Method: invitations.accept

קבלת הזמנה, הסרת המשתמש המוזמן והוספת המשתמש המוזמן למורים או לתלמידים (לפי הצורך) של הקורס שצוין. רק המשתמש שהוזמן יכול לאשר את ההזמנה.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

 • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה לאשר את ההזמנה המבוקשת או בגלל שגיאות גישה.
 • FAILED_PRECONDITION עבור שגיאות הבקשה הבאות:
  • CourseMemberLimitReached
  • CourseNotModifiable
  • CourseTeacherLimitReached
  • UserGroupsMembershipLimitReached
 • NOT_FOUND אם לא קיימת הזמנה עם המזהה המבוקש.

בקשת HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}:accept

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
id

string

המזהה של ההזמנה לאישור.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.