ตัวอย่างโค้ดเครื่องมือเลือกของ Google

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีใช้ตัวเลือกรูปภาพหรือหน้าอัปโหลดที่ผู้ใช้เปิดจากปุ่มในเว็บแอปได้

ตัวอย่างนี้รวมฟีเจอร์ของ Google Picker ไว้ด้วย เช่น การเปิดการเลือกหลายรายการ การซ่อนแผงการนำทาง และการเลือกบัญชีผู้ใช้ที่มีโทเค็น OAuth 2.0 ปัจจุบันของแอป

สำหรับตัวอย่างนี้ คุณต้องระบุหลายรายการ

 • หากต้องการค้นหาทั้งรหัสไคลเอ็นต์และคีย์ API ให้ทำดังนี้

  1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

   ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 • วิธีค้นหารหัสแอป

  1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > IAM และผู้ดูแลระบบ > การตั้งค่า

   ไปที่การตั้งค่า

  2. โปรดใช้หมายเลขโปรเจ็กต์เป็นรหัสแอป

โปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์เดียวกันต้องมีทั้งรหัสไคลเอ็นต์และรหัสแอปเหมือนกับที่ใช้ในการให้สิทธิ์เข้าถึงไฟล์ของผู้ใช้

drive/picker/helloworld.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Picker API Quickstart</title>
 <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<p>Picker API API Quickstart</p>

<!--Add buttons to initiate auth sequence and sign out-->
<button id="authorize_button" onclick="handleAuthClick()">Authorize</button>
<button id="signout_button" onclick="handleSignoutClick()">Sign Out</button>

<pre id="content" style="white-space: pre-wrap;"></pre>

<script type="text/javascript">
 /* exported gapiLoaded */
 /* exported gisLoaded */
 /* exported handleAuthClick */
 /* exported handleSignoutClick */

 // Authorization scopes required by the API; multiple scopes can be
 // included, separated by spaces.
 const SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly';

 // TODO(developer): Set to client ID and API key from the Developer Console
 const CLIENT_ID = '<YOUR_CLIENT_ID>';
 const API_KEY = '<YOUR_API_KEY>';

 // TODO(developer): Replace with your own project number from console.developers.google.com.
 const APP_ID = '<YOUR_APP_ID>';

 let tokenClient;
 let accessToken = null;
 let pickerInited = false;
 let gisInited = false;


 document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'hidden';
 document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';

 /**
  * Callback after api.js is loaded.
  */
 function gapiLoaded() {
  gapi.load('client:picker', initializePicker);
 }

 /**
  * Callback after the API client is loaded. Loads the
  * discovery doc to initialize the API.
  */
 async function initializePicker() {
  await gapi.client.load('https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest');
  pickerInited = true;
  maybeEnableButtons();
 }

 /**
  * Callback after Google Identity Services are loaded.
  */
 function gisLoaded() {
  tokenClient = google.accounts.oauth2.initTokenClient({
   client_id: CLIENT_ID,
   scope: SCOPES,
   callback: '', // defined later
  });
  gisInited = true;
  maybeEnableButtons();
 }

 /**
  * Enables user interaction after all libraries are loaded.
  */
 function maybeEnableButtons() {
  if (pickerInited && gisInited) {
   document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'visible';
  }
 }

 /**
  * Sign in the user upon button click.
  */
 function handleAuthClick() {
  tokenClient.callback = async (response) => {
   if (response.error !== undefined) {
    throw (response);
   }
   accessToken = response.access_token;
   document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'visible';
   document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Refresh';
   await createPicker();
  };

  if (accessToken === null) {
   // Prompt the user to select a Google Account and ask for consent to share their data
   // when establishing a new session.
   tokenClient.requestAccessToken({prompt: 'consent'});
  } else {
   // Skip display of account chooser and consent dialog for an existing session.
   tokenClient.requestAccessToken({prompt: ''});
  }
 }

 /**
  * Sign out the user upon button click.
  */
 function handleSignoutClick() {
  if (accessToken) {
   accessToken = null;
   google.accounts.oauth2.revoke(accessToken);
   document.getElementById('content').innerText = '';
   document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Authorize';
   document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';
  }
 }

 /**
  * Create and render a Picker object for searching images.
  */
 function createPicker() {
  const view = new google.picker.View(google.picker.ViewId.DOCS);
  view.setMimeTypes('image/png,image/jpeg,image/jpg');
  const picker = new google.picker.PickerBuilder()
    .enableFeature(google.picker.Feature.NAV_HIDDEN)
    .enableFeature(google.picker.Feature.MULTISELECT_ENABLED)
    .setDeveloperKey(API_KEY)
    .setAppId(APP_ID)
    .setOAuthToken(accessToken)
    .addView(view)
    .addView(new google.picker.DocsUploadView())
    .setCallback(pickerCallback)
    .build();
  picker.setVisible(true);
 }

 /**
  * Displays the file details of the user's selection.
  * @param {object} data - Containers the user selection from the picker
  */
 async function pickerCallback(data) {
  if (data.action === google.picker.Action.PICKED) {
   let text = `Picker response: \n${JSON.stringify(data, null, 2)}\n`;
   const document = data[google.picker.Response.DOCUMENTS][0];
   const fileId = document[google.picker.Document.ID];
   console.log(fileId);
   const res = await gapi.client.drive.files.get({
    'fileId': fileId,
    'fields': '*',
   });
   text += `Drive API response for first document: \n${JSON.stringify(res.result, null, 2)}\n`;
   window.document.getElementById('content').innerText = text;
  }
 }
</script>
<script async defer src="https://apis.google.com/js/api.js" onload="gapiLoaded()"></script>
<script async defer src="https://accounts.google.com/gsi/client" onload="gisLoaded()"></script>
</body>
</html>

ฟังก์ชัน setOAuthToken อนุญาตให้แอปใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ปัจจุบันเพื่อระบุว่าบัญชี Google ใดที่ Google Picker ใช้เพื่อแสดงไฟล์ หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google หลายบัญชี เครื่องมือเลือกของ Google จะแสดงไฟล์ของบัญชีที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมได้

หลังจากได้รับรหัสไฟล์จาก Google Picker แล้วเมื่อเปิดไฟล์ แอปพลิเคชันจะดึงข้อมูลเมตาของไฟล์และดาวน์โหลดเนื้อหาไฟล์ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารอ้างอิงสำหรับ files.get