Method: invitations.delete

מחיקת הזמנה.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה למחוק את ההזמנה המבוקשת או בגלל שגיאות גישה.
  • NOT_FOUND אם לא קיימת הזמנה עם המזהה המבוקש.

בקשת HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
id

string

המזהה של ההזמנה למחיקה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.