Làm việc với các mục tiêu thể chất

Mục tiêu là các mục tiêu trong ứng dụng Google Fit mà người dùng có thể tự đặt cho mình. Chúng giúp thúc đẩy người dùng duy trì hoạt động mỗi ngày. Trong hồ sơ của mình, người dùng có thể điều chỉnh số bước và Điểm nhịp tim họ muốn nhắm đến mỗi ngày. Nền tảng Fit sẽ ghi lại mục tiêu và theo dõi hoạt động hằng ngày của họ dựa trên các mục tiêu đó.

Tạo trải nghiệm tốt hơn thông qua mục tiêu

Ứng dụng có thể đọc mục tiêu của người dùng để theo dõi mục tiêu cá nhân của người dùng. Cách này có thể giúp tạo ra trải nghiệm hấp dẫn hơn. Để bắt đầu, hãy sử dụng ứng dụng GoalsClient để đọc các bước và mục tiêu Điểm nhịp tim của người dùng. Sau đó, sử dụng ứng dụng HistoryClient để kiểm tra xem họ đã đạt được các mục tiêu đó chưa.

Sử dụng dữ liệu này để giúp người dùng chuyển đổi giữa Google Fit và ứng dụng của bạn một cách liền mạch và nhận được thông tin nhất quán trên cả hai ứng dụng về tiến trình của họ để đạt được mục tiêu về thể chất.

Tạo động lực cho người dùng đạt được mục tiêu hàng ngày bằng cách cung cấp thông tin cập nhật và thông tin chi tiết liên quan đến tiến trình của họ.

Đọc mục tiêu

Ví dụ sau đây cho biết cách tạo ứng dụng thể dục mới và đạt mục tiêu Điểm nhịp tim của người dùng, hoặc null nếu họ chưa đặt mục tiêu.

Kotlin

private val fitnessOptions: FitnessOptions by lazy {
  FitnessOptions.builder()
    .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS, FitnessOptions.ACCESS_READ)
    .build()
}

private val goalsReadRequest: GoalsReadRequest by lazy {
  GoalsReadRequest.Builder()
    .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
    .build()
}

private fun getGoogleAccount(): GoogleSignInAccount =
  GoogleSignIn.getAccountForExtension(requireContext(), fitnessOptions)


private fun readGoals() {
  Fitness.getGoalsClient(requireContext(), getGoogleAccount())
    .readCurrentGoals(goalsReadRequest)
    .addOnSuccessListener { goals ->
      // There should be at most one heart points goal currently.
      goals.firstOrNull()?.apply {
        // What is the value of the goal
        val goalValue = metricObjective.value
        Log.i(TAG, "Goal value: $goalValue")

        // How is the goal measured?
        Log.i(TAG, "Objective: $objective")

        // How often does the goal repeat?
        Log.i(TAG, "Recurrence: $recurrenceDetails")
      }
    }
}

private val Goal.objective: String
  get() = when (objectiveType) {
    OBJECTIVE_TYPE_DURATION ->
      "Duration (s): ${durationObjective.getDuration(TimeUnit.SECONDS)}"
    OBJECTIVE_TYPE_FREQUENCY ->
      "Frequency : ${frequencyObjective.frequency}"
    OBJECTIVE_TYPE_METRIC ->
      "Metric : ${metricObjective.dataTypeName} - ${metricObjective.value}"
    else -> "Unknown objective"
  }

private val Goal.recurrenceDetails: String
  get() = recurrence?.let {
    val period = when (it.unit) {
      Recurrence.UNIT_DAY -> "days"
      Recurrence.UNIT_WEEK -> "weeks"
      Recurrence.UNIT_MONTH -> "months"
      else -> "Unknown"
    }
    "Every ${recurrence!!.count} $period"
  } ?: "Does not repeat"

Java

private final FitnessOptions fitnessOptions = FitnessOptions.builder()
      .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS, FitnessOptions.ACCESS_READ)
      .build();


private final GoalsReadRequest goalsReadRequest = new GoalsReadRequest.Builder()
      .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
      .build();

private GoogleSignInAccount getGoogleAccount() {
  GoogleSignIn.getAccountForExtension(getApplicationContext(), fitnessOptions);
}


private void readGoals() {
  Fitness.getGoalsClient(getApplicationContext(), getGoogleAccount())
      .readCurrentGoals(goalsReadRequest)
      .addOnSuccessListener(goals -> {
        // There should be at most one heart points goal currently.
        Optional<Goal> optionalGoal = goals.stream().findFirst();
        if (optionalGoal.isPresent()) {
          // What is the value of the goal
          double goalValue = optionalGoal.get().getMetricObjective().getValue();
          Log.i(TAG, "Goal value: $goalValue");

