ค้นหาไดรฟ์ที่แชร์

หากต้องการค้นหาชุดไดรฟ์ที่แชร์ที่ต้องการ ให้ใช้ช่องสตริง q ด้วย drives.list เพื่อกรองไดรฟ์ที่ต้องการแสดงผลโดยรวมข้อความค้นหาอย่างน้อย 1 รายการ

สตริงการค้นหาประกอบด้วย 3 ส่วนต่อไปนี้

query_term operator values

โดยที่

  • query_term คือคำหรือฟิลด์ค้นหาสำหรับค้นหา

  • operator ระบุเงื่อนไขของคำค้นหา

  • values คือค่าเฉพาะที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองผลการค้นหา

หากต้องการดูคำและโอเปอเรเตอร์ที่ใช้กรองไดรฟ์ที่แชร์ได้ โปรดดูคำค้นหาและโอเปอเรเตอร์

เช่น สตริงคําค้นหาต่อไปนี้จะกรองการค้นหาให้แสดงเฉพาะไดรฟ์ที่แชร์ที่มีชื่อว่า "Google Drive API resource"

q: name = 'Google Drive API resources' & useDomainAdminAccess=false

ตัวอย่างสตริงการค้นหา

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างสตริงการค้นหาพื้นฐานบางรายการสำหรับไดรฟ์ที่แชร์ โค้ดจริงจะแตกต่างกันไปตามไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่คุณใช้ในการค้นหา

คุณต้องกำหนดสัญลักษณ์พิเศษในชื่อไฟล์เป็นอักขระหลีกด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าคำค้นหาทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น หากชื่อไฟล์มีทั้งเครื่องหมายอะพอสทรอฟี (') และแบ็กสแลช ("\") ให้ใช้แบ็กสแลชเป็นอักขระหลีกเพื่อแบ่งเป็น name contains 'quinn\'s paper\\essay'

สิ่งที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่าง การตั้งค่า useDomainAdminAccess
ไดรฟ์ที่แชร์ที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2017 createdTime > '2017-06-01T12:00:00' true
ไดรฟ์ที่แชร์จะปรากฏในมุมมองเริ่มต้น hidden = false false
ไดรฟ์ที่แชร์ที่มีสมาชิกมากกว่า 1 คน memberCount > 1 true
ไดรฟ์ที่แชร์ที่มีคำว่า "ลับ" ในชื่อและสมาชิกตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป name contains 'confidential' and memberCount >= 20 true
ไดรฟ์ที่แชร์ที่มีคำว่า "ลับ" ในชื่อในไดรฟ์ที่แชร์ทั้งหมดขององค์กร name contains 'confidential' and orgUnitId = 'C03az79cb' true
ไดรฟ์ที่แชร์ที่มีคำว่า "ลับ" ในชื่อในไดรฟ์ที่แชร์ทั้งหมดที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก name contains 'confidential' false
ไดรฟ์ที่แชร์ที่ไม่มีผู้จัดกำหนด organizerCount = 0 true
ไดรฟ์ที่แชร์ที่ไม่มีรหัสหน่วยขององค์กร orgUnitId != 'C03az79cb' true

ค้นหาคำศัพท์หลายรายการที่มีวงเล็บ

คุณสามารถใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มข้อความค้นหาหลายข้อความเข้าด้วยกัน เช่น หากต้องการค้นหาไดรฟ์ที่แชร์ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ที่ระบุ และมีผู้จัดมากกว่า 5 คนหรือสมาชิกมากกว่า 20 คน ให้ใช้คำค้นหาต่อไปนี้

createdTime > '2019-01-01T12:00:00' and (organizerCount > 5 or
memberCount > 20)

การค้นหานี้จะแสดงไดรฟ์ที่แชร์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2019 และที่มีผู้จัดมากกว่า 5 คนหรือสมาชิกมากกว่า 20 คน

Drive API จะประเมินโอเปอเรเตอร์ and และ or จากซ้ายไปขวา ดังนั้นการค้นหาเดียวกันที่ไม่มีวงเล็บจะแสดงผลลัพธ์เป็น

  • เฉพาะไดรฟ์ที่แชร์ที่มีผู้จัดมากกว่า 5 คนซึ่งสร้างขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2019
  • ไดรฟ์ที่แชร์ทั้งหมดที่มีสมาชิกมากกว่า 20 คน แม้ว่าจะเป็นไดรฟ์ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2019 ก็ตาม