REST Resource: apps

ทรัพยากร: แอป

แหล่งข้อมูล apps แสดงรายการแอปที่ผู้ใช้ติดตั้งไว้ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับประเภท MIME ที่รองรับ นามสกุลไฟล์ และรายละเอียดอื่นๆ ของแต่ละแอป

เมธอดทรัพยากรบางอย่าง (เช่น apps.get) ต้องใช้ appId ใช้เมธอด apps.list เพื่อเรียกข้อมูลรหัสสำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

การแสดง JSON
{
 "name": string,
 "objectType": string,
 "supportsCreate": boolean,
 "productUrl": string,
 "primaryMimeTypes": [
  string
 ],
 "secondaryMimeTypes": [
  string
 ],
 "primaryFileExtensions": [
  string
 ],
 "secondaryFileExtensions": [
  string
 ],
 "id": string,
 "supportsImport": boolean,
 "installed": boolean,
 "authorized": boolean,
 "icons": [
  {
   object (Icons)
  }
 ],
 "useByDefault": boolean,
 "kind": string,
 "shortDescription": string,
 "longDescription": string,
 "supportsMultiOpen": boolean,
 "productId": string,
 "openUrlTemplate": string,
 "createUrl": string,
 "createInFolderTemplate": string,
 "supportsOfflineCreate": boolean,
 "hasDriveWideScope": boolean
}
ช่อง
name

string

ชื่อแอป

objectType

string

ประเภทของวัตถุที่แอปนี้สร้างขึ้น เช่น แผนภูมิ หากเว้นว่างไว้ ควรใช้ชื่อแอปแทน

supportsCreate

boolean

แอปนี้รองรับการสร้างออบเจ็กต์หรือไม่

productUrl

string

ลิงก์ไปยังข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงสำหรับแอปนี้

primaryMimeTypes[]

string

รายการประเภท MIME หลัก

secondaryMimeTypes[]

string

รายการประเภท MIME รอง

primaryFileExtensions[]

string

รายการนามสกุลไฟล์หลัก

secondaryFileExtensions[]

string

รายการนามสกุลไฟล์รอง

id

string

รหัสของแอป

supportsImport

boolean

แอปนี้รองรับการนำเข้าจาก Google เอกสารหรือไม่

installed

boolean

แอปได้รับการติดตั้งหรือไม่

authorized

boolean

ระบุว่าแอปได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลในไดรฟ์ของผู้ใช้หรือไม่

icons[]

object (Icons)

ไอคอนต่างๆ สำหรับแอป

useByDefault

boolean

การเลือกแอปเป็นตัวแฮนเดิลเริ่มต้นสำหรับประเภทที่รองรับ

kind

string

เอาต์พุตเท่านั้น ระบุประเภทของทรัพยากรนี้ ค่า: สตริงคงที่ "drive#app"

shortDescription

string

คำอธิบายแอปสั้นๆ

longDescription

string

คำอธิบายแอปแบบยาว

supportsMultiOpen

boolean

แอปนี้รองรับการเปิดไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์หรือไม่

productId

string

รหัสข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงสำหรับแอปนี้

openUrlTemplate

string

URL เทมเพลตสำหรับการเปิดไฟล์ด้วยแอปนี้ โดยเทมเพลตจะมี

{ids}

หรือ

{exportIds}

ด้วยรหัสไฟล์จริง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ เปิดไฟล์ สำหรับเอกสารฉบับเต็ม

createUrl

string

URL ที่จะสร้างไฟล์ด้วยแอปนี้

createInFolderTemplate

string

URL เทมเพลตในการสร้างไฟล์ด้วยแอปนี้ในโฟลเดอร์ที่ระบุ เทมเพลตมี {folderId} ที่จะแทนที่ด้วยรหัสโฟลเดอร์ซึ่งเก็บไฟล์ใหม่

supportsOfflineCreate

boolean

แอปนี้สนับสนุนการสร้างไฟล์ขณะออฟไลน์หรือไม่

hasDriveWideScope

boolean

แอปมีขอบเขตทั้งไดรฟ์หรือไม่ แอปที่มีขอบเขตทั้งไดรฟ์จะเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดในไดรฟ์ของผู้ใช้

ไอคอน

การแสดง JSON
{
 "size": integer,
 "category": string,
 "iconUrl": string
}
ช่อง
size

integer

ขนาดของไอคอน ซึ่งแสดงเป็นค่าสูงสุดของความกว้างและความสูง

category

string

หมวดหมู่ของไอคอน ค่าที่ใช้ได้คือ

 • application - ไอคอนสำหรับแอปพลิเคชัน
 • document - ไอคอนของไฟล์ที่เชื่อมโยงกับแอป
 • documentShared - ไอคอนสำหรับไฟล์ที่แชร์ซึ่งเชื่อมโยงกับแอป
iconUrl

string

URL ของไอคอน

วิธีการ

get

รับแอปที่ต้องการ

list

แสดงรายการแอปที่ติดตั้งของผู้ใช้