Uygulamanız tarafından depolanan içeriğe kısayol dosyası oluşturun

Google Drive'daki üçüncü taraf kısayolları, üçüncü taraflara ait harici depolama sistemlerindeki diğer dosyalara bağlantı veren, yalnızca meta veri biçimindeki dosyalardır. Bu kısayollar, genellikle farklı bir veri deposu veya bulut depolama sisteminde bulunan, Drive dışındaki bir uygulama tarafından depolanan "içerik" dosyalarına referans bağlantıları olarak işlev görür.

Üçüncü taraf kısayolu oluşturmak için Google Drive API'nin files.create yöntemini kullanın ve MIME türünü application/vnd.google-apps.drive-sdk olarak ayarlayın. Dosyayı oluştururken içerik yüklemeyin. Daha fazla bilgi edinmek için Google Workspace ve Google Drive tarafından desteklenen MIME türleri başlıklı makaleye göz atın.

Üçüncü taraf kısayollarını yükleyemez veya indiremezsiniz.

Aşağıdaki kod örnekleri, istemci kitaplığı kullanarak üçüncü taraf kısayolunun nasıl oluşturulacağını göstermektedir:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateShortcut.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case */
public class CreateShortcut {

 /**
  * Creates shortcut for file.
  *
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createShortcut() throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);
  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   // Create Shortcut for file.
   File fileMetadata = new File();
   fileMetadata.setName("Project plan");
   fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.drive-sdk");

   File file = service.files().create(fileMetadata)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create shortcut: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/create_shortcut.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_shortcut():
 """Create a third party shortcut

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  file_metadata = {
    "name": "Project plan",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk",
  }

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = service.files().create(body=file_metadata, fields="id").execute()
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 create_shortcut()

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateShortcut.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Drive\DriveFile;
function createShortcut()
{
  try {

    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new DriveFile(array(
      'name' => 'Project plan',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.drive-sdk'));
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;

  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateShortcut.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case
  public class CreateShortcut
  {
    /// <summary>
    /// Create a third party shortcut.
    /// </summary>
    /// <returns>newly created shortcut file id, null otherwise.</returns>
    public static string DriveCreateShortcut()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential
          .GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Create Shortcut for file.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "Project plan",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
        };
        var request = service.Files.Create(fileMetadata);
        request.Fields = "id";
        var file = request.Execute();
        // Prints the shortcut file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/create_shortcut.js
/**
 * Create a third party shortcut
 * @return{obj} shortcut Id
 * */
async function createShortcut() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'Project plan',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.drive-sdk',
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

Üçüncü taraf kısayollarının işleyiş şekli

files.create yöntemini kullanarak üçüncü taraf kısayolu oluşturduğunuzda bu kısayol, meta verileri eklemek ve uygulamanızın içeriğine kısayol oluşturmak için bir POST isteği kullanır:

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files
Authorization: AUTHORIZATION_HEADER

{
 "title": "FILE_TITLE",
 "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
}

Üçüncü taraf kısayolu tıklandığında kullanıcı, dosyanın barındırıldığı harici siteye yönlendirilir. Drive dosyasının kimliği state parametresinde yer alır. Daha fazla bilgi için Uygulamaya özel dokümanlar için bir Açık URL'yi işleme konusuna bakın.

Sonrasında state parametresindeki dosya kimliğinin, sisteminde bulunan içerikle eşleştirilmesinden üçüncü taraf uygulaması veya web sitesi sorumludur.

Özel küçük resimler ve dizine eklenebilir metin ekleme

Üçüncü taraf kısayollarıyla ilişkili dosyaların bulunabilirliğini artırmak için dosya meta verilerini eklerken veya değiştirirken hem küçük resimler hem de dizine eklenebilir metinler yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Dosya meta verilerini yönetme başlıklı makaleye göz atın.