Thư mục trình kết nối Google Cloud Search

Trình kết nối do đối tác phát triển

Quản lý vòng đời ứng dụng

Quản lý dự án và cộng tác

Quản lý nội dung

Trình thu thập dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Kho lưu trữ cho doanh nghiệp

Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp, bán hàng, hỗ trợ phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

Nền tảng mạng xã hội dành cho doanh nghiệp

Google Search Appliance

Danh tính

Quản lý vòng đời sản phẩm

Bộ ứng dụng cải thiện hiệu suất

Giải pháp lưu trữ

Xử lý luồng

Nguồn cấp dữ liệu web

Mã đầu nối mẫu do Google cung cấp

Các trình kết nối trong Thư mục trình kết nối này do các đối tác bên thứ ba cung cấp không phải do Google cung cấp. Google không đưa ra lời hứa hay cam kết nào về hiệu suất, chất lượng hoặc nội dung của các dịch vụ, hỗ trợ hoặc chức năng do các trình kết nối này cung cấp. Vui lòng xem lại các điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp vì các điều khoản đó sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng trình kết nối. Việc bạn sử dụng Thư mục này phải tuân theo Điều khoản của chúng tôi và bằng cách sử dụng Thư mục này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản này, với tư cách là cá nhân hoặc thay mặt công ty của bạn (nếu có). Nếu chấp nhận các điều khoản này thay mặt cho công ty của mình, bạn xác nhận rằng bạn được uỷ quyền để làm như vậy thay mặt cho công ty của bạn.

Nếu bạn cho rằng bất kỳ trình kết nối hoặc nội dung nào trên trang web này vi phạm bản quyền của bạn hoặc được liệt kê không đúng cách, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ cloudsearch-abuse@google.com.