Method: courses.courseWork.studentSubmissions.get

מחזירה הגשה של תלמיד.

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה לגשת לקורס המבוקש, לעבודה בקורס או לתוכן שהוגש על ידי התלמידים, או במקרה של שגיאות גישה.
  • INVALID_ARGUMENT אם הבקשה לא תקינה.
  • NOT_FOUND אם הקורס המבוקש, העבודה בקורס או הגשת התלמיד/ה לא קיימים.

בקשת HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{courseWorkId}/studentSubmissions/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

courseWorkId

string

מזהה העבודה בקורס.

id

string

המזהה של המטלה שהוגשה על ידי התלמיד או התלמידה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
previewVersion

enum (PreviewVersion)

אפשרות. גרסת התצוגה המקדימה של ה-API. יש להגדיר זאת כדי לגשת ליכולות API חדשות שזמינות למפתחים בתוכנית התצוגה המקדימה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של StudentSubmission.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.