ทํางานกับเป้าหมายการออกกําลังกาย

เป้าหมายคือเป้าหมายในแอป Google Fit ที่ผู้ใช้เลือกได้ด้วยตัวเอง ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ใช้งานเป็นประจําทุกวัน จากภายในโปรไฟล์ ผู้ใช้จะปรับจํานวนก้าวและคะแนนคาร์ดิโอที่ต้องการกําหนดเป้าหมายในแต่ละวันได้ แพลตฟอร์ม Fit จะบันทึกเป้าหมายและติดตามกิจกรรมประจําวันเทียบกับเป้าหมายเหล่านี้

สร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยเป้าหมาย

แอปสามารถอ่านเป้าหมายของผู้ใช้เพื่อติดตามเป้าหมายส่วนตัวของผู้ใช้ การดําเนินการนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เริ่มต้นโดยใช้ไคลเอ็นต์ GoalsClient เพื่ออ่านเป้าหมายจํานวนก้าวและคะแนนคาร์ดิโอของผู้ใช้ จากนั้นจึงใช้ไคลเอ็นต์ HistoryClient เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้เข้าใกล้เป้าหมายเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สลับใช้ระหว่าง Google Fit และแอปของคุณ และเข้าถึงข้อมูลที่สอดคล้องกันในทั้ง 2 แอปเกี่ยวกับความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการออกกําลังกาย

กระตุ้นผู้ใช้ให้บรรลุเป้าหมายรายวันโดยการให้ข้อมูลอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้า

อ่านเป้าหมาย

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างไคลเอ็นต์ฟิตเนสใหม่และวิธีบรรลุเป้าหมายคะแนนคาร์ดิโอของผู้ใช้ หรือ null หากไม่ได้ตั้งค่าเป้าหมาย

Kotlin

private val fitnessOptions: FitnessOptions by lazy {
  FitnessOptions.builder()
    .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS, FitnessOptions.ACCESS_READ)
    .build()
}

private val goalsReadRequest: GoalsReadRequest by lazy {
  GoalsReadRequest.Builder()
    .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
    .build()
}

private fun getGoogleAccount(): GoogleSignInAccount =
  GoogleSignIn.getAccountForExtension(requireContext(), fitnessOptions)


private fun readGoals() {
  Fitness.getGoalsClient(requireContext(), getGoogleAccount())
    .readCurrentGoals(goalsReadRequest)
    .addOnSuccessListener { goals ->
      // There should be at most one heart points goal currently.
      goals.firstOrNull()?.apply {
        // What is the value of the goal
        val goalValue = metricObjective.value
        Log.i(TAG, "Goal value: $goalValue")

        // How is the goal measured?
        Log.i(TAG, "Objective: $objective")

        // How often does the goal repeat?
        Log.i(TAG, "Recurrence: $recurrenceDetails")
      }
    }
}

private val Goal.objective: String
  get() = when (objectiveType) {
    OBJECTIVE_TYPE_DURATION ->
      "Duration (s): ${durationObjective.getDuration(TimeUnit.SECONDS)}"
    OBJECTIVE_TYPE_FREQUENCY ->
      "Frequency : ${frequencyObjective.frequency}"
    OBJECTIVE_TYPE_METRIC ->
      "Metric : ${metricObjective.dataTypeName} - ${metricObjective.value}"
    else -> "Unknown objective"
  }

private val Goal.recurrenceDetails: String
  get() = recurrence?.let {
    val period = when (it.unit) {
      Recurrence.UNIT_DAY -> "days"
      Recurrence.UNIT_WEEK -> "weeks"
      Recurrence.UNIT_MONTH -> "months"
      else -> "Unknown"
    }
    "Every ${recurrence!!.count} $period"
  } ?: "Does not repeat"

Java

private final FitnessOptions fitnessOptions = FitnessOptions.builder()
      .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS, FitnessOptions.ACCESS_READ)
      .build();


private final GoalsReadRequest goalsReadRequest = new GoalsReadRequest.Builder()
      .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
      .build();

private GoogleSignInAccount getGoogleAccount() {
  GoogleSignIn.getAccountForExtension(getApplicationContext(), fitnessOptions);
}


private void readGoals() {
  Fitness.getGoalsClient(getApplicationContext(), getGoogleAccount())
      .readCurrentGoals(goalsReadRequest)
      .addOnSuccessListener(goals -> {
        // There should be at most one heart points goal currently.
        Optional<Goal> optionalGoal = goals.stream().findFirst();
        if (optionalGoal.isPresent()) {
          // What is the value of the goal
          double goalValue = optionalGoal.get().getMetricObjective().getValue();
          Log.i(TAG, "Goal value: $goalValue");

