REST API

شکل 1 : Google Fit REST API.

Google Fit REST API به شما امکان می‌دهد داده‌های سلامت و تندرستی را در فروشگاه تناسب اندام از برنامه‌ها در هر پلتفرمی ذخیره و بخوانید.

REST API منابع و روش هایی را برای موارد زیر فراهم می کند:

  • ایجاد، به دست آوردن، فهرست کردن، و اصلاح منابع داده . یک منبع داده نشان دهنده یک منبع منحصر به فرد از داده های حسگر است. تمام داده‌های سلامت و تندرستی در فروشگاه تناسب اندام با یک منبع داده خاص مرتبط است.

  • ایجاد، به دست آوردن، جمع آوری و حذف مجموعه داده ها. مجموعه داده مجموعه ای از نقاط داده را از یک منبع داده خاص نشان می دهد.

  • نقاط داده را فهرست کنید و آنها را به یک مجموعه داده اضافه کنید. نقطه داده نمونه ای از یک منبع داده خاص را نشان می دهد.

  • ایجاد، فهرست کردن و حذف جلسات یک جلسه نشان دهنده یک بازه زمانی با ابرداده مرتبط است.