          // How is the goal measured?
          Log.i(TAG, "Objective: ${getObjective(optionalGoal.get())}");

          // How often does the goal repeat?
          Log.i(TAG, "Recurrence: ${getRecurrenceDetails(optionalGoal.get())}");
        }

  });
}

private String getObjective(Goal goal) {
  switch (goal.getObjectiveType()) {
    case OBJECTIVE_TYPE_DURATION:
      return "Duration (s): ${goal.getDurationObjective().getDuration(TimeUnit.SECONDS)}";
    case OBJECTIVE_TYPE_FREQUENCY:
      return "Frequency : ${goal.getFrequencyObjective().getFrequency()}";
    case OBJECTIVE_TYPE_METRIC:
      return "Metric : ${goal.getMetricObjective().getDataTypeName()} - ${goal.getMetricObjective().getValue()}";
    default:
      return "Unknown objective";
  }
}

private String getRecurrenceDetails(Goal goal) {
  Goal.Recurrence recurrence = goal.getRecurrence();
  if (recurrence == null) {
    return "Does not repeat";
  }

  StringBuilder recurrenceMessage = new StringBuilder("Every ${recurrence.getCount()}");

  switch (recurrence.getUnit()) {
    case UNIT_DAY:
      recurrenceMessage.append("days");
      break;
    case UNIT_WEEK:
      recurrenceMessage.append("weeks");
      break;
    case UNIT_MONTH:
      recurrenceMessage.append("months");
      break;
    default:
      recurrenceMessage.delete(0, recurrenceMessage.length());
      recurrenceMessage.append("Unknown");
      break;
  }

  return recurrenceMessage.toString();
}

Kiểm tra tiến độ

Sau khi có mục tiêu Điểm nhịp tim, bạn có thể sử dụng HistoryClient để kiểm tra tiến độ của họ. Ví dụ sau đây cho thấy cách kiểm tra số Điểm nhịp tim mà người dùng có.

Kotlin

val current = Calendar.getInstance()
val request = DataReadRequest.Builder()
  .read(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
  .setTimeRange(
    goal.getStartTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
    goal.getEndTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
    TimeUnit.NANOSECONDS
  )
  .build()

Fitness.getHistoryClient(requireContext(), getGoogleAccount())
  .readData(request)
  .addOnSuccessListener { response ->
    val heartPointsSet = response.dataSets.first()
    val totalHeartPoints = heartPointsSet.dataPoints.sumBy {
      it.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat().toInt()
    }
    Log.i(TAG, "Total heart points: $totalHeartPoints")
  }

Java

Calendar current = Calendar.getInstance();
DataReadRequest request = new DataReadRequest.Builder()
    .read(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
    .setTimeRange(
        goal.getStartTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
        goal.getEndTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
        TimeUnit.NANOSECONDS
    )
    .build();


Fitness.getHistoryClient(getApplicationContext(), getGoogleAccount())
    .readData(request)
    .addOnSuccessListener(response -> {
      Optional<DataSet> heartPointsSet = response.getDataSets().stream().findFirst();
      if (heartPointsSet.isPresent()) {
        int totalHeartPoints = 0;
        for (DataPoint dp : heartPointsSet.get().getDataPoints()) {
          totalHeartPoints += (int) dp.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat();
        }

        Log.i(TAG, "Total heart points: $totalHeartPoints");
      }
    });

Tính tiến trình dưới dạng phần trăm

Nếu chia tổng số từ ví dụ về tiến trình kiểm tra cho mục tiêu trong ví dụ về đọc mục tiêu, bạn có thể tính tiến trình hướng tới mục tiêu dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

Kotlin

private fun calculateProgressPercentage(goal: Goal, response: DataReadResponse): Double {
  val goalValue = goal.metricObjective.value
  val currentTotal = response.dataSets.first().dataPoints.sumBy {
    it.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat().toInt()
  }

  return (currentTotal.div(goalValue)).times(100.0)
}

Java

private double calculateProgressPercentage(Goal goal, DataReadResponse response) {
  double goalValue = goal.getMetricObjective().getValue();
  Optional<DataSet> firstDataSet = response.getDataSets().stream().findFirst();
  if (!(firstDataSet.isPresent())) {
    return NaN;
  }
  double currentTotal = 0;
  for (DataPoint dp : firstDataSet.get().getDataPoints()) {
    currentTotal += (int)dp.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat();
  }

  return (currentTotal / goalValue) * 100.0;
}