Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với bản dùng thử dành cho nhà phát triển của Google Lớp học tiêu chí CRUD API. Cảm ơn bạn đã dành thời gian làm việc với tính năng mới này và đưa ra ý kiến phản hồi.

Tài liệu tham khảo API

API này được cung cấp thông qua REST.

Xem trước quyền truy cập vào API, thư viện ứng dụng và mức sử dụng

Việc sử dụng API Bản xem trước yêu cầu bạn phải thực hiện thêm một số bước ngoài cách sử dụng API Lớp học thông thường. Xem Truy cập API bản xem trước để biết thêm thông tin về cách thiết lập và cấu hình. Như đã mô tả trong lộ trình, tính năng CRUD của Tiêu chí chấm điểm có trong phiên bản xem trước V1_20231110_PREVIEW trở lên.

Hướng dẫn

Hãy xem phần Bắt đầu để biết hướng dẫn từng bước ở cấp cao về các thao tác CRUD của API.

Cấu trúc tiêu chí chấm điểm và các hạn chế đã biết

Bạn có thể làm quen với cấu trúc và giới hạn của tiêu chí chấm điểm.

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi trong công cụ theo dõi lỗi công khai.