Method: courses.courseWork.studentSubmissions.patch

עדכון שדה אחד או יותר בהגשה של התלמיד או התלמידה.

ב-google.classroom.v1.StudentSubmission מפורט אילו שדות עשויים להתעדכן ומי עשוי לשנות אותם.

את הבקשה הזו יש לשלוח באמצעות הפרויקט ב-Play Console של מזהה הלקוח ב-OAuth, שמשמש ליצירת הפריט התואם בעבודה.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם פרויקט הפיתוח ששלח את הבקשה לא יצר את העבודה המתאימה בקורס, אם המשתמש לא מורשה לבצע את השינוי המבוקש בהגשה של התלמיד/ה או במקרה של שגיאות גישה.
  • INVALID_ARGUMENT אם הבקשה לא תקינה.
  • NOT_FOUND אם הקורס המבוקש, העבודה בקורס או הגשת התלמיד/ה לא קיימים.

בקשת HTTP

PATCH https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{courseWorkId}/studentSubmissions/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

courseWorkId

string

מזהה העבודה בקורס.

id

string

המזהה של המטלה שהוגשה על ידי התלמיד או התלמידה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
updateMask

string (FieldMask format)

הוספת מסכה שמזהה אילו שדות בהגשה של התלמיד או התלמידה צריך לעדכן. השדה הזה נדרש לצורך ביצוע עדכון. העדכון ייכשל אם יצוינו שדות לא חוקיים.

המורים רשאים לציין את השדות הבאים:

  • draftGrade
  • assignedGrade

זוהי רשימה של שמות שדות מלאים, שמופרדים בפסיקים. דוגמה: "user.displayName,photo"

previewVersion

enum (PreviewVersion)

אפשרות. גרסת התצוגה המקדימה של ה-API. יש להגדיר זאת כדי לגשת ליכולות API חדשות שזמינות למפתחים בתוכנית התצוגה המקדימה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של StudentSubmission.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של StudentSubmission.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.