Dịch phụ khám phá các API của Google

Sử dụng Dịch vụ khám phá của API của Google để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. API Discovery cung cấp danh sách các API của Google và tài liệu "Khám phá&quot máy có thể đọc được; cho mỗi API. Các tính năng của API Discovery:

  • Thư mục của các giản đồ API được hỗ trợ dựa trên Lược đồ JSON.
  • "Tài liệu khám phá" của máy có thể đọc được cho từng API được hỗ trợ. Mỗi tài liệu chứa:
    • Danh sách các phương thức API và các thông số có sẵn cho từng phương thức.
    • Danh sách các phạm vi OAuth 2.0 hiện có.
    • Tài liệu cùng dòng về các phương thức, tham số và các giá trị tham số có sẵn.

Ai đang sử dụng tính năng này?