          // How is the goal measured?
          Log.i(TAG, "Objective: ${getObjective(optionalGoal.get())}");

          // How often does the goal repeat?
          Log.i(TAG, "Recurrence: ${getRecurrenceDetails(optionalGoal.get())}");
        }

  });
}

private String getObjective(Goal goal) {
  switch (goal.getObjectiveType()) {
    case OBJECTIVE_TYPE_DURATION:
      return "Duration (s): ${goal.getDurationObjective().getDuration(TimeUnit.SECONDS)}";
    case OBJECTIVE_TYPE_FREQUENCY:
      return "Frequency : ${goal.getFrequencyObjective().getFrequency()}";
    case OBJECTIVE_TYPE_METRIC:
      return "Metric : ${goal.getMetricObjective().getDataTypeName()} - ${goal.getMetricObjective().getValue()}";
    default:
      return "Unknown objective";
  }
}

private String getRecurrenceDetails(Goal goal) {
  Goal.Recurrence recurrence = goal.getRecurrence();
  if (recurrence == null) {
    return "Does not repeat";
  }

  StringBuilder recurrenceMessage = new StringBuilder("Every ${recurrence.getCount()}");

  switch (recurrence.getUnit()) {
    case UNIT_DAY:
      recurrenceMessage.append("days");
      break;
    case UNIT_WEEK:
      recurrenceMessage.append("weeks");
      break;
    case UNIT_MONTH:
      recurrenceMessage.append("months");
      break;
    default:
      recurrenceMessage.delete(0, recurrenceMessage.length());
      recurrenceMessage.append("Unknown");
      break;
  }

  return recurrenceMessage.toString();
}

ตรวจสอบความคืบหน้า

หลังจากมีเป้าหมายคะแนนคาร์ดิโอของผู้ใช้แล้ว คุณจะใช้ HistoryClient เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าได้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีตรวจสอบคะแนนคาร์ดิโอที่ผู้ใช้มี

Kotlin

val current = Calendar.getInstance()
val request = DataReadRequest.Builder()
  .read(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
  .setTimeRange(
    goal.getStartTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
    goal.getEndTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
    TimeUnit.NANOSECONDS
  )
  .build()

Fitness.getHistoryClient(requireContext(), getGoogleAccount())
  .readData(request)
  .addOnSuccessListener { response ->
    val heartPointsSet = response.dataSets.first()
    val totalHeartPoints = heartPointsSet.dataPoints.sumBy {
      it.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat().toInt()
    }
    Log.i(TAG, "Total heart points: $totalHeartPoints")
  }

Java

Calendar current = Calendar.getInstance();
DataReadRequest request = new DataReadRequest.Builder()
    .read(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
    .setTimeRange(
        goal.getStartTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
        goal.getEndTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
        TimeUnit.NANOSECONDS
    )
    .build();


Fitness.getHistoryClient(getApplicationContext(), getGoogleAccount())
    .readData(request)
    .addOnSuccessListener(response -> {
      Optional<DataSet> heartPointsSet = response.getDataSets().stream().findFirst();
      if (heartPointsSet.isPresent()) {
        int totalHeartPoints = 0;
        for (DataPoint dp : heartPointsSet.get().getDataPoints()) {
          totalHeartPoints += (int) dp.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat();
        }

        Log.i(TAG, "Total heart points: $totalHeartPoints");
      }
    });

คํานวณความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์

หากหารจํานวนทั้งหมดจากตัวอย่างตรวจสอบความคืบหน้าด้วยเป้าหมายในตัวอย่างอ่านเป้าหมาย คุณจะคํานวณความคืบหน้าสู่เป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์ได้

Kotlin

private fun calculateProgressPercentage(goal: Goal, response: DataReadResponse): Double {
  val goalValue = goal.metricObjective.value
  val currentTotal = response.dataSets.first().dataPoints.sumBy {
    it.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat().toInt()
  }

  return (currentTotal.div(goalValue)).times(100.0)
}

Java

private double calculateProgressPercentage(Goal goal, DataReadResponse response) {
  double goalValue = goal.getMetricObjective().getValue();
  Optional<DataSet> firstDataSet = response.getDataSets().stream().findFirst();
  if (!(firstDataSet.isPresent())) {
    return NaN;
  }
  double currentTotal = 0;
  for (DataPoint dp : firstDataSet.get().getDataPoints()) {
    currentTotal += (int)dp.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat();
  }

  return (currentTotal / goalValue) * 100.0;
}