thuộc_tính_tùy_chỉnh

Thuộc tính tùy biến. Sử dụng Customertùy biến, CampaignCustomizer,adgroupCustomizer hoặc GroupsCriterionCustomizer để liên kết một thuộc tính tùy biến và đặt giá trị của thuộc tính đó ở cấp tiêu chí tương ứng là khách hàng, chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo.

Tài nguyên được phân bổ
customer

Bạn có thể chọn các trường từ các tài nguyên ở trên cùng với tài nguyên này trong các mệnh đề SELECT và WHERE của bạn. Các trường này sẽ không phân đoạn chỉ số trong mệnh đề SELECT của bạn.

customizer_attribute.id

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Mã của thuộc tính tùy biến.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuINT64
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

customizer_attribute.name

Phần mô tả về TrườngBắt buộc. Không thể thay đổi. Tên của thuộc tính tùy biến. Bắt buộc. Nội dung này phải có độ dài tối thiểu là 1 và chiều dài tối đa là 40 độ. Tên của thuộc tính tùy biến được bật phải là duy nhất (không phân biệt chữ hoa chữ thường).
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuSTRING
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

tùy_tính_thuộc_tính_tài_nguyên

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Tên tài nguyên của thuộc tính tùy biến. Tên tài nguyên của Thuộc tính tùy biến có dạng: customers/{customer_id}/customizerAttributes/{customizer_attribute_id}
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệuRESOURCE_NAME
Nhập URLN/A
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpSai
Lặp lạiSai

custom_attribute.status

Phần mô tả về TrườngChỉ ở đầu ra. Trạng thái của thuộc tính tùy biến.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.CustomizerAttributeStatusEnum.CustomizerAttributeStatus
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai

attribute_attribute.type

Phần mô tả về TrườngKhông thể thay đổi. Loại thuộc tính tùy biến.
Danh mụcATTRIBUTE
Loại dữ liệu
Nhập URLgoogle.ads.googleads.v11.enums.CustomizerAttributeTypeEnum.CustomizerAttributeType
Có thể lọcĐúng
Có thể chọnĐúng
Có thể sắp xếpĐúng
Lặp lạiSai