สิทธิ์ของ Android

สิทธิ์ของ Android มีไว้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Android โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อแอปต้องการเข้าถึงประเภทข้อมูลสําหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รายชื่อติดต่อหรือรูปภาพ และฟีเจอร์ของระบบ เช่น การตรวจหาตําแหน่งหรือขั้นตอน ผู้ใช้ให้สิทธิ์เหล่านี้เมื่อดาวน์โหลดแอปของคุณเป็นครั้งแรก

หากแอปต้องการเข้าถึงประเภทข้อมูลเหล่านี้ (ชุดย่อยของประเภทข้อมูล Google Fit บางส่วน) ให้ขอสิทธิ์ Android ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะขอสิทธิ์ OAuth ดูด้านล่าง

ตัวอย่างหน้าจอคํายินยอมของ Android
ภาพที่ 1 หน้าจอคํายินยอมของ Android

ประเภทข้อมูลที่ต้องใช้สิทธิ์ของ Android

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลประเภทกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเหล่านี้ คุณจะต้องขอสิทธิ์ ACTIVITY_RECOGNITION สําหรับ Android โดยทําดังนี้

 • วิธีบันทึกประเภทข้อมูลเหล่านี้

  • com.google.step_count.delta
  • com.google.step_count.cumulative
  • com.google.step_count.cadence
  • com.google.activity.segment
  • com.google.calories.expended
 • วิธีอ่านข้อมูลประเภทต่อไปนี้

  • com.google.step_count.delta
  • com.google.step_count.cumulative
  • com.google.step_count.cadence
  • com.google.activity.segment
  • com.google.activity.exercise

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลประเภทเหล่านี้ คุณจะต้องขอสิทธิ์ACCESS_FINE_LOCATIONใน Android โดยทําดังนี้

 • วิธีอ่านประเภทข้อมูลเหล่านี้
  • com.google.distance.delta
  • com.google.location.sample
  • com.google.location.bounding_box
  • com.google.speed

หากต้องการบันทึกประเภทข้อมูลเหล่านี้ คุณจะต้องขอสิทธิ์ BODY_SENSORS ใน Android ดังนี้

 • com.google.heart_rate.bpm

การขอสิทธิ์สําหรับ Android

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการขอสิทธิ์สําหรับ Android สิทธิ์จดจําการเคลื่อนไหวร่างกาย สิทธิ์เข้าถึงตําแหน่ง และสิทธิ์เข้าถึงเซ็นเซอร์ร่างกาย

หากต้องการเข้าถึงประเภทข้อมูลข้างต้นด้วย Google Fit API คุณต้องใช้ตรรกะเพื่อจัดการการขอสิทธิ์ของ Android สําหรับทั้ง Android 10 และ Android เวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเหล่านี้ใช้สิทธิ์ ACTIVITY_RECOGNITION

Android 10

เพื่อให้แอปกําหนดเป้าหมาย API ระดับ 29 ขึ้นไปได้ โปรดส่งคําขออนุญาตจากผู้ใช้และลงทะเบียนสิทธิ์ในไฟล์ Manifest ของแอปพลิเคชัน

 1. เพิ่มสิทธิ์ในไฟล์ Manifest

  <uses-permission android:name="android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION"/>
  
 2. ตรวจสอบว่ามีการให้สิทธิ์หรือไม่:

  if (ContextCompat.checkSelfPermission(thisActivity, Manifest.permission.ACTIVITY_RECOGNITION)
       != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
     // Permission is not granted
  }
  
 3. หากยังไม่ได้รับสิทธิ์ ให้ขอสิทธิ์ต่อไปนี้

  ActivityCompat.requestPermissions(thisActivity,
        arrayOf(Manifest.permission.ACTIVITY_RECOGNITION),
        MY_PERMISSIONS_REQUEST_ACTIVITY_RECOGNITION)
  

Android 9 และต่ํากว่า

เพื่อให้แอปกําหนดเป้าหมาย API ระดับ 28 หรือต่ํากว่าได้

 1. โปรดขอสิทธิ์ com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION

 2. เพิ่มสิทธิ์ในไฟล์ Manifest

  <uses-permission android:name="android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION"/>