכינוי ברמת הדומיין).

בקשת HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/aliases

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס לכינוי. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של CourseAlias.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע חדש של CourseAlias שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.