Tìm hiểu các kiến thức cơ bản và nhanh chóng có được quyền truy cập có lập trình vào thông tin từ tài khoản Campaign Manager 360 của bạn.
Tìm hiểu các khái niệm cơ bản và nhanh chóng nhận dữ liệu báo cáo thô cung cấp phân tích ngoài báo cáo chuẩn.
Tìm hiểu các thực thể Trang tính cho xuất và nhập hàng loạt.