Method: courses.courseWork.studentSubmissions.turnIn

מגיש את הקובץ של התלמיד או התלמידה.

הגשת הגשה של תלמיד מעבירה את הבעלות על קובצי Drive מצורפים למורה, ויכולה גם לעדכן את מצב ההגשה.

רק התלמיד שקיבל את המטלה שצוין יכול לקרוא לו.

את הבקשה הזו יש לשלוח באמצעות הפרויקט ב-Play Console של מזהה הלקוח ב-OAuth, שמשמש ליצירת הפריט התואם בעבודה.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה לגשת לקורס או לעבודת הקורס המבוקשים, יש להגיש את הבקשה שהתבקשה על ידי התלמיד או במקרה של שגיאות גישה.
  • INVALID_ARGUMENT אם הבקשה לא תקינה.
  • NOT_FOUND אם הקורס המבוקש, העבודה בקורס או הגשת התלמיד/ה לא קיימים.

בקשת HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{courseWorkId}/studentSubmissions/{id}:turnIn

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

courseWorkId

string

מזהה העבודה בקורס.

id

string

המזהה של המטלה שהוגשה על ידי התלמיד או התלמידה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.