Method: courses.courseWork.patch

עדכון שדה אחד או יותר בעבודה בקורס.

ב-google.classroom.v1.CourseWork מפורט אילו שדות עשויים להתעדכן ומי עשוי לשנות אותם.

את הבקשה הזו יש לשלוח באמצעות הפרויקט ב-Play Console של מזהה הלקוח ב-OAuth, שמשמש ליצירת הפריט התואם בעבודה.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

 • PERMISSION_DENIED אם פרויקט הפיתוח ששלח את הבקשה לא יצר את העבודה המתאימה בקורס, אם המשתמש לא מורשה לבצע את השינוי המבוקש בהגשה של התלמיד/ה או במקרה של שגיאות גישה.
 • INVALID_ARGUMENT אם הבקשה לא תקינה.
 • FAILED_PRECONDITION אם העבודה המבוקשת בקורס כבר נמחקה.
 • NOT_FOUND אם הקורס המבוקש, העבודה בקורס או הגשת התלמיד/ה לא קיימים.

בקשת HTTP

PATCH https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

id

string

מזהה העבודה בקורס.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
updateMask

string (FieldMask format)

הוספת מסכה שמזהה אילו שדות יש לעדכן בקורס. השדה הזה נדרש לצורך ביצוע עדכון. העדכון ייכשל אם יצוינו שדות לא חוקיים. אם שדה תומך בערכים ריקים, ניתן לנקות אותו על ידי ציון שלו במסכת העדכון ולא באובייקט CourseWork. אם שדה שלא תומך בערכים ריקים כלול במסכת העדכון ולא מוגדר באובייקט CourseWork, תוחזר השגיאה INVALID_ARGUMENT.

המורים רשאים לציין את השדות הבאים:

 • title
 • description
 • state
 • dueDate
 • dueTime
 • maxPoints
 • scheduledTime
 • submissionModificationMode
 • topicId

זוהי רשימה של שמות שדות מלאים, שמופרדים בפסיקים. דוגמה: "user.displayName,photo"

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של CourseWork.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של CourseWork.